Foilseacháin

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na dTeiripeoirí Saothair.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 21 Nollaig 2018 go dtí an 13 Feabhra 2021.

Eilish Macklin Uas.

Cháiligh Eilish mar Altra Ginearálta Cláraithe sa bhliain 1977. D’oibrigh sí ina dhiaidh sin mar altra san Afraic Theas, i Leitir Ceanainn, i mBéal Feirste, san Araib Shádach agus i Londain. D’fhill sí ar Bhaile Átha Cliath sa bhliain 1985.  Bhí sí i seilbh na bpost mar Shiúr Altranais i gCeannas ar an Aonad Dianchúraim Néar-mháinliachta agus mar Stiúrthóir Cúnta Gníomhach Altranais in Ospidéal Beaumont.

Ceapadh Eilish mar Stiúrthóir Cúnta Altranais san Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin sa bhliain 1997 agus mar Stiúrthóir Altranais i mí an Mheithimh 1999. Bhí an post sin aici go dtí go ndeachaigh sí ar scor sa bhliain 2016. Ina cáil mar Stiúrthóir Altranais, bhí Eilish freagrach as foireann mhór Altraí Ginearálta Cláraithe agus Cúntóirí Cúram Sláinte, á chinntiú go rabhthas ag cur ardchaighdeán cúraim ar fáil d’othair agus dá dteaghlach tar éis gortú dromlaigh, gortú inchinne, stróic agus teasctha. Mar chuid d’fhoireann idirdhisciplíneach, d’oibrigh Eilish i gcomhar le Teiripeoirí Saothair, le Fisiteiripeoirí, le Teiripeoirí Urlabhra, le hOibrithe Sóisialta, le Síceolaithe agus le Diaitéitigh.

Bhí Eilish ina comhalta den Choiste Feidhmiúcháin, den Choiste Eitice agus den Choiste Sláinteachais le linn a tréimhse mar Stiúrthóir Altranais. Chomh maith leis sin, bhí sí i gceannas ar an bhFoireann Tionscadail don Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin nua atá á thógáil faoi láthair. D’fhóin sí ar Bhord an Ospidéil idir an bhliain 1997 agus an bhliain 2016. Chuir sí comhairle ar fáil maidir le saincheisteanna amhail baill foirne a earcú agus a choinneáil agus saincheisteanna rialaithe ionfhabhtuithe.   Tá Eilish ina comhalta de Bhord Bainistíochta an Ospidéil Náisiúnta Athshlánúcháin faoi láthair.