Foilseacháin

Beartas um Ardchleachtas Altranais agus Cnáimhseachais a Fhorbairt ó Leibhéal Céimí go hArdleibhéal

Sainaithnítear san fhianaise idirnáisiúnta an tionchar tairbhiúil atá ag Ardchleachtóirí Altranais ar na seirbhísí sláinte de bharr a saineolais, raon leathan a gcáilíochtaí agus a gcumais chun raon iomlán cúraim a sholáthar.

Leis an mbeartas seo, tugtar aghaidh ar an dóigh a mbainimid úsáid as ár bhfórsa saothair oilte eolasach altranais agus cnáimhseachais ach athrú a dhéanamh ar an dóigh a gcuirimid oideachas agus oiliúint ar altraí agus ar chnáimhsigh ó leibhéal céimí go hardleibhéal. Tugtar aghaidh leis freisin ar an dóigh a n-aithnímid scileanna agus oideachas trí phróiseas um cháilíochtaí agus nótaí mínithe a thabhairt, mais chriticiúil ardchleachtóirí a chruthú i limistéir ardriachtanais, agus próiseas um thionchar agus éifeachtacht na samhla a thomhas.

Sa bhliain 2016, ba chláraithe ar ardleibhéal a bhí 0.2% den phobal altranais agus cnáimhseachais. Agus an beartas á fhorbairt, thástáil Oifig an Phríomhoifigigh Altranais sa Roinn Sláinte an tsamhail, tar éis di coiste stiúrtha geallsealbhóirí tábhachtacha a chur ar bun chun forbairt na suíomhanna roghnaithe taispeántóra a mhaoirsiú.

Forbraíodh 164 phost bhreise Ardchleachtóra Altranais thar dhá bhliain. Tá na poist ann i réimse na nGalar Ainsealach (Riospráid agus Réamaiteolaíocht), i réimse an Chúraim Neamhsceidealaithe (Míochaine Éigeandála agus Géarmhíochaine) agus i réimse an Chúraim do Dhaoine Scothaosta. Bhí na poist sin lonnaithe i dtimpeallachtaí géarchúraim agus i dtimpeallachtaí cúram pobail araon. Cuid bhunriachtanach d’fhorbairt an bheartais ba ea tionchar an Ardchleachtais a thomhas. Dá bhrí sin, forbraíodh tacar sonraí íosta. Is é sin an chéad uirlis sonraí chaighdeánaithe náisiúnta a úsáidfear chun tomhas agus léiriú a dhéanamh ar an tionchar atá ag idirghabhálacha Ardchleachtais Altranais agus Chnáimhseachais, bíodh siad díreach nó indíreach.

Léigh an Beartas um Ardchleachtas Altranais agus Cnáimhseachais a Fhorbairt ó Leibhéal Céimí go hArdleibhéal anseo.