Foilseacháin

Creat um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna i Suíomhanna Ginearálta agus Sainsuíomhanna Cúram Leighis agus Máinliachta in Éirinn 2018

An Tuarascáil Deiridh agus na Moltaí ón Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais

Chuaigh an Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna le haghaidh Altranais i mbun oibre i mí Mheán Fómhair 2014.  Is é príomhchuspóir an Tascfhórsa creataí a fhorbairt atá dírithe ar thacú le soláthar foirne sábháilte altranais agus meascán scileanna (trína dtagraíonn soláthar foirne altranais don fhoireann altranais, lena n-áirítear róil mar altraí agus mar chúntóirí cúram sláinte) a chinneadh i raon mórspeisialtachtaí.

Áiríodh moltaí uathu seo a leanas leis an spreagadh a bhí taobh thiar den Tascfhórsa a bhunú: 1) líon méadaitheach tuarascálacha ardiomrá ar fhiosrúcháin sláinte, amhail an Report of the Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry (2013) agus Tuarascáil HIQA ar Ospidéal Thamhlachta (2012b); agus 2) corp méadaitheach na fianaise taighde ar an nasc suntasach atá ann idir comhpháirteanna den acmhainn altranais agus torthaí othar. Ag an am céanna, bhí seirbhís sláinte na hÉireann á cur faoi roinnt de na hathchóirithe is radacaí a rinneadh uirthi riamh, athchóirithe atá ar siúl go fóill. I dteannta a chéile, bhí na hathruithe agus an fhianaise sin ar an spreagadh taobh thiar den Tascfhórsa a bhunú. Díríodh i gCéim I d’obair an Tascfhórsa ar chreat um sholáthar foirne sábháilte altranais agus meascán scileanna a fhorbairt i suíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta.

Sa tuarascáil deiridh, tugtar forbhreathnú ar an gcur chuige a glacadh i leith Creat Chéim I a fhorbairt agus a thástáil. Rud tábhachtach, leagtar amach inti an fhaisnéis a theastaíonn chun seirbhísí a threorú maidir le conas soláthar foirne sábháilte altranais agus meascán scileanna a chinneadh i suíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta.

Léigh an Tuarascáil Deiridh anseo.

De bhreis air sin, is ann do roinnt doiciméad ina dtugtar tuilleadh fianaise tacaíochta. Tugtar tuilleadh sonraí fúthu thíos agus is féidir iad a léamh anseo.

Ba iad seo cuspóirí an Tascfhórsa:

 

  • creat soláthar foirne (altraí agus cúntóirí cúram sláinte) agus meascán scileanna a fhorbairt maidir le suíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta in ospidéil ghéarmhíochaine aosach a bheidh bunaithe ar an bhfianaise idirnáisiúnta is fearr atá ar fáil;
  • na boinn tuisceana ar a gcinnfear an soláthar foirne agus an meascán scileanna a leagan amach go soiléir;
  • moltaí a dhéanamh maidir le cur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh ar an gcreat, lena n-áirítear an t-oideachas, an oiliúint agus an treoir a theastaíonn; agus
  • tuarascáil i scríbhinn a chur faoi bhráid an Aire Sláinte.

Ar an mbonn sin, déantar na nithe seo sa tuarascáil deiridh seo:

  • tugtar forbhreathnú ar na cineálacha cur chuige a glacadh chun an creat a fhorbairt, lena n-áirítear príomhfhionnachtana agus moltaí achoimre a gnóthaíodh ó fhianaise agus ó rannpháirtíocht. Tugtar forbhreathnú air sin i Rannán 1, Caibidil 2. Tá an tuarascáil athbhreithnithe ar fhianaise ar fáil ina hiomláine anseo.
  • tugtar forbhreathnú i Rannán 1, Caibidil 2, ar an gcur chuige a glacadh i leith comhpháirteanna an Chreata a thástáil. Tá sraith iomlán na dTuarascálacha Taighde ar Thionchar Beartais ar fáil anseo.
  • leagtar amach comhpháirteanna an Chreata, lena n-áirítear treoir céim ar chéim le haghaidh bunú soláthar foirne altraí barda a ríomh (Rannán 2, Caibidil 3), agus;
  • leagtar amach samhail airgeadais ardleibhéil a bhfuil mar aidhm léi an cur chun feidhme náisiúnta a chur ar aghaidh.

Meastóireacht ar Chur Chun Feidhme Treorach an Chreata um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna

Leagtar amach sa tuarascáil seo modhanna agus torthaí an chláir thaighde ina ndearnadh meastóireacht ar chur chun feidhme an Chreata i dtrí shuíomh treorach. Déantar forbairt léi ar dhá thuarascáil taighde roimhe ina ndearnadh meastóireacht ar an gclár treorach idir mí Iúil 2016 agus mí an Mheithimh 2017: Meastóireacht ar Chur Chun Feidhme Treorach an Chreata um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna – Tuarascáil 1 (Drennan et al. 2017a), agus Meastóireacht ar Chur Chun Feidhme Treorach an Chreata um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna – Tuarascáil 2 (Drennan et al. 2017b) Déantar tuilleadh meastóireachta sa tuarascáil sin ar chur chun feidhme na moltaí sa Chreat i sé bharda treorach idir mí Iúil 2017 agus mí Dheireadh Fómhair 2017.

Léigh an Mheastóireacht ar Chur Chun Feidhme Treorach an Chreata um Sholáthar Foirne Sábháilte Altranais agus Meascán Scileanna anseo.