Foilseacháin

An Tuarascáil ar Bhunspriocanna Inghnóthaithe an Phlean Gníomhaíochta Sláintecare do Ráithe 1

A bhuí le Sláintecare, soláthrófar seirbhís cúram sláinte agus cúraim shóisialta a fhreastalóidh ar riachtanais ár ndaonra agus a mheallfaidh agus a choinneoidh na gairmithe cúram sláinte, na bainisteoirí agus na baill foirne is fearr. Thar thréimhse deich mbliana, soláthróimid seirbhís uilechoiteann sláinte a thairgfidh an cúram ceart san áit cheart ag an am ceart, agus tús áite á thabhairt do sheirbhísí príomhúla agus pobail a fhorbairt i gcomhthéacs beartais náisiúnta.

Ba níos luaithe i mbliana a foilsíodh an Plean Gníomhaíochta Sláintecare don bhliain 2019. Is é cuspóir an Phlean Gníomhaíochta amlíne a leagan síos le haghaidh aschuir a bhaint amach chun tacú le gníomhartha straitéiseacha Sláintecare a chur i gcrích ar bhonn cláir agus ar bhonn tionscadail araon. Cinntítear leis an bPlean gurb ann d’aschuir intomhaiste atá le baint amach thar an mbliain 2019. Déanfar an dul chun cinn ina leith sin a thomhas agus a thuairisciú ar bhonn leathbhliantúil.

Sa tuarascáil do ráithe 1 den bhliain 2019 atá á foilsiú inniu, mionsonraítear na gníomhartha Sláintecare a cuireadh i gcrích sa chéad trí mhí den bhliain. Léirítear inti go bhfuil gach ceann de na 28 ngníomh atá le cur i gcrích i ráithe 1 den bhliain 2019 ar an mbealach ceart.

Féach an Tuarascáil iomlán uainn ar Bhunspriocanna Inghnóthaithe an Phlean Gníomhaíochta Sláintecare do Ráithe 1 anseo.