Foilseacháin

An Plean Náisiúnta le haghaidh Malgam a Íoschéimniú lena Chéimniú Amach i dtreo na bliana 2030

Dhaingnigh Éire Coinbhinsiún Minamata maidir le Mearcair i mí an Mhárta 2019. Soláthraítear leis creat rialála idirnáisiúnta le haghaidh sláinte an duine agus an timpeallacht dhomhanda a chosaint ar éifeachtaí dochracha an mhearcair. Tugtar aghaidh le Coinbhinsiún Minamata ar na gnéithe go léir de mhearcair a úsáid, lena n-áirítear malgam fiaclóireachta a úsáid agus a bhainistiú.

Ghlac an Pharlaimint agus an Chomhairle Rialachán (AE) 2017/852 chun a chinntiú go seasfadh Ballstáit an Aontais Eorpaigh le spriocanna an Choinbhinsiúin agus leagtar síos ann treochlár uaillmhianach i dtreo mearcair thionsclaíoch a chéimniú amach. Forfheidhmítear an Rialachán in Éirinn faoi I.R. Uimh. 533 de 2018, rud ar shínigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil é i mí na Nollag 2018.

Leagtar síos le hAirteagal 10 den Rialachán na rialacha a bhaineann le malgam fiaclóireachta agus áirítear leis oibleagáid chun Plean Náisiúnta maidir le malgam fiaclóireachta a íoschéimniú a ullmhú faoin 1 Iúil 2019.

Is é atá sa Phlean Náisiúnta ná an sásra trína dtabharfaidh gach tír ar leith breac-chuntas don Aontas Eorpach ar an dóigh a bhfuil sé beartaithe aici laghdú a dhéanamh de réir a chéile ar an úsáid a bhaintear as malgam ar fud aoisghrúpaí difriúla agus cúinsí difriúla.

Tá Éire i bhfách le malgam a íoschéimniú lena chéimniú amach/a thoirmeasc ar fud gach aoisghrúpa faoin mbliain 2030, faoi mar atá leagtha amach sa Bheartas Náisiúnta Sláinte Béil. Cuid lárnach den Bheartas sin is ea an úsáid a bhaintear as malgam a íoschéimniú thar thréimhse cur chun feidhme an bheartais. Cuirtear roinnt príomhghníomhartha ar áireamh sa Bheartas le haghaidh an sprioc sin a bhaint amach.

Léigh Plean Náisiúnta na hÉireann le haghaidh Malgam a Íoschéimniú lena Chéimniú Amach i dtreo na bliana 2030 anseo.