Foilseacháin

An Cúigiú Tuarascáil Bhliantúil ar an Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis, 2013

Táthar tar éis an cúigiú tuarascáil bhliantúil ar an Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis, 2013, a leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais mar a cheanglaítear faoi alt 20 den Acht. Cuimsítear sa tuarascáil an tréimhse ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 31 Nollaig 2018.

Léirítear sa tuarascáil go ndearnadh dhá bheart liachta is tríocha (32) faoin Acht sa bhliain 2018. D’eascair ocht mbeart déag (18) as an riosca go mbeadh tinneas coirp ann faoi alt 7, d’eascair trí cinn déag (13) as éigeandálaí arbh é tinneas coirp ba chúis leo faoi alt 8 agus d’eascair ceann amháin (1) as riosca féinmharaithe faoi alt 9 den Acht.

Toisc gur ábhar príobháideach faoi rún é seo idir mná agus a ndochtúir, is teoranta an fhaisnéis atá foilsithe ar na bearta sin chun nach mbeifear in ann na daoine lena mbaineann a shainaithint.

Faoi mar a cheanglaítear faoi alt 15 den Acht, chuir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) tuarascáil ar Athbhreithnithe a rinneadh sa bhliain 2018 isteach freisin. Leagadh an tuarascáil sin faoi bhráid Thithe an Oireachtais chomh maith.

Léirítear sa tuarascáil ó FSS go ndearnadh iarratas amháin (1) ar athbhreithniú chuig an bhFeidhmeannacht sa bhliain 2017. Luaitear inti gur faoi alt 9 den Acht a rinneadh an t-athbhreithniú. Chinn an Coiste Athbhreithnithe gur chomhlíon an t-iarratas na critéir faoin Acht le haghaidh an toircheas a fhoirceannadh.

Áiríodh leis an Acht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018, forálacha idirthréimhseacha a bhfuil mar aidhm leo déileáil le cúinsí ina raibh athbhreithniú ar siúl ag an am a tháinig Acht 2018 in éifeacht. Ní dhearnadh aon athbhreithnithe den sórt sin le linn na céime sin, áfach. Dá bhrí sin, ní gá aon tuarascáil eile ar athbhreithnithe a chur isteach faoi Acht 2013.

Is í seo an tuarascáil bhliantúil deiridh a fhoilseofar faoin Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013, rud a aisghaireadh faoi alt 5 den Acht Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018.

Tá tuairisciú ar na fógraí arna bhfáil agus na hathbhreithnithe arna ndéanamh faoi théarmaí an Achta Sláinte (Foirceannadh Toirchis a Rialáil), 2018, le tosú sa bhliain 2020. Tá na chéad tuarascálacha bliantúla le leagan faoi bhráid Thithe an Oireachtais an 30 Meitheamh 2020 nó roimh an dáta sin. Foilseofar an dá thuarascáil a luaithe is féidir ina dhiaidh sin.

Léigh an cúigiú tuarascáil bhliantúil ar an Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis, 2013, anseo