Foilseacháin

Ráiteas Straitéise 2015 – 2017

RS15-17Ráiteas Straitéise 2015 – 2017

Is é ár n-aidhm fhoriomlán ná feabhas a chur ar shláinte agus ar fholláine mhuintir na hÉireann trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • daoine a choinneáil sláintiúil;
  • an cúram sláinte atá ag teastáil ó dhaoine a chur ar fáil;
  • seirbhísí ar ardchaighdeán a sholáthar; agus
  • an luach is fearr a bhaint as acmhainní an chórais sláinte.

 

 

 

Tá raon gníomhartha againn a bhfuil sé beartaithe againn tabhairt fúthu thar thréimhse feidhme na straitéise seo lenár n-aidhm a bhaint amach.  D’eagraíomar na gníomhartha sin ina réimsí tosaíochta atá leagtha amach thíos.  Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gurb idirghaolmhar agus idirspleách atá gach ceann de na gníomhartha sin go pointe éigin.

  • Clár oibre Éire Shláintiúil a bhrú chun cinn
  • Torthaí feabhsaithe d’othair a sholáthar
  • Córais oibriúcháin a athchóiriú chun torthaí níos fearr a bhrú chun cinn
  • Céimeanna comhaontaithe a chur chun feidhme i dtreo cúram sláinte uilechoiteann
  • Múnlaí nuálacha cistiúcháin a thabhairt isteach
  • Áiseanna sláinte agus bonneagar TFC a nuachóiriú

Cliceáil anseo chun an Straitéis a léamh agus anseo le haghaidh an phlean gníomhaíochta ina leagtar amach gach ceann de na gníomhartha a bhfuil sé beartaithe againn tabhairt fúthu.