Prionsabail um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí

Do Chustaiméirí agus do Chliaint na Seirbhíse Poiblí

Agus iad ag déileáil leis an bpobal mór, déanfaidh Rannóga na Státseirbhíse agus oifigí Seirbhíse Poiblí na nithe seo a leanas:

Caighdeáin um Sheirbhísí Ardchaighdeáin

Ráiteas a fhoilsiú ina leagfar amach cineál agus cáilíocht na seirbhíse is féidir le custaiméirí a bheith ag súil, agus é a chur ar taispeáint go feiceálach ag an bpointe a soláthraítear seirbhís ann.

Comhionannas/Éagsúlacht

Na cearta go gcaithfear go cothrom le duine, a bunaíodh le reachtaíocht chomhionannais a chinntiú, agus socruithe a dhéanamh go gcuirfear éagsúlacht san áireamh, ionas go gcabhrófar le comhionannas i gcomhair na ngrúpaí a chlúdaítear faoin reachtaíocht chomhionannais (faoi na forais maidir le hinscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, claonadh gnéasach, creideamh reiligiúin, aois, míchumas, cine agus ballraíocht de phobal an Lucht Siúil).

Nithe a chuireann bac ar dhaoine, atá thíos le bochtaineacht agus le heisiamh sóisialta, teacht ar sheirbhísí, a aithint agus oibriú chun na bacainní sin a dhíothú, agus dóibh siúd a bhfuil bacainní rompu ó thaobh cúrsaí geografacha maidir le bheith ag teacht ar sheirbhísí.

Rochtain Fhisiciúil

Oifigí poiblí atá glan agus inrochtana a sholáthar, oifigí ina gcinntítear príobháideachas, ina gcomhlíontar caighdeáin cheirde agus sábháilteachta agus, mar chuid de sin, ina n-éascaítear daoine faoi mhíchumas agus daoine eile a bhfuil riachtanais shonracha acu dul isteach iontu.

Faisnéis

Glacadh le cur chuige réamhghníomhach i leith faisnéis a sholáthar atá soiléir, tráthúil agus cruinn, atá ar fáil ag gach pointe teagmhála, agus a chomhlíonann riachtanais daoine a bhfuil riachtanais shonracha acu. A chinntiú go mbaintear leas iomlán as an acmhainn a thairgtear le Teicneolaíocht Faisnéise agus go leanann an fhaisnéis a bhíonn ar fáil ar shuíomhanna Ghréasáin seirbhíse poiblí na treoirlínte maidir le foilsitheoireacht Gréasáin.

Leanúint ar aghaidh leis an bhfeachtas ar son rialacha, rialacháin, foirmeacha, bileoga faisnéise agus nósanna imeachta a shimpliú.

Tráthúlacht agus Cúirtéis

Seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar go cúirtéiseach, go híogair agus chomh gasta agus is féidir, agus timpeallacht cóimheasa á cothú idir an soláthraí agus an custaiméir.

Ainmneacha teagmhála a thabhairt i ngach cumarsáid chun a chinntiú go dtéann idirbhearta leanúnacha ar aghaidh go réidh.

Gearáin

Córas a choinneáil ar bun atá poiblithe go maith, inrochtana, trédhearcach agus simplí le húsáid chun déileáil le gearáin faoi chaighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil.

Achomhairc

Ar an gcaoi chéanna, córas achomhairc/athbhreithnithe a choinneáil ar bun atá curtha ar bhonn foirmiúil, poiblithe go maith, inrochtana, trédhearcach agus simplí le húsáid do chustaiméirí atá míshásta le cinntí i ndáil le seirbhísí.

Comhairliúchán agus Meastóireacht

Cur chuige struchtúrtha a sholáthar i leith comhairliúchán lánbhrí leis an gcustaiméir, agus i leith rannpháirtíocht an chustaiméara, maidir le seirbhísí a fhorbairt, a sheachadadh agus a athbhreithniú. A chinntiú go ndéantar meastóireacht lánbhrí ó thaobh soláthar seirbhíse de.

Rogha

Rogha a thabhairt, nuair is féidir, maidir le soláthar seirbhíse, lena n-áirítear modhanna íocaíochta, suíomh na bpointí teagmhála, uaireanta oscailte agus amanna soláthair. Úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí atá ar fáil agus atá ag teacht chun cinn chun a chinntiú go bhfuil seirbhísí chomh hinrochtana agus is féidir, go bhfuil an oiread rogha agus is féidir ar fáil ina leith, agus go mbaineann uascháilíocht leo maidir leis an dóigh a soláthraítear iad.

Comhionannas na dTeangacha Oifigiúla

Seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar trí Ghaeilge agus/nó go dátheangach agus custaiméirí a chur ar an eolas maidir lena gceart atá acu a roghnú go bpléifear leo trí cheann amháin nó cheann eile de na teangacha oifigiúla.

Comhordú Níos Fearr

Cur chuige níos comhordaithe agus níos comhtháite a chothú i leith soláthar seirbhísí poiblí.

An Custaiméir Inmheánach

A chinntiú go n-aithnítear baill foirne mar chustaiméirí inmheánacha agus go dtugtar tacaíocht dóibh mar is ceart agus go dtéitear i gcomhairle leo mar is ceart maidir le ceisteanna a bhaineann le soláthar seirbhíse.