Preasráitis

Tús áite tugtha don chlár Sláintecare sa bhuiséad sláinte don bhliain 2019; déanfar infheistíocht i seirbhísí liachleachtóirí ginearálta agus soláthrófar rochtain fheabhsaithe orthu; agus tabharfar tuilleadh cúnaimh do theaghlaigh agus do dhaoine scothaosta freastal ar chostais sláinte – na hAirí Sláinte

9 Deireadh Fómhair, 2018

 • Tabharfar €75 mhilliún do NTPF chun liostaí feithimh a laghdú tuilleadh
 • Cuirfear cistiú breise €55 mhilliún ar fáil do sheirbhísí meabhairshláinte
 • Soláthrófar cistiú le haghaidh 100 post teiripe a chruthú chun dul i ngleic le liostaí feithimh le haghaidh measúnuithe ar riachtanas
 • Cuirfear straitéis náisiúnta drugaí atá faoi stiúir ag an tsláinte chun feidhme mar ábhar tosaíochta

Chuir an tAire Simon Harris agus Finian McGrath, Jim Daly agus Catherine Byrne, na hAirí Stáit, fáilte roimh an méadú suntasach ar chistiú sláinte don bhliain 2019. Úsáidfear an cistiú breise chun Sláintecare a chur chun feidhme, chun infheistíocht mhéadaithe a dhéanamh i seirbhísí liachleachtóirí ginearálta, chun cistiú méadaithe a chur ar fáil le haghaidh dul i ngleic le liostaí feithimh agus chun cúnamh a thabhairt do theaghlaigh freastal ar an gcostas a bhaineann le cuairteanna ar an dochtúir agus le cógais.

Tá níos mó ná €200m á chur ar fáil sa Bhuiséad chun an Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare a chur i gcrích, ar Straitéis í a d’fhoilsigh an Rialtas i mí Lúnasa agus ar a bhfuil an leithdháileadh sláinte i mBuiséad 2019 bunaithe.  Cuirfear arís eile leis an obair sin i bPlean Seirbhíse Náisiúnta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) don bhliain 2019.

Áirítear iad seo a leanas leis an infheistíocht bhreise:

 • Infheistíocht ilbhliantúil shuntasach a dhéanamh sa Chleachtadh Ginearálta chun tacú le tuilleadh cúraim a sholáthar sa phobal
 • Cistiú €75 mhilliún a thabhairt don Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála (NTPF) chun amanna feithimh a laghdú ar aon dul le spriocanna Sláintecare
 • Cistiú €6.7m a thabhairt do thionscadal Ospidéal Náisiúnta na Leanaí, lena n-áirítear tosú ar an tsamhail phéidiatrach nua chúraim a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go bhforbrófar líonra comhtháite seirbhísí ar bhonn náisiúnta, go gcruthófar naisc le seirbhísí cúraim phríomhúil agus le seirbhísí pobail agus go n-osclófar an t-ionad cúraim phráinnigh in Ospidéal Uí Chonghaile
 • Cistiú breise a chur ar fáil chun brúnna geimhridh a mhaolú sa bhliain 2018/2019 agus chun leapacha nua a sholáthar sa bhliain 2019/20
 • Cistiú breise €55 mhilliún a chur ar fáil ionas gur féidir leanúint le seirbhísí meabhairshláinte, go háirithe seirbhísí meabhairshláinte pobail, a fhorbairt ar aon dul le Fís don Athrú
 • Laghdú 50c a dhéanamh ar tháillí oidis do dhaoine os cionn 70 bliain d’aois agus deireadh a chur le táillí oidis do dhaoine atá i gcóiríocht éigeandála
 • Laghdú €10 a dhéanamh ar an tairseach mhíosúil don Scéim Íocaíochta Drugaí
 • Rochtain ar chúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce a leathnú trí mhéadú 10% a dhéanamh ar na tairseacha seachtainiúla ioncaim atá i bhfeidhm chun cáiliú do chártaí cuairte liachleachtóirí ginearálta
 • 100 ceann nua de phoist teiripe a chruthú chun dul i ngleic le liostaí feithimh le haghaidh measúnuithe ar riachtanas do leanaí faoi mhíchumas
 • Seirbhísí míchumais sa phobal a leathnú chun freastal ar na riachtanais atá ag fágálaithe scoile
 • Cistiú a chur ar fáil chun cur chun feidhme a dhéanamh ar na moltaí ó fhiosrúchán an Dochtúra Gabriel Scally ar an gClár Scágthástála CervicalCheck, lena n-áirítear an t-aistriú chuig scagthástáil papalómaivíris dhaonna (HPV) agus an vacsaín HPV a thabhairt do bhuachaillí
 • Cistiú a chur ar fáil le haghaidh seirbhísí um thoircheas a fhoirceannadh
 • Plean Gníomhaíochta a fhorbairt do Shláinte na mBan

Dúirt an tAire Simon Harris:  “Níl aon amhras ann go bhfuil Sláintecare i réim againn anois.  Tá ciste suntasach i bhfeidhm againn le haghaidh na príomhbhearta atá leagtha amach sa tuarascáil Sláintecare a chur chun feidhme, lena n-áirítear ciste imfhálaithe le haghaidh cúram a chomhtháthú.  Agus an Plean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2019 á cheapadh, cuirfimid de chúram ar FSS leas a bhaint as an méadú suntasach ar acmhainní chun Sláintecare a sholáthar.

“Ceann amháin de na príomhthosaíochtaí atá agam, agus ceann amháin de na príomhchuspóirí atá le Sláintecare, is ea rochtain thráthúil a thabhairt ar chúram. A bhuí le Buiséad 2019, méadófar an infheistíocht sa Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála ó €55 mhilliún go €75 mhilliún.  Úsáidfear an cistiú sin chun cóireáil a chur ar 70,000 othar ar liostaí feithimh sa bhliain 2019. Tá an cistiú sin i dteannta na dtionscnamh infhoinsithe atá ar bun ag FSS chun amanna feithimh a laghdú do ghnáthaimh ospidéil i mbliana.

“Dírítear i Sláintecare freisin ar a riachtanaí atá sé incháilitheacht a mhéadú mar chuid den bhogadh i dtreo cúram sláinte uilíoch. Tá áthas ar leith orm a fhógairt go leathnófar an cúram liachleachtóirí ginearálta saor in aisce, rud a d’fhéadfadh dul chun tairbhe do suas le 100,000 duine.”

Dúirt an tAire Finian McGrath: “Tá ríméad orm go raibh mé in ann cur leis na hacmhainní suntasacha atá ann cheana agus cistiú breise a áirithiú le haghaidh seirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas ag an am céanna. Ceann amháin de na tosaíochtaí a bhí agam ar theacht isteach san oifig dom ba ea a chinntiú gur ag aosaigh óga atá ag fágáil na scoile nó na hoiliúna athshlánúcháin a bheadh rochtain ar thacaí agus ar sheirbhísí lena bhfreastalaítear ar a riachtanais ag ceann de na pointí athraithe is tábhachtaí dá saol. Leis an gcistiú breise a fuarthas i mbliana, déanfar soláthar d’éifeacht bliana iomláine na seirbhísí breise sin sa bhliain 2019 agus cinnteofar go dtabharfar aghaidh ar na riachtanais atá ag na daoine sin a bheidh ag fágáil na scoile sa bhliain 2019.

“Tá lúcháir orm freisin go raibh mé in ann cistiú a áirithiú do phoist bhreise teiripe le haghaidh Measúnuithe ar Riachtanas a dhéanamh agus idirghabhálacha teiripeacha a sholáthar – is eol dúinn cé chomh tábhachtach agus atá luath-idirghabháil maidir le tacaíocht a thabhairt do leanaí barr a gcumais a bhaint amach.”

Dúirt an tAire Jim Daly:  “Cé go n-úsáidfear an chuid is mó den chistiú forbartha nua €55m chun foirne meabhairshláinte pobail a fheabhsú arís eile d’aosaigh agus do leanaí, tá áthas orm go bhfuil cistiú faighte agam lena gcuirfear feabhas ar an speictream seirbhísí, atá sa raon idir cosc, luath-idirghabháil agus téarnamh a chur chun cinn sna cásanna is casta. Go háirithe, leag mé béim ar roinnt tionscnamh nua ina n-úsáidtear ríomhsheirbhísí meabhairshláinte agus teicneolaíochtaí digiteacha, lena n-áirítear roinnt treoirchlár le haghaidh teileachomhairleoireachta, líne theileafóin thiomnaithe le haghaidh meabhairshláinte, agus seirbhís teachtaireachtaí téacs géarchéime. Cuirfear cistiú nua ar fáil do thionscnaimh mheabhairshláinte óige sa phobal freisin. Is tionscnaimh iad sin a bheidh faoi stiúir ag grúpaí spóirt, ag grúpaí pobail nó ag grúpaí óige eile agus a mbeidh mar aidhm leo meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn agus a chothú ar bhealach nua.”

Dúirt an tAire Catherine Byrne:  “Tosaíocht don Rialtas go fóill is ea straitéis náisiúnta drugaí atá faoi stiúir ag an tsláinte a chur chun feidhme. Agus leas á bhaint agam as an gclúdach méadaithe acmhainní atá ar fáil, tá sé ar intinn agam, mar ábhar tosaíochta, cistiú a thabhairt do thionscadail drugaí agus alcóil sna limistéir thascfhórsa sin a bhfuil an gá is mó acu leis, tuilleadh cnáimhseach drugaí agus alcóil a cheapadh chun obair le mná torracha atá soghonta, agus seirbhísí cóireála níos fearr a sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais atá ann cheana agus orthu sin atá ag teacht chun cinn.

“Réimse gníomhaíochta tábhachtach faoin Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare is ea béim thras-Rialtais a choinneáil ar an gclár Éire Shláintiúil.  Is gá dúinn leanúint le díriú ar chosc, agus ar shaoránaigh agus pobail a spreagadh agus a chumhachtú feabhas a chur ar shláinte agus folláine mhuintir na tíre.

“Tríd an vacsaín HPV a leathnú chuig buachaillí, cabhrófar linn deireadh a chur le hailse cheirbheacs agus tabharfar cosaint do bhuachaillí agus do chailíní ar raon cineálacha eile ailse sa todhchaí.”

CRÍOCH