Preasráitis

Tugann Varadkar faomhadh don Mhíochaine Mhíleata a aithint mar Speisialtacht de chuid Chomhairle na nDochtúirí Leighis

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis speisialtacht mhíochaine nua a fhaomhadh, a fhágfaidh go mbeidh dochtúirí atá cáilithe go cuí in ann clárú mar speisialtóirí sa Mhíochaine Mhíleata.  Tabharfaidh an faomhadh sin údarás do chlár oiliúna a fhorbairt lena dtabharfar deis do dhochtúirí tabhairt faoi oiliúint shonrach le haghaidh ról míochaine in Óglaigh na hÉireann.

Tá an tAire tar éis cead a thabhairt an Mhíochaine Mhíleata a fhorbairt mar dhécháilíocht taobh leis an gcleachtadh ginearálta.

Mar thoradh air sin, caithfear leis an míochaine mhíleata mar réimse míochaine atá sainiúil agus sainmhínithe go soiléir den chéad uair Beidh an mhíochaine mhíleata ina speisialtacht saorsheasaimh as a ceart féin agus beidh oiliúint sa chleachtadh ginearálta, sa mhíochaine éigeandála, san ainéistéise, sa tsláinte phoiblí, sa mhíochaine cheirde agus sa tsíciatracht i gceist léi.

Tá 18 n-oifigeach míochaine ag déanamh seirbhís lánaimseartha leis na Buanfhórsaí Cosanta faoi láthair.

Dúirt an tAire Varadkar: “Sílim go bhfuil an-chiall leis an mbeart seo. Is ar riachtanais mhíochaine Óglaigh na hÉireann a fhreastalóidh an speisialtacht nua seo go sonrach. Chomh maith leis sin, forbrófar clár oiliúna cuimsitheach ábhartha do chleachtóirí míochaine mar chuid di, is cuma acu is don tír seo nó do na Náisiúin Aontaithe a bhíonn siad ag obair.

“Beidh na sainscileanna a bheidh i gceist léi chun tairbhe dóibh siúd atá páirteach sa chabhair dhaonnúil agus sa fhreagairt do thubaistí go háirithe. Ina theannta sin, beidh rogha gairme ar fáil do dhochtúirí míleata nuair a chríochnaíonn siad a ngairm mhíleata agus nuair a fhilleann siad ar an gcleachtadh ginearálta agus ar shaol an tsaoránaigh.”

Chuir Simon Coveney, an tAire Cosanta, fáilte freisin roimh an Míochaine Mhíleata a bheith á haithint mar speisialtacht, agus é ag rá: “Tá sé seo ar cheann amháin de raon beart atá á mbreithniú faoi láthair chun seirbhís mhíochaine a fhorbairt d’Óglaigh na hÉireann. Aithníonn sé freisin an tacar scileanna a chuireann Oifigigh Mhíochaine de chuid Óglaigh na hÉireann ar fáil agus iad ag obair sa tír seo agus thar lear.”

Reáchtáil Comhairle na nDochtúirí Leighis céim comhairliúcháin ní ba luaithe i mbliana agus mhol sí gur chóir an Mhíochaine Mhíleata a fhaomhadh mar speisialtacht ina diaidh.

Tacóidh Coláiste Liachleachtóirí na hÉireann leis an speisialtacht nua.

Faisnéis eile

Tar éis dóibh intéirneacht a chríochnú, tabharfaidh a lán dochtúirí faoi oiliúint iarchéime d’fhonn cáiliú mar speisialtóirí i réimsí cleachtadh míochaine a bhfuil spéis acu iontu.  Féadfaidh Comhairle na nDochtúirí Leighis na speisialtachtaí míochaine a aithníonn sí chun críocha a cuid feidhmeanna faoin Acht a chinneadh agus iad a mholadh ansin don Aire lena bhfaomhadh.   Ba í an mháinliacht shoithíoch an speisialtacht ba dhéanaí díobh, agus aitheantas á thabhairt di sa bhliain 2014. Agus an Mhíochaine Mhíleata á cur leis na speisialtachtaí eile, tá 57 speisialtacht mhíochaine san iomlán ar Chlár na Speisialtachtaí anois.

Críoch