Preasráitis

Tugann Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, aitheasc ag an 23ú Comhdháil Bhliantúil de chuid Chumann Cúram Sláinte Cógaisíochta na hÉireann

Thug Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, aitheasc inniu ag Comhdháil Bhliantúil Chumann Cúram Sláinte Cógaisíochta na hÉireann (IPHA) maidir le cur chun feidhme praiticiúil an Chreata Éire Shláintiúil.

Thug an tAire aitheantas dá thábhachtaí atá sé go bpléann eagraíochtaí amhail an IPHA an Chreata Éire Shláintiúil toisc go bhfuil cur chun feidhme rathúil an Chreata ag brath ar thacaíocht a fháil ó gach earnáil den tsochaí, an earnáil phríobháideach san áireamh, agus ar rannpháirtíocht ghníomhach na n-earnálacha sin.

Labhair an tAire faoi roinnt tionscnamh atá á gcur chun feidhme faoi láthair faoin gCreat Éire Shláintiúil, mar shampla, an Beartas agus Plean Gníomhaíochta Náisiúnta maidir le Murtall, an Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil, an Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach agus an Tionscnamh Teasa agus Folláine.

Thug an tAire Corcoran Kennedy faoi deara gurb amhlaidh, mar gheall ar na 24,000 duine atá fostaithe go díreach ann, go bhfuil dea-acmhainn ag an tionscal cógaisíochta tacú le sláinte agus folláine fostaithe trí roghanna stíl mhaireachtála níos sláintiúla a chur chun cinn ar fud na timpeallachta oibre. Dúirt sí gur féidir le tionscnaimh áirithe – amhail campais atá saor ó thobac a thabhairt isteach, roghanna bia shláintiúil a sholáthar i gceaintíní, páirt a ghlacadh i dtionscnaimh thaistil ghníomhaigh agus gníomhaíocht fhisiciúil mhéadaithe a spreagadh – rannchuidiú dearfach a dhéanamh maidir le sláinte agus folláine fostaithe agus le forbairt pobail agus gur féidir leo cabhrú le spriocanna corparáideacha a bhaint amach freisin.

Ina theannta sin, d’iarr an tAire ar na toscairí breithniú a dhéanamh ar an dóigh ar féidir leis an tionscal cógaisíochta cabhrú le dul i ngleic le mí-úsáid alcóil in Éirinn. Luaigh sí go bhfaigheann triúr bás gach lá de bharr mí-úsáid alcóil, go bhfuil alcól ar cheann de na tosca i leath na gcásanna féinmharaithe agus féindochair d’aon ghnó agus gur caitheadh suim €1.5 billiún sa bhliain 2012 ar urscaoiltí ospidéil a bhí bainteach le halcól. Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Corcoran Kennedy gur druga sícighníomhach é alcól, go mbíonn sé ina mhórchúis dochair agus gur gá do gach earnáil oibriú le chéile chun íoslaghdú a dhéanamh ar an damáiste a dhéanann sé don tsláinte agus don tsochaí.