Preasráitis

Tugann Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, aitheasc ag Lá Tionscnaimh Ghrúpa Ospidéal Lár Tíre-Bhaile Átha Cliath maidir leis an gCreat Éire Shláintiúil

Thug Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, aitheasc inniu ag an Lá Tionscnaimh maidir leis an gCreat Éire Shláintiúil i dTeach Farmleigh inniu, rud ar reáchtáil Grúpa Ospidéal Lár Tíre-Bhaile Átha Cliath é.

Bhí an ócáid ar an gcéad chéim den phróiseas chun Plean Cur Chun Feidhme an Chreata Éire Shláintiúil a fhorbairt do Ghrúpa Ospidéal Lár Tíre-Bhaile Átha Cliath.

Dúirt an tAire go raibh an ócáid mar fhianaise ar an tiomantas atá ag Grúpa Ospidéal Lár Tíre-Bhaile Átha Cliath do shláinte agus folláine gach duine a chónaíonn sa réigiún ar a bhfreastalaíonn sé a chosaint, a chur chun cinn agus a fheabhsú.

Go háirithe, labhair an tAire faoina dhúshlánaí a bhíonn sé do bhaill foirne túslíne amharc i ndiaidh a sláinte féin le linn dóibh aire a thabhairt do dhaoine eile.

Dúirt an tAire: “Rud príomha a bhfuilimid ag díriú go sonrach air faoin gCreat Éire Shláintiúil is ea áiteanna níos sláintiúla a dhéanamh dár n-áiteanna oibre.  Toisc go bhfuil sé ríthábhachtach go dtugaimid ceannaireacht le dea-shampla agus sinn ag moladh do gach earnáil beartais um shláinte san áit oibre a chur chun feidhme, is tráthúil an rud é go bhfuil Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ag díriú ar shláinte san áit oibre anois.”

Rinne an tAire Corcoran Kennedy comhghairdeas le Grúpa Ospidéal Lár Tíre-Bhaile Átha Cliath faoi thús a chur lena phróiseas pleanála don Chreat Éire Shláintiúil. Chomh maith leis sin, thug sí faoi deara na gníomhaíochtaí éagsúla um chur chun cinn na sláinte atá ar siúl cheana féin in ospidéil ar fud an réigiúin.

Dúirt an tAire, “Níor cheart an tábhacht a bhaineann leis na tionscnaimh seo agus le tionscnaimh den chineál céanna a ghannmheas.  Rachaidh an feabhas ar shláinte agus folláine ball foirne i bhfeidhm go mór ar na pobail ar a bhfreastalaíonn sibh.”

Leag an tAire béim ar leith ar a thábhachtaí atá na gníomhartha chun aghaidh a thabhairt ar an úsáid fhadhbach a bhainimidne in Éirinn as alcól.  Luaigh sí gur Druga Sícighníomhach é alcól agus go bhfuil sé nasctha le hardbhaol go mbuailfidh fadhbanna sláinte amhail ciorróis an ae, ailse agus díobhálacha an duine a úsáideann é. Luaigh sí freisin go bhfaigheann triúr bás gach lá de bharr mí-úsáid alcóil agus gur caitheadh suim €1.5 billiún sa bhliain 2012 ar urscaoiltí ospidéil a bhí bainteach le halcól.  Dúirt an tAire Corcoran Kennedy go dtabharfar leis an mBille Sláinte Poiblí (Alcól) cúnamh dúinn aistriú cultúrtha a dhéanamh ar an dóigh a bhféachaimid ar alcól agus ar an dóigh a n-úsáidimid é agus go gcuirfear feabhas ar fholláine fhisiciúil agus mheabhrach an phobail dá bharr.