Preasráitis

Tugann Ard-Stiúrthóir na hEagraíochta Domhanda Sláinte aitheasc ag an gCéad Chruinniú de chuid na Comhairle Éire Shláintiúil

Rinne an Dr James Reilly TD, an tAire Sláinte, óstáil inniu (Déardaoin an 26 Meitheamh 2014) ar chuairt ón Dr Margaret Chan, Ard-Stiúrthóir na hEagraíochta Domhanda Sláinte agus Ceannaire Sláinte Domhanda, ar Bhaile Átha Cliath.  Le linn na cuairte, thionóil an tArd-Stiúrthóir sraith cruinnithe leis an Aire Reilly agus le hoifigigh shinsearacha, agus raon saincheisteanna tábhachtacha á bplé acu lena linn. Thug an Dr Chan aitheasc os comhair an chéad chruinnithe de chuid na Comhairle Éire Shláintiúil freisin.

Bhí rialú tobac ar cheann de na príomhthopaicí a pléadh le linn an chruinnithe idir an Dr Chan agus an tAire Reilly.  Ghabh an tAire Reilly buíochas leis an Dr Chan agus leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte as an tacaíocht agus an treoir leanúnach a bhíonn á dtabhairt acu dúinn faoin gCreat-Choinbhinsiún maidir le Rialú Tobac.  Chuir an tAire an Dr Chan ar an eolas faoin dul chun cinn atá déanta ar bhearta éagsúla faoin gclár Éire atá Saor ó Thobac, lenar áiríodh rith an Bhille Sláinte Poiblí (Pacáistiú Caighdeánaithe Tobac) tríd an Seanad le déanaí.

“Mar gheall ar a thábhachtaí atá an Chomhairle Éire Shláintiúil don iarracht atá á déanamh againn feabhas a chur ar shláinte mhuintir na tíre, tá lúcháir orm go bhfuil an Dr Margaret Chan, mar thathantóir suntasach don tsláinte phoiblí ar fud an domhain, in ann teacht inár gcuideachta anseo ag an gcéad chruinniú de chuid na Comhairle,” a dúirt an tAire.

D’aithin sé an t-ionchur agus an cheannaireacht a thug an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte d’Éirinn le linn don tír an tionscnamh Éire Shláintiúil a fhorbairt agus labhair sé faoi imeacht a raibh an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Eoraip, páirteach ann dhá bhliain ó shin agus ar dá bhun a tosaíodh an próiseas chun an Creat Éire Shláintiúil a fhorbairt.

Ag labhairt dó os comhair na Comhairle Éire Shláintiúil, dúirt an tAire, “Is cuí an rud é go bhfuil an Dr Chan inár gcuideachta ag an ócáid thábhachtach seo. Tá spriocanna an Chreata Éire Shláintiúil 2013-2025 ailínithe go dlúth leis an mbeartas ‘Sláinte 2020: An beartas Eorpach um shláinte agus folláine’ ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte. Ghlac Éire an beartas sin i mí Mheán Fómhair 2012. Is é an aidhm atá lenár mbeartais ná tacú leis an ngníomhaíocht a dhéanfar ar fud an rialtais agus na sochaí araon chun feabhas suntasach a chur ar shláinte agus folláine mhuintir na tíre, chun éagothroime sláinte a laghdú, chun sláinte phoiblí a neartú, agus chun a chinntiú go mbeidh againn córais sláinte atá dírithe ar an duine agus atá uilechoiteann, cothromasach, inbhuanaithe agus ar ardchaighdeán”.

CRÍOCH