Preasráitis

Tugann an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte cuairt ar Scoil Náisiúnta Naomh Clár, Baile Shéamais Dhuibh, Co. an Chabháin

Thug Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, cuairt ar Scoil Náisiúnta Naomh Clár, Baile Shéamais Dhuibh, inniu chun dhá éacht ar leith a bhain an scoil amach le déanaí a cheiliúradh, ba iad sin: buachan na Dámhachtana Eorpaí #BeActive san Oideachas agus bronnadh na Brataí Scoile Gníomhaí. Bronnadh an dámhachtain mar chuid de Sheachtain Spóirt na hEorpa í a bhí ar siúl idir an 10 agus an 18 Meán Fómhair 2016 agus ar tarraingíodh aird lena linn ar bhealaí den scoth inar féidir le daoine óga bheith níos gníomhaí i dtimpeallacht oideachais.

Agus comhghairdeas á dhéanamh aici leis an scoil, dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Éacht iontach do Scoil Náisiúnta Naomh Clár, Baile Shéamais Dhuibh, ba ea an dámhachtain ghradamach idirnáisiúnta seo a bhuachan, agus tá lúcháir orm gur tugadh aitheantas don obair atá déanta ag na múinteoirí, ag na tuismitheoirí agus ag na leanaí go príomha chun gníomhaíocht fhisiciúil a chur chun cinn. Leis an dámhachtain seo, tugtar aitheantas don iarracht atá déanta ag Scoil Náisiúnta Naomh Clár gníomhaíocht fhisiciúil a chur ar áireamh i ngnáthamh laethúil na ndaltaí.”

Bhí Scoil Náisiúnta Naomh Clár ar cheann amháin de dhá scoil Éireannacha a cuireadh ar an ngearrliosta le haghaidh na dámhachtana #BeActive san Oideachas. Ba é Bunscoil Naomh Clár, Crois Araild, an scoil eile. Bronnadh an dámhachtain ar Karl McCartin, Príomhoide na Bunscoile, agus ar Verena Cunningham, Comhordaitheoir na Brataí Scoile Gníomhaí, ag searmanas bronnta sa Bhruiséil i mí Mheán Fómhair le linn ócáid suaitheantais Sheachtain Spóirt na hEorpa.

Rinne Scoil Náisiúnta Naomh Clár an Bhratach Scoile Gníomhaí a ardú den chéad uair inniu freisin. Bronntar an Bhratach ar scoileanna a fhéachann le pobal scoile atá oilte agus gníomhaíoch go fisiciúil a bhaint amach. Is é aidhm an phróisis tuilleadh scoileanna a spreagadh dul i mbun tuilleadh gníomhaíocht fhisiciúil ar bhonn níos minice.

Mhol an tAire Corcoran Kennedy Scoil Náisiúnta Naomh Clár faoin iarracht atá á déanamh aici gníomhaíocht fhisiciúil a chur ar áireamh i ngach a ndéanann an scoil, agus í ag rá, “Tá Scoil Náisiúnta Naomh Clár, Baile Shéamais Dhuibh, ina sárshampla den dóigh ar féidir le scoileanna gníomhaíocht fhisiciúil atá taitneamhach agus inrochtana a chur ar fáil. Is eol dúinn go léir cé chomh tábhachtach is atá gníomhaíocht fhisiciúil i measc daoine óga maidir le feabhas a chur ar a sláinte fhisiciúil agus ar a meabhairshláinte.”

Príomhchuspóir de chuid Get Ireland Active, arb é an Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil a seoladh go luath sa bhliain 2016 é, is ea tuilleadh scoileanna a spreagadh páirt a ghlacadh sa Bhratach Scoile Gníomhaí. Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Tá timpeallacht na scoile ar cheann de na háiteanna an-tábhachtach sin inar féidir le leanaí bheith gníomhach agus inar féidir leo tuiscint a fhorbairt ag an am céanna ar a thábhachtaí atá gníomhaíocht fhisiciúil dá saol. Is eiseamláir do scoileanna eile ar fud na hÉireann is ea Scoil Náisiúnta Naomh Clár ina leith sin. Má thugaimid spreagadh do thuilleadh leanaí gníomhaíocht fhisiciúil a dhéanamh, is amhlaidh go n-éireoidh linn cuid mhór tairbhí a bhaint amach ó thaobh sláinte fisiciúla agus meabhairshláinte de araon.”