Preasráitis

Tugann an tAire McEntee Aitheasc ag an gCruinniú Mullaigh Náisiúnta ar Mheabhairshláinte

Thug an tAire Helen McEntee aitheasc ag an gCruinniú Náisiúnta Mullaigh ar Mheabhairshláinte inniu, a bhí ar siúl san Óstán Crowne Plaza, Seantrabh. Ócáid aon lae a bhí sa chéad Chruinniú Mullaigh Náisiúnta sin ar Mheabhairshláinte. Áiríodh leis láithreoireachtaí, díospóireachtaí painéil agus cás-staidéir ó shainchainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta, a rinne plé ar an dóigh ar féidir feabhas a chur ar sheirbhísí meabhairshláinte agus ar chúram meabhairshláinte beag beann ar na dúshláin leanúnacha a bhíonn ann. I measc na dtopaicí a pléadh bhí leitheadúlacht na bhfadhbanna meabhairshláinte, éachtaí a baineadh amach cheana féin i soláthar meabhairshláinte, agus straitéisí chun feabhas a chur ar sheirbhísí meabhairshláinte.

Agus leas á bhaint aici as teideal na comhdhála – “Fís don Athrú: 10 mBliana ina Dhiaidh…Cá bhfuilimid anois?” – labhair an tAire McEntee faoin dul chun cinn atá déanta i réimse na meabhairshláinte le deich mbliana anuas. Rinne sí tagairt ar leith do na feabhsuithe atá tagtha ar réimsí amhail cistiú le haghaidh seirbhísí meabhairshláinte, Seirbhísí do Leanaí agus d’Aosaigh, agus an t-aistriú ó institiúidí chuig seirbhísí pobail. Ina theannta sin, leag sí amach pleananna don todhchaí agus d’infheistíocht leanúnach a dhéanamh i réimse na meabhairshláinte, mar shampla, an cistiú caipitil breise is fiú níos mó ná €50 milliún chun an conradh le haghaidh thógáil an Ospidéil Náisiúnta nua Meabhairshláinte Fóiréinsí i bPort Reachrann a dhámhachtain.

Dúirt an tAire, “Fáiltím roimh an gcomhdháil seo agus roimh an deis a ghabhann léi chun machnamh agus athbhreithniú a dhéanamh ar ár mbeartais mheabhairshláinte agus ar ár seirbhísí meabhairshláinte. Cé go n-aithním an beartas forásach atá sa doiciméad Fís don Athrú, aithním freisin gur gá dúinn leanúint le féachaint ar aghaidh. Chuige sin, agus ó ceapadh mar Aire mé, chuir mé tús le hathbhreithniú ar an mbeartas Fís don Athrú chun a chinntiú go leanfaimid ar aghaidh ag obair sa treo ceart. Fianaise eile ar a thiomanta atáimid do réimse na meabhairshláinte is ea an cistiú suntasach nua a chuirfear ar fáil don bhliain seo chugainn chun leanúint ar aghaidh le raon seirbhísí meabhairshláinte a fhorbairt do leanaí agus d’aosaigh.”