Preasráitis

Tugann an tAire Marcella Corcoran Kennedy aitheasc don lucht freastail ar imeacht comhoibríoch na hÉireann-na Ríochta Aontaithe maidir le héagothromaíochtaí sláinte

Thug Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, aitheasc inniu don lucht freastail ar imeacht comhoibríoch i gCaisleán Bhaile Átha Cliath maidir le héagothromaíochtaí sláinte agus leis an tionchar a bhíonn ag an obair ar fholláine an duine.

Ba é Comharghrúpa na Ríochta Aontaithe/na hÉireann ar Éagothromaíochtaí Sláinte a d’eagraigh an t-imeacht agus ba é an Roinn Sláinte a d’óstáil é. Chuir an tOllamh Michael Marmot an Comharghrúpa ar bun. Tá an tOllamh Marmot ag treorú méid suntasach oibre ag leibhéal idirnáisiúnta ar scrúdú a dhéanamh ar na tosca sóisialta a mbíonn tionchar acu ar shláinte.  Ba é aidhm an imeachta ná dea-fhianaise agus dea-chleachtas a chomhroinnt d’fhonn fórsa saothair níos sláintiúla a chothú agus áiteanna oibre níos sláintiúla a chruthú.

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy: “Rud príomha ar a bhfuilimid ag díriú faoi Éire Shláintiúil is ea áiteanna níos sláintiúla a dhéanamh dár n-áiteanna oibre. Is minic is féidir le daoine feabhas a chur ar a sláinte agus ar a bhfolláine trí athruithe beaga a dhéanamh ar a stíl mhaireachtála agus ar a n-iompraíocht. Is féidir lenár n-áiteanna oibre cabhrú go mór leis an rogha éasca a dhéanamh den rogha shláintiúil. Is féidir le háiteanna oibre agus le fostóirí folláine mheabhrach agus shóisialta a gcuid fostaithe a chur ar aghaidh agus a chur chun cinn, rud a rachaidh chun tairbhe do shláinte an phobail leathain”.

Dúirt an tAire ina dhiaidh sin gur eochairsprioc de chuid Éire Shláintiúil atá in éagothromaíochtaí sláinte a laghdú freisin. “Chun éagothromaíochtaí sláinte a laghdú, ní mór dúinn cur chuige Rialtais uile a ghlacadh agus páirt a thabhairt do gach earnáil sa tsochaí i ndul i ngleic leis an iomaí toisc a fhéadann drochthorthaí sláinte a chruthú. Tá sé tábhachtach go n-oibrímid chun tacaíocht agus cumhacht a thabhairt do theaghlaigh agus do phobail cáilíocht a saoil a fheabhsú. Imeachtaí luachmhara iad imeachtaí den sórt seo i dtaca le cur ar ár gcumas taithí agus smaointe a chomhroinnt agus foghlaim óna chéile san obair thábhachtach seo”.

I measc an lucht freastail ar an imeacht bhí eagraíochtaí sláinte poiblí agus folláine in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe agus eagraíochtaí éagsúla trasearnála ar geallsealbhóirí de chuid Éire Shláintiúil iad.