Preasráitis

Tugann an tAire Harris cuairt ar an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA)

Tabharfaidh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, cuairt ar an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach in Canary Wharf i Londain inniu, áit a mbuailfidh sé leis an Ollamh Rasi, Stiúrthóir Feidhmiúcháin na Gníomhaireachta, agus le baill dá fhoireann.  In éineacht leis an Aire, beidh Lorraine Nolan, Príomhfheidhmeannach an Údaráis Rialála Táirgí Sláinte (Bord Leigheasra na hÉireann roimhe seo).

Tabharfaidh an tAire an deis inniu chun cuairt a thabhairt ar an nGníomhaireacht, atá freagrach as a chinntiú gur sábháilte, éifeachtach agus ar ardchaighdeán atá gach cógas i margadh an Aontais Eorpaigh.

Ag labhairt dó roimh an gcruinniú, dúirt an tAire, “Táim ag tnúth le bualadh leis an Ollamh Rasi agus lena fhoireann agus le plé a dhéanamh ar an ról ríthábhachtach a imríonn an Ghníomhaireacht maidir leis an tsláinte phoiblí a chosaint agus a chur chun cinn.

Tá aird agam freisin ar na hiarmhairtí a bheidh ag an mBreatimeacht don Ghníomhaireacht agus creidim go mbeidh sé riachtanach tionchar an athlonnaithe a íoslaghdú, go háirithe trí theacht ar réiteach lena gcumasófaí an oiread ball foirne reatha agus is féidir a choinneáil.

Thacaigh an Rialtas cheana féin leis an iarraidh uaim go bhféachfaimis leis an nGníomhaireacht a mhealladh go Baile Átha Cliath.”

Glacfaidh an tAire páirt i sraith cruinnithe le hoifigigh agus le geallsealbhóirí ar an ábhar seo sa Bhruiséil go luath i mí Feabhra.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Maidir leis an tairiscint chun an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach a óstáil

Cuireadh grúpa idir-rannach/idirghníomhaireachta ar bun a bhfuil sé de dhualgas air togra mionsonraithe a ullmhú chun Baile Átha Cliath a chur chun cinn mar shuíomh nua don Ghníomhaireacht.

– D’íoslaghdódh aistriú chuig Baile Átha Cliath an difear a dhéanfaí do ghnáthghnó na Gníomhaireachta, rud a chinnteodh cosaint leanúnach shaoránaigh AE agus a chuirfeadh na tionscail a rialálann sí iad ar a suaimhneas.

– Ba cheart go mbeadh Baile Átha Cliath ina rogha an-tarraingteach do bhaill foirne na Gníomhaireachta agus dá dteaghlach agus go gcabhródh aistriú chuig an gcathair leis an oiread ball foirne reatha agus is féidir a choinneáil.

– Is suíomh ina labhraítear Béarla é Baile Átha Cliath agus tá Béarla ar an teanga oibre sa Ghníomhaireacht agus sa tionscal cógaisíochta.

– Bheadh an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte, rialálaí leigheasanna na hÉireann, in ann tacaíocht láidir a thabhairt don Ghníomhaireacht.