Preasráitis

Tugann an tAire Harris an Bille um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú) 2016 os comhair an Oireachtais inniu, an 23 Meitheamh 2016

Thug Simon Harris, an tAire Sláinte, an Bille um Mí-Úsáid Drugaí (Leasú) 2016 os comhair an tSeanaid inniu, áit a gcuirfear tús lena rith reachtach tríd an Oireachtas.

Is é sin an chéad chéim den phróiseas parlaiminteach agus tá súil ag an Aire go mbeidh sí thart faoi shos samhraidh na Dála.

Is é an príomhchuspóir atá leis an mBille sláinte phoiblí a chosaint trí shubstaintí áirithe is féidir a mhí-úsáid agus arb eol go dtrádáiltear iad ar an margadh aindleathach a thabhairt faoi raon feidhme na reachtaíochta um Mí-Úsáid Drugaí. Foráiltear leis an mBille gur faoi raon feidhme an Achta um Mí-Úsáid Drugaí a thiocfaidh cógais áirithe ar oideas a bhíonn á ndíol go neamhdhleathach ar na sráideanna agus nach drugaí rialaithe iad faoi láthair.  I measc na ndrugaí sin, tá zopiclone agus zaleplon (ar a dtugtar “z-drugaí” freisin).

Dúirt an tAire go raibh sé “ag cur an Bhille seo isteach inniu mar chuid a haon den chur chuige uile-rialtais a bhíonn á ghlacadh chun déileáil leis an staid thromchúiseach coireachta i lárchathair thuaidh Bhaile Átha Cliath.  Ag teacht sna sála ar na dúnmharuithe a bhí ann i lárchathair thuaidh Bhaile Átha Cliath le déanaí, chinn an Rialtas dréachtú agus foilsiú codanna den Bhille um Mí-Úsáid Drugaí a bhrostú, obair a bhí sceidealta don fhómhar ar dtús.  Is drugaí an-chontúireach iad na drugaí atá i gceist agus imríonn siad drochthionchar ar dhaoine. Déanann siad an-dochar do shláinte daoine agus, rud tragóideach, bhí siad ina gcúis le roinnt básanna cheana féin.”

Dúirt Frances Fitzgerald TD, an Tánaiste agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais: “Tacaím go hiomlán leis an mBille seo, a bhfuil sé mar phríomhchuspóir leis cabhrú le feidhmeanna forfheidhmithe dlí an Gharda Síochána dul i ngleic le coireanna a bhaineann le díol neamhdhleathach substaintí áirithe.   Is eol dom na fadhbanna leanúnacha ar gá do na Gardaí déileáil leo i gcodanna de lárchathair Bhaile Átha Cliath chun gníomhaíocht den sin a stopadh. Is substaintí contúirteacha iad na drugaí lena mbaineann mura n-úsáidtear i gceart iad. Mar sin, cumasófar leis an mBille seo freagairt go leanúnach agus ar bhealach spriocdhírithe do choireanna drongchoirpeachta. Is gá dúinn ár ndícheall a dhéanamh chun díol neamhdhleathach drugaí den sórt sin a chosc.”

Cuid a haon de phróiseas dhá chéim is ea na substaintí a thagann faoi raon feidhme an Bhille a rialú.  Tá rialacháin ag teastáil freisin chun úsáideoirí dlisteanacha (e.g. othair a bhfuil oideas acu, gairmithe sláinte) a cheadú na substaintí a shealbhú. Tá obair ar siúl faoi láthair chun rialacháin ina leith sin a dhréachtú. Ní thosófar an tAcht ach amháin nuair a bheidh na rialacháin ghaolmhara réidh, ach ba cheart go dtarlódh sé sin roimh i bhfad.

Tabharfar dara Bille um Mí-Úsáid Drugaí isteach san Fhómhar freisin, rud lena bhforálfar do shaoráidí insteallta faoi mhaoirseacht a bhunú d’úsáideoirí drugaí ainsealacha.

 

CRÍOCH