Preasráitis

Tugann an tAire Harris aitheasc os comhair an Choiste um Chúram Sláinte sa Todhchaí maidir le treo amach anseo an Bheartais Sláinte

Thug Simon Harris, an tAire Sláinte, aitheasc os comhair an Choiste um Chúram Sláinte sa Todhchaí inniu (Dé Céadaoin), áit ar leag sé amach a chuid tuairimí maidir le treo amach anseo an bheartais sláinte (féach an t-aitheasc iomlán thíos).

“Bhí lúcháir orm an deis a fháil chun labhairt os comhair an Choiste inniu agus chun fáilte a chur roimh an obair atá déanta aige go dtí seo ar fhís fhadtéarmach a bhfuil comhthoil pholaitiúil taobh thiar di a fhorbairt do sheirbhís sláinte na hÉireann. Measaim go bhfuil an chomhthoil sin ina gné riachtanach den phróiseas.

“Táim ag tnúth leis an toradh ar dhíospóireacht an Choiste a fheiceáil. Agus mé i m’Aire Sláinte le bliain anuas, áfach, bhí mé ag iarraidh mo dhearcadh straitéiseach féin agus na príomhthosaíochtaí a gcreidim gur cheart iad a bheith mar bhonn le treo amach anseo na seirbhíse sláinte a chur in iúl ag an am seo. Is iad seo a leanas na príomhthosaíochtaí sin:

  1. Ár samhail chúraim a aistriú ina samhail chúraim phríomhúil atá níos cuimsithí agus níos inrochtana.
  2. Méadú a dhéanamh ar acmhainn na seirbhíse sláinte, ó thaobh bonneagar fisiciúil agus foirne de araon, ar mhaithe le haghaidh a thabhairt ar riachtanais nach bhfuiltear ag freastal orthu faoi láthair agus ar riachtanais dhéimeagrafacha amach anseo.
  3. Leas iomlán a bhaint as an acmhainneacht iomlán atá ag cláir chúraim chomhtháite agus ag ríomh-Shláinte chun seirbhísí a chomhtháthú le chéile bunaithe ar riachtanais othar i gcúram príomhúil, i gcúram pobail agus i ngéarchúram.
  4. Trí Chistiúchán Gníomhaíochtbhunaithe a mhéadú, tuilleadh dreasachtaí a thabhairt do sholáthraithe chun iad a spreagadh freagairt go héifeachtach do riachtanais chúram sláinte nach bhfuiltear ag freastal orthu faoi láthair.
  5. Cliniceoirí a chumhachtú chun a gcuid tuairimí a chur in iúl agus deiseanna a thabhairt dóibh chun cur leis an dóigh a mbainistítear ár seirbhísí sláinte.
  6. Grúpaí Ospidéal agus Eagraíochtaí Sláinte Pobail a fhorbairt tuilleadh, iad a ailíniú ar bhonn geografach agus tuilleadh cumhachtaí cinnteoireachta agus cuntasachta a chineachadh dóibh de réir mar a fhorbraíonn siad.
  7. Grúpaí Ospidéal agus Eagraíochtaí Sláinte Pobail a chur ar bhonn reachtúil ina dhiaidh sin, agus iad ag oibriú mar chórais sholáthair chomhtháite laistigh de limistéir gheografacha ainmnithe.
  8. Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) a dhíscaoileadh agus gníomhaireacht sláinte náisiúnta i bhfad níos barainní a chur ina háit a luaithe a dhéanfar freagrachtaí agus cuntasachtaí reachtúla a chineachadh ón ionad chuig Grúpaí Ospidéal agus chuig Eagraíochtaí Sláinte Pobail.  Idir an dá linn, tá sé i gceist go ndéanfar athchóiriú ar an reachtaíocht reatha a n-oibríonn FSS dá réir ar mhaithe le rialachas a fheabhsú.

“Bearta suntasacha don tír seo a bheidh sa tuarascáil ón gCoiste agus san obair a dhéanfar ina dhiaidh sin.  Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis an gCathaoirleach agus leis na comhaltaí den choiste as an mbealach neamhpháirtíneach tiomnaithe a thug siad faoina gcuid oibre go dtí seo. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo freisin as deis a thabhairt dom chun mo thuairimí a chur i láthair an Choiste inniu.”