Preasráitis

Tugann an tAire Corcoran Kennedy aitheasc ag an 20ú Comhdháil Bhliantúil ar Chur Chun Cinn na Sláinte in OÉ, Gaillimh

Thug an tAire Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit sa Roinn Sláinte le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, aitheasc ag an 20ú Comhdháil Bhliantúil ar Chur Chun Cinn na Sláinte in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, inniu.

D’aithin an tAire Corcoran Kennedy an ról tábhachtach a imríonn taighdeoirí agus cleachtóirí maidir le cur chun cinn agus le feabhsú na sláinte agus, dá bhrí sin, maidir le daoine a chumhachtú aire a thabhairt dá sláinte agus dá bhfolláine féin.

Dúirt an tAire: “In Éirinn, is sa Chreat Éire Shláintiúil a leagtar síos an treochlár don dóigh a ndéanfaimid sláinte agus folláine mhuintir na tíre a chur chun cinn, a chosaint agus a fheabhsú. Ar deireadh, is minic is féidir le daoine feabhas a chur ar a sláinte agus ar a bhfolláine trí athruithe beaga, agus trí athruithe níos mó ná sin, a dhéanamh ar a stíl mhaireachtála agus ar a n-iompraíocht. I measc na n-athruithe sin, tá éirí as an tobac, bheith níos gníomhaí, a n-aiste bia a athrú, súil a choinneáil ar a n-úsáid alcóil, beathú cíche a thabhairt do bhabaithe, agus tabhairt faoi ghnáthrudaí laethúla a dhéanann a meabhairshláinte a chosaint agus a chur chun cinn. D’fhonn na hathruithe sin a dhéanamh, teastaíonn faisnéis, oideachas agus tacaí ó dhaoine chun iad a chumasú na roghanna is sláintiúla a dhéanamh. Mar sin, is gá dúinn daoine a éascú an rogha is sláintiúla a dhéanamh.

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy go bhfuil sé mar aidhm leis an gCreat Éire Shláintiúil freisin aird a thabhairt ar an iomad tosca sóisialta agus comhshaoil a théann i bhfeidhm ar shláinte agus ar fholláine agus a chruthaíonn éagothroime sláinte.

“Is eol dúinn, ar an drochuair, nach mbíonn dea-shláinte le fáil go cothrom ar fud na sochaí agus gurb airde a bhíonn leibhéil chaitheamh tobac agus leibhéil mhurtaill sna ceantair is díothaí ná i gceantair eile. Mar sin, tá sé tábhachtach go bhforbróimid comhpháirtíocht láidir idirearnálach chun aghaidh a thabhairt ar na nithe is cinntithigh le sláinte agus le folláine ar feadh an tsaoil, amhail oideachas, fostaíocht, tithíocht agus an timpeallacht áitiúil. Tá sé tábhachtach gur féidir le gach duine páirt ghníomhach i bhfeabhas a chur ar cháilíocht a mbeatha féin agus a dteaghlaigh.”

Tionóladh an 20ú Comhdháil Bhliantúil ar Chur Chun Cinn na Sláinte in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tógadh le chéile lena linn déantóirí beartais, taighdeoirí agus cleachtóirí, mar aon le saineolaithe idirnáisiúnta, chun deis a thabhairt dóibh iniúchadh a dhéanamh ar an dóigh a n-úsáidtear fianaise taighde chun beartas idirearnálach agus cleachtas nuálach a fhorbairt agus a chur chun feidhme ar son chur chun cinn na sláinte.

CRÍOCH