Preasráitis

Tugann an Rialtas a fhormheas chun an Bille um Shláinte Leanaí, 2018, a fhoilsiú

Tugann an Rialtas a fhormheas chun an Bille um Shláinte Leanaí, 2018, a fhoilsiú

Céim thábhachtach i dtreo an t-ospidéal nua do leanaí a chur i gcrích

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu gur fhormheas an Rialtas foilsiú an Bhille um Shláinte Leanaí, 2018.

Dúirt an tAire: “Tá áthas orm gur fhormheas an Rialtas foilsiú an Bhille shuntasaigh seo. Leis an reachtaíocht seo, glacaimid céim thábhachtach eile i dtreo an ospidéil nua do leanaí. Táim ag súil leis an mBille tábhachtach seo a leagan faoi bhráid na dTithe a luaithe is féidir.”

Leis an mBille, foráiltear d’eintiteas reachtúil aonair, mar atá Children’s Health Ireland, a bhunú chun seirbhísí péidiatraiceacha a sholáthar agus dul i gceannas ar na seirbhísí a sholáthraíonn na trí ospidéal do leanaí atá ann i mBaile Átha Cliath faoi láthair, is iad sin Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, agus an tOspidéal Náisiúnta do Leanaí ag Ospidéal Ollscoile Thamhlachta. De bhreis ar sheirbhísí tánaisteacha agus treasacha cúraim shláinte phéidiatraicigh a sholáthar, beidh an t-eintiteas nua ar an bpríomhionad a sholáthróidh oideachas péidiatraiceach, oiliúint phéidiatraiceach agus taighde agus nuálaíocht i gcúrsaí péidiatraiceacha in Éirinn. Chomh maith leis sin, beidh sé ar an bpríomhchuid de líonra cliniciúil le haghaidh seirbhísí péidiatraiceacha.

Ar an gcéad dul síos, déanfaidh an t-eintiteas nua maoirseacht ar an obair chasta atá i gceist le foireann agus seirbhísí na dtrí ospidéal i mBaile Átha Cliath a chomhtháthú. Reáchtálfaidh sé iad mar sheirbhís aonair agus déanfaidh sé amhlaidh ar dtús ar na láithreáin ospidéil atá ann cheana agus, in am is i dtráth, san ospidéal nua agus na hionaid nua atá á bhforbairt. Cuirfear i gcrích faoi na míonna deiridh den bhliain 2022 an príomhospidéal a bheidh lonnaithe ar champas a chomhroinnfear le hOspidéal San Séamas. Osclófar na hIonaid Othar Seachtrach Péidiatraiceach agus Chúram Práinne in Ospidéal Uí Chonghaile sa bhliain 2019 agus osclófar iad in Ospidéal Thamhlachta sa bhliain 2020.

Dúirt an tAire: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Dr Jim Browne, Cathaoirleach an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí, agus leis na comhaltaí eile den Bhord, le Seán Sheehan, le Liam Dowdall, le Turlough O’Sullivan, le Cathaoirligh/Leas-Chathaoirligh na dtrí ospidéal do leanaí, lena mBoird agus le feidhmeannaigh ospidéil as an gceannaireacht agus an tacaíocht a thaispeáin siad ar son an t-eintiteas dlíthiúil seo a bhunú don ospidéal nua.  Éascóidh sé comhtháthú oibríochtúil agus cultúrtha leanúnach na dtrí ospidéal roimh an aistriú chuig an ospidéal nua ar an gcampas a chomhroinnfear le hOspidéal San Séamas agus le hoscailt an dá ionad othar seachtrach péidiatraiceach agus cúram práinne phéidiatraicigh ar champas Ospidéal Uí Chonghaile agus ar champas Ospidéal Thamhlachta, rud a thosóidh an bhliain seo chugainn.”

CRÍOCH

Nóta d’eagarthóirí

Comhtháthú na seirbhísí péidiatraiceacha a sholáthraíonn Ospidéal Chromghlinne, Ospidéal Shráid Temple agus Ospidéal Thamhlachta

1.        Na hospidéil atá ann cheana, ar comhlachtaí neamhspleácha iad go léir atá ag soláthar cúram péidiatraiceach le fada an lá agus atá tiomanta don chúram sin a sholáthar, ghabh siad orthu teacht le chéile ina n-eintiteas nua aonair.  Trí Choiste Feidhmiúcháin Dlíthiúil Bhord an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí, tá na trí ospidéal ag obair i gcomhar leis an Roinn chun an reachtaíocht a fhorbairt.

Príomhfhorálacha an Bhille

2.        Is é príomhchuspóir na reachtaíochta comhlacht corpraithe a bhunú a dhéanfaidh an t-ospidéal nua do leanaí a rialú agus a bhainistiú agus a sholáthróidh seirbhísí thar ceann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte mar chomhlacht faoi alt 38 den Acht Sláinte, 2004.

3.        Tá naoi gcuid i gceist leis an mBille (a dtosaíonn gach ceann díobh le hOrdú ón Aire). Clúdaítear leis bunú, feidhmeanna agus cumhachtaí, ábhair Bhoird, fostaíocht, lena n-áirítear ról an Phríomhfheidhmeannaigh, agus cuntasacht agus caighdeáin.

4.        Ar na feidhmeanna beidh soláthar seirbhísí sláinte, taighde, oideachais agus feidhmeanna gaolmhara.

Ainm an chomhlachta nua

5.        Foráiltear leis an mBille do ‘Children’s Health Ireland’ a chruthú. Is ainm dlíthiúil nua é lena ndéantar cur síos ar an eintiteas nua a bhfuil níos mó i gceist lena shainchúram seirbhíse sa todhchaí ná ospidéal a reáchtáil.  Faoin mBille, beidh freagracht ar an eintiteas nua as seirbhísí tánaisteacha agus treasacha cúraim shláinte phéidiatraicigh a sholáthar agus beidh sé ar an bpríomhionad le haghaidh oideachas péidiatraiceach, oiliúint phéidiatraiceach agus taighde péidiatraiceach in Éirinn.

6.        De bhreis ar an ainm dlíthiúil, d’fhormheas an tAire cur chuige comhairliúcháin nua i leith “ainm oibríochtúil” branda/íomhá a chomhaontú don eintiteas nua.  Leis an bpróiseas ainmniúcháin, rud a dtabharfaidh an Grúpa Ospidéal do Leanaí faoi, déanfar forbairt ar an bpróiseas ainmniúcháin ar tugadh faoi roimhe sin agus cuirfear feabhas air.  Ag deireadh an phróisis, cuirfear gearrliosta ainmneacha faoi bhráid an Rialtais lena fhormhuiniú roimh an bhfógairt.  Tosófar an próiseas tar éis an Bille a fhoilsiú. Mar sin féin, níl sé beartaithe an próiseas a thabhairt chun críche ná an t-ainm roghnaithe a fhógairt ach tar éis an reachtaíocht a rith sa dá Theach.

An t-eolas is deireanaí ar thógáil an Ospidéil nua do Leanaí agus na n-ionad gaolmhar othar seachtrach agus cúram práinne

7.        Ar an gcampas a chomhroinnfear le hOspidéal San Séamas, táthar ag leanúint le príomhoibreacha tógála láithreáin amhail tochailt bonnurláir, píleáil, atreoruithe seirbhíse, agus tollán fóntais a thógáil don champas. Tá dul chun cinn á dhéanamh ar na hoibreacha ag Ospidéal Uí Chonghaile mar a beartaíodh. Tá an déanmhas coincréiteach ar fad curtha i gcrích.  Tá an aghaidh bhloic curtha i gcrích freisin agus tá fuinneoga á suiteáil.  Tá dul chun cinn á dhéanamh freisin ar oibreacha ag Ospidéal Thamhlachta. Tá sé beartaithe go gcuirfear na hoibreacha aistrithe agus naíolann lae i gcrích i mí Lúnasa 2018 agus go gcuirfear tús i mí Mheán Fómhair 2018 leis na príomhoibreacha ar an ionad cúram práinne.

Fáiltíonn na Boird ar an nGrúpa Ospidéal do Leanaí, ar Ospidéal Mhuire do Leanaí, Cromghlinn, ar Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid Temple, agus ar Ospidéal Thamhlachta roimh na Cinn Bhille don reachtaíocht bheartaithe, a bhfuil mar aidhm léi eintiteas aonair a bhunú le haghaidh péidiatraic ghéarmhíochaine i mBaile Átha Cliath, a leagan faoi bhráid na Comh-aireachta.