Preasráitis

Tugann an chéad Fhóram Náisiúnta um Aosú Dearfach riamh deis do dhaoine scothaosta ról fiúntach a imirt ina bpobal féin a mhúnlú agus in athruithe a threorú – Tugann Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, aitheasc don chéad Fhóram Náisiúnta um Aosú Dearfach

Dúirt Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, inniu (Déardaoin) go dtugann an chéad Fhóram Náisiúnta um Aosú Dearfach riamh deis thábhachtach do dhaoine scothaosta ról fiúntach a imirt ina bpobal féin a mhúnlú agus sna hathruithe a theastaíonn sa tsochaí a threorú.

Labhair an tAire McEntee inniu ag an gcéad Fhóram Náisiúnta um Aosú Dearfach. Bunaíodh an fóram mar chuid de chur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta um Aosú Dearfach. Leagtar béim sa straitéis nach mbaineann an t-aosú leis an tsláinte amháin agus go n-éilíonn sé cur chuige an Rialtais uile chun aghaidh a thabhairt ar thosca éagsúla a théann i bhfeidhm ar shláinte agus folláine ár saoránach atá ag dul in aois.

Dúirt an tAire McEntee: “Is é cuspóir an Fhóraim inniu ná deis a thabhairt d’eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht do na tuairimí, na riachtanais agus na hábhair imní atá ag daoine scothaosta obair le chéile chun na príomhthosaíochtaí ar cheart don Rialtas díriú orthu sa bhliain romhainn a shainaithint. Chomh maith leis sin, tabharfaidh sé deis d’eagraíochtaí cumarsáid a dhéanamh leis na Ranna nó Gníomhaireachtaí ábhartha Rialtais, rud a chuirfidh ar a gcumas plé a dhéanamh ar an dul chun cinn a d’fhéadfaí a bhaint amach. Is gá go ndéantar teagmháil leis na heagraíochtaí sin, a bhfuil an-eolas acu ar thuairimí daoine scothaosta, agus go bhfaightear eolas ar na nithe atá tábhachtach dóibh agus ar na hathruithe a dhéanfadh difear dá saol. I mo chuid oibre mar Aire, táim ag obair chun a chinntiú go n-éistear le riachtanais na ndaoine scothaosta agus go bhfuilimid in ann freagairt do na riachtanais sin”.

Leag an tAire McEntee béim ar a thábhachtaí atá an obair iontach atá á déanamh in Éirinn ag eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht dár ndaoine scothaosta agus dár ndaoine atá ag dul in aois. Dúirt sí: “Leis na deiseanna a thugann na heagraíochtaí seo do dhaoine scothaosta foghlaim agus scileanna nua a fhoghlaim, cuirtear ar chumas daoine rannpháirtíocht níos mó a ghlacadh sa tsochaí mar shaoránaigh ghníomhacha agus ról fiúntach a imirt ina bpobal féin agus sna hathruithe a theastaíonn a threorú”.

Ag deireadh a haithisc, ghabh an tAire buíochas le gach duine a ghlac páirt san fhóram as a gcuid ama a thabhairt agus as a dtoilteanas le hócáid rathúil a dhéanamh den fhóram.

Críoch

Nótaí d’Eagarthóirí

  • Foilsíodh an Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach an 24 Aibreán 2013 agus soláthraítear léi creat le haghaidh comhair chun aghaidh a thabhairt ar an mbeartas agus an soláthar seirbhíse a bhaineann le haois ar fud an Rialtais. Leagtar béim sa Straitéis Náisiúnta um Aosú Dearfach nach mbaineann an t-aosú leis an tsláinte amháin agus go n-éilíonn sé cur chuige an Rialtais uile chun aghaidh a thabhairt ar raon tosca sóisialta, eacnamaíocha agus timpeallachta a théann i bhfeidhm ar shláinte agus folláine ár saoránach atá ag dul in aois agus ar shláinte agus folláine na sochaí sna blianta atá le teacht.
  • Is é aidhm na Straitéise ná sláinte agus folláine daoine scothaosta a chur chun cinn ionas go mbeidh siad in ann leanúint le rannchuidiú a dhéanamh leis an saol sóisialta, geilleagrach, cultúrtha agus teaghlaigh ina bpobal féin chomh fada agus is féidir leo, rud a léiríonn fís le haghaidh sochaí a thacaíonn le daoine scothaosta. Leagtar béim sa straitéis nach mbaineann an t-aosú leis an tsláinte amháin agus go n-éilíonn sé cur chuige an Rialtais uile chun aghaidh a thabhairt ar raon tosca sóisialta, eacnamaíocha agus timpeallachta a théann i bhfeidhm ar shláinte agus folláine ár saoránach atá ag dul in aois.