Preasráitis

Tuarascáil Cur Chun Feidhme na Straitéise Náisiúnta Ailse 2017-2026 don Bhliain 2018

Dé Luain an 4 Feabhra 2019

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an chéad tuarascáil cur chun feidhme don Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026 a sheoladh inniu, an Lá Domhanda in aghaidh Ailse. Leagtar amach sa tuarascáil an dul chun cinn a rinneadh ar an 52 mholadh atá sa Straitéis a chur chun feidhme agus ar a mhéid atá na príomhtháscairí feidhmíochta á gcomhlíonadh.

“Sa Tuarascáil seo, tarraingítear aird ar na príomhfhorbairtí a rinneadh agus moltaí na Straitéise Náisiúnta Ailse 2017-2026 á gcur chun feidhme,” a dúirt an tAire. “Is cuí an rud é an Lá Domhanda in aghaidh Ailse a chomóradh tríd an Tuarascáil Cur Chun Feidhme seo a eisiúint”.

“Rinneadh a lán dul chun cinn ó seoladh an Straitéis an bhliain seo caite. Is eol dom go bhfuil an obair atá ar bun chun an Straitéis a chur chun feidhme ag déanamh fíordhifir maidir le hailse a chosc agus a luathbhrath agus go bhfuil sí ag cinntiú go bhfuil tacaí i bhfeidhm do dhaoine a bhfuil ailse orthu agus do dhaoine a tháinig slán ó ailse.”

Áirítear iad seo a leanas leis na buaicphointí maidir le hailse a Chosc agus a Luathbhrath:

 • tugadh reachtaíocht maidir le pacáistiú caighdeánaithe miondíola isteach do thobac;
 • ritheadh an Bille Sláinte Poiblí (Alcól), 2018;
 • comhtháthaíodh cosc ailse sna teachtaireachtaí a chuirtear in iúl faoin Tionscnamh Éire Shláintiúil;
 • rinneadh dul chun cinn ar phlean náisiúnta um ailse chraicinn a chosc; agus
 • na rátaí glactha do scagthástáil ailse.

Áirítear iad seo a leanas leis na buaicphointí maidir le Cóireáil agus Marthanas:

 • poist nua in oinceolaíocht leighis agus mháinliachta;
 • coimisiúnaíodh 2 luasaire líneacha nua in Ospidéal Naomh Lúcás;
 • rinneadh dul chun cinn ar ionad nua oinceolaíochta radaíochta a thógáil in Ospidéal Ollscoile Chorcaí, i dtreo an obair sin a chríochnú sa chéad ráithe den bhliain 2019;
 • foilsíodh Samhail Chúraim le haghaidh Cógais Bhéil Fhrithailse;
 • tosaíodh ar Chóras Náisiúnta Faisnéise Ailse a chur i bhfeidhm;
 • rinne na Grúpaí Oibre um Marthanas agus um Shíocoinceolaíocht dul chun cinn ar a gcuid oibre;
 • ceapadh Treoraí Cliniciúil Náisiúnta um shíocoinceolaíocht; agus
 • bunaíodh Coiste Comhairleach Othar Ailse.

Dúirt an tAire Harris, “Tá dúshláin shuntasacha romhainn.  Tugadh le fios sa tuarascáil bhliantúil ón gClárlann Náisiúnta Ailse le déanaí go ndiagnóisítear thart ar 22,640 cás gach bliain (gan ailsí craicinn nach meileanóma iad agus ailsí neamhionracha a áireamh).  Cé go dtugtar le fios sna réamh-mheastacháin go dtiocfaidh méadú suntasach ar an líon daoine a bhfuil ailse orthu de réir mar a mhéadaíonn ár ndaonra agus de réir mar a théann ár ndaonra in aois, leagtar amach sa Straitéis conair trína gcoiscfear a lán ailsí féideartha agus trína gcuirfear feabhsuithe leanúnacha ar an gcóireáil agus ar na seirbhísí leantacha atá ar fáil d’othair a bhfuil ailse orthu”.

“Tháinig dúshláin shuntasacha chun cinn ó thaobh ailse cheirbheacs de sa bhliain seo a chuaigh thart freisin.  Déanfaimid roinnt beart an-tábhachtach i mbliana chun deireadh a chur, a bheag nó a mhór, leis an gcineál ailse sin,” a dúirt an tAire.

Dúirt an tAire Harris go bhfuil 170,000 duine ann in Éirinn faoi láthair a bhfuil ailse orthu nó a tháinig slán ó ailse.  “Is soiléir atá tionchar na hailse sa tír seo.  Rinneamar tús maith ar an Straitéis a chur chun feidhme, rud a mhairfidh tréimhse 10 mbliana. Táim ag tnúth le cur chun feidhme leantach na Straitéise Náisiúnta Ailse, rud a chinnteoidh go mbainfear spriocanna na Straitéise amach ina n-iomláine, is iad sin: ualach na hailse a laghdú, an cúram is fearr is féidir a chur ar fáil, rannpháirtíocht othar agus cáilíocht a mbeatha a uasmhéadú, agus athrú a chumasú agus a áirithiú.”

Tá cur chun feidhme leantach na Straitéise Náisiúnta Ailse ar cheann de na príomhthosaíochtaí sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) don bhliain 2019, rud a chuirfidh leis an dul chun cinn a rinneadh ar mholtaí na Straitéise go dtí seo.

Is féidir an Tuarascáil Cur Chun Feidhme don bhliain 2018 a fháil ag:

https://health.gov.ie/blog/publications/ncs-implementation-report-2018/

Tá an téacs iomlán den Straitéis Náisiúnta Ailse ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne freisin ag: https://health.gov.ie/wp-content/uploads/2017/07/National-Cancer-Strategy-2017-2026.pdf

Is féidir amharc ar Phlean Seirbhíse Náisiúnta FSS don bhliain 2019 ar shuíomh Gréasáin FSS tríd an nasc seo a leanas a leanúint: https://www.hse.ie/eng/services/news/media/pressrel/hse-publishes-national-service-plan-2019.html

CRÍOCH