Preasráitis

Tuarascáil Bhliantúil ar fhógraí de réir an Achta um Chosaint na Beatha le linn Toirchis 2013

Táthar tar éis an chéad tuarascáil bhliantúil ar an Acht um Chosaint na Beatha le linn Toirchis a leagan faoi bhráid Thithe an
Oireachtais de réir mar a cheanglaítear faoi Alt 20 den Acht.  Cuimsítear sa tuarascáil an tréimhse ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2014.

Léirítear sa tuarascáil go ndearnadh 26 ginmhilleadh faoin Acht sa bhliain 2014. Tháinig ceithre cinn déag díobh sin as baol do bheatha na máthar de bharr tinneas coirp, tháinig trí cinn as baol do bheatha na máthar de bharr féinmharaithe, agus tháinig naoi gcinn as baol do bheatha na máthar de dheasca éigeandálaí a bhain le tinneas coirp.

Tá an líon iomlán sin de ghinmhilltí (26 ceann) ag teacht le réamh-mheastacháin bhliantúla a cuireadh i láthair éisteachtaí Chomhchoiste Oireachtais ar Scéim Ghinearálta an Bhille i mí Eanáir 2013.

Bunaithe ar na fógraí a fuair an Roinn, dúirt an tAire Varadkar go dtugtar le tuiscint san fhianaise go bhfuil ag éirí leis an Acht agus go raibh an ceanglas fógra faoin Acht á chomhlíonadh ag na hospidéil.  Toisc gur ábhar príobháideach faoi rún é seo idir othair agus a ndochtúir, is teoranta an fhaisnéis atá foilsithe ar na nósanna imeachta sin chun nach mbeifear in ann na daoine lena mbaineann a shainaithint.

“Tá ginmhilleadh neamhdhleathach in Éirinn ach amháin i gcásanna inarb ann do bhagairt ar bheatha na máthar. Sna himthosca sin, is faoin othar agus faoina dochtúir atá sé cinneadh a dhéanamh. Ar an gcúis sin, agus chun príobháideacht agus rúndacht a chosaint, tá an fhaisnéis atá á heisiúint inniu teoranta dá gceanglaítear leis an Acht,” dúirt an tAire Varadkar.

Faoi mar a cheanglaítear faoi Alt 15 den Acht, tá tuarascáil ar Athbhreithnithe a rinneadh in 2014 curtha isteach ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) freisin. Tá an tuarascáil sin leagtha faoi bhráid Thithe an Oireachtais chomh maith.

Léirítear sa tuarascáil ó FSS go ndearnadh iarratas amháin ar athbhreithniú chuig an bhFeidhmeannacht, go ndearnadh athbhreithniú amháin faoi Alt 7 den Acht, agus go bhfuair an Coiste Athbhreithniúcháin amach nár chomhlíon an t-iarratas sin na critéir maidir le foirceannadh toirchis faoin Acht.

Is féidir amharc ar an tuarascáil anseo.

CRÍOCH