Preasráitis

Tionscnamh na Mear-Chathracha Fógraíonn an Taoiseach agus na hAirí Sláinte cistiú €450k chun feabhas a chur ar an bhfreagairt do VEID

Inniu, chláraigh an Taoiseach Leo Varadkar, Simon Harris, an tAire Sláinte, agus Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, le tionscnamh domhanda a bhfuil mar aidhm leis cosc agus cóireáil an víris easpa imdhíonachta daonna (VEID) a fheabhsú agus an stiogma a bhaineann leis an ngalar a laghdú.

Is é atá i dtionscnamh na Mear-Chathracha VEID (“Fast-Track Cities”) ná comhpháirtíocht dhomhanda a chuimsíonn beagnach 300 cathair, Clár Comhpháirteach na Náisiún Aontaithe maidir le VEID/SEIF (siondróm easpa imdhíonachta faighte) agus an Cumann Idirnáisiúnta Soláthraithe Cúraim SEIF. Seoladh an tionscnamh i bPáras sa bhliain 2014.

Fógraíodh cistiú €450k chun tús a chur leis an tionscnamh in Éirinn freisin. Úsáidfear an cistiú sin chun cur le feasacht an phobail ar VEID agus chun tacú le tástáil VEID sa phobal i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i Luimneach agus i nGaillimh. Úsáidfear é chomh maith chun feachtas náisiúnta um laghdú stiogma a reáchtáil, rud a soláthróidh an Clár um Shláinte Ghnéasach agus Toirchis Ghéarchéime i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus comhpháirtithe VEID i ngach cathair é.

Dúirt an Taoiseach Leo Varadkar: “Is é aidhm an Rialtais an líon daoine a tholgann VEID a laghdú. Mar sin, táimid ag iarraidh cabhrú le daoine dul faoi thástáil agus a stádas a fháil amach. Téann daoine a bhfuil a stádas ar eolas acu i muinín cóireála agus bíonn seans i bhfad níos lú ann go dtabharfadh siad an galar do dhaoine eile. Tá an-áthas orm go bhfuil Éire ag dul i bpáirt le cathracha agus comhpháirtithe eile ar fud an domhain sa tionscnamh domhanda seo chun VEID a chomhrac. Agus sinn ag obair i gcomhar lena chéile ar an mbealach sin, cabhrófar linn an dea-chleachtas a shainaithint agus a chomhroinnt lena chéile.

“Nuair a d’fhógraíomar anuraidh go mbeadh clár próifiolacsais réamhnochta á thabhairt isteach againn, dúirt grúpaí tathanta agus grúpaí LGBTI+ gur ghá méadú ar an tástáil sa phobal ag an am céanna. D’éisteamar leis an aiseolas sin. Faoi thionscnamh na Mear-Chathracha VEID, leathnóimid an tástáil VEID sa phobal arís eile agus músclóimid feasacht ar na tairbhí a bhaineann le cóireáil. Déanfar fíorinfheistíocht san obair sin; cuirfear cistiú €450,000 ar fáil do thástáil i nGaillimh, i gCorcaigh, i Luimneach agus i mBaile Átha Cliath agus do chlár feasachta náisiúnta. Trína bheith ag obair ar leibhéal áitiúil, beimid in ann teacht ar na daoine ar gá dúinn dul i bhfeidhm orthu agus rátaí VEID a laghdú ar fud na hÉireann.”

Dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte: “Tá sláinte ghnéasach ar cheann de na príomhthosaíochtaí atá againn faoin gclár Éire Shláintiúil agus táim ag díriú, ó ceapadh mar Aire Sláinte mé, ar an líon cásanna nua VEID a thagann chun cinn in Éirinn a laghdú mar ábhar tosaíochta. Ba mhaith liom an tAire Byrne a mholadh as a hobair leanúnach ina leith sin freisin.

“Is é an aidhm atá le tionscnamh na Mear-Chathracha feabhas a chur ar an obair atá ar siúl faoi láthair chun VEID a chosc agus chun idirghabháil a dhéanamh i gcásanna VEID.

“Maidir leis sin, is mórchúis áthais dom go bhfuilim in ann cistiú breise €450,000 a leithdháileadh ar FSS lena úsáid shonrach ar fhorbairtí amhail tástáil phobalbhunaithe VEID agus seirbhísí for-rochtana, mar aon le feachtais phoiblí a mbeidh i gceist leo stiogma a laghdú agus an clár nua próifiolacsais réamhnochta a chur chun cinn níos déanaí i mbliana.”

Dúirt Catherine Byrne, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte: “Treisíonn rannpháirtíocht na hÉireann i dtionscnamh na Mear-Chathracha leis an tiomantas atá againn do ghéarú ar ár bhfreagairt do VEID. Tá sé mar aidhm againn deireadh a chur leis an stiogma a bhaineann le VEID agus faisnéis, tástáil agus cóireáil a dhéanamh níos inrochtana, go háirithe do ghrúpaí atá i mbaol. Tá lúcháir orm gur éirigh linn teacht ar an gcistiú breise a theastaíonn chun an méid sin a dhéanamh agus chun obair ár Straitéise Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach a chur ar aghaidh. Mar thoradh ar an tionscnamh seo, neartófar arís eile an chomhpháirtíocht atá ar bun idir FSS, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus comhpháirtithe áitiúla i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i Luimneach agus i nGaillimh, rud atá ríthábhachtach maidir le dul i ngleic le VEID sa phobal”.

Dúirt an Dr Jose Zuniga, Uachtarán ar an gCumann Idirnáisiúnta Soláthraithe Cúraim VEID, “Cuireann an Cumann fáilte roimh na cathracha Éireannacha – Corcaigh, Baile Átha Cliath, Gaillimh agus Luimneach – go líonra na Mear-Chathracha agus molaimid an tiomantas polaitiúil a thaispeáin Méara na gcathracha, i gcomhpháirt leis na pobail lena mbaineann, do dheireadh a chur le heipidéimí VEID sa cheantar áitiúil. Molaimid an Roinn Sláinte freisin as an infheistíocht atá á déanamh aici i ngníomhaíochtaí Mhear-Chathracha Éireann. Is é an infheistíocht sin an bunús leis na pleananna uaillmhianacha atá ann chun tástáil VEID a mhéadú ó scála, chun naisc a fhorbairt le cúram coisctheach agus teiripeach, agus chun deireadh a chur leis an stiogma a bhaineann le SEIF go fóill sa lá atá inniu ann, beagnach daichead bliain ó tháinig an eipidéim dhomhanda VEID chun cinn den chéad uair.”

Dúirt Bernard Condon SC, Cathaoirleach ar Chumann VEID Éireann: “Cuirimid fáilte ó chroí roimh thiomantas an Rialtais do thionscnamh na Mear-Chathracha agus aithnímid an ról a d’imir an Taoiseach agus an tAire Sláinte maidir leis an gcloch mhíle seo a bhaint amach. Tá acmhainn ag an tionscnamh fíordhifear a dhéanamh do dhaoine. Déanfaidh Cumann VEID Éireann agus ár gcomhghleacaithe ar fud na tíre ár gcion chun cabhrú le hÉirinn na gealltanais atá tugtha aici a chomhlíonadh, is iad sin: an líon ionfhabhtuithe nua VEID a laghdú, tástáil a mhéadú agus dul i ngleic leis an stiogma a gcuirtear daoine a bhfuil VEID orthu faoina réir. Tá bród orainn gur ghabh an tír uirthi féin na spriocanna sin a bhaint amach.”

A bhuí leis an gcistiú, cumasófar don chlár tástála VEID sa phobal é féin a leathnú tuilleadh chun go bhfreastalóidh sé ar phobail eile atá i mbaol, amhail imirceach. Is é an sprioc atá ann 3,250 tástáil a dhéanamh sna ceithre chomhpháirtí a gheobhaidh cistiú sa bhliain 2019 – Baile Átha Cliath, Corcaigh, Gaillimh agus Luimneach – ar mhaithe le mearthástáil VEID sa phobal a sholáthar do phobail atá i mbaol.

#FastTrackCities
#SexualWellbeing
#HIV

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Maidir le tionscnamh na Mear-Chathracha (“Fast-Track Cities”)

Is é atá i dtionscnamh na Mear-Chathracha ná comhpháirtíocht dhomhanda idir beagnach 300 ceann de chathracha agus de bhardais, an Cumann Idirnáisiúnta Soláthraithe Cúraim SEIF, Clár Comhpháirteach na Náisiún Aontaithe maidir le VEID/SEIF (UNAIDS), Clár na Náisiún Aontaithe um Lonnaíochtaí don Duine (UN-Habitat) agus Cathair Pháras. Tá siad ag obair i gcomhar lena chéile chun deireadh a chur leis an líon ionfhabhtuithe nua VEID, leis an líon básanna a bhaineann le SEIF agus leis an stiogma/idirdhealú a bhaineann le VEID. Seoladh an tionscnamh i bPáras ar an Lá Domhanda SEIF 2014.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt ar: https://www.iapac.org/fast-track-cities/about-fast-track/