Preasráitis

Tionólann an tAire McEntee an chéad chruinniú de chuid an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige

Rinne Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, cathaoirleacht inniu ar an gcéad chruinniú de chuid an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige. Tar éis di freastal ar an gcruinniú, dúirt an tAire: “Táim fíorthógtha gur chuireamar tús le hobair an Tascfhórsa d’fhonn meabhairshláinte agus folláine meabhrach ár ndaoine óga a fheabhsú. Is réimse é sin a bhfuil dúshuim agam ann agus tá ríméad orm a rá thar ceann an Tascfhórsa ar fad go bhfuilimid meáite ar an gclár oibre um meabhairshláinte agus folláine meabhrach na hóige a chur ar aghaidh chun athruithe fíora marthanacha a dhéanamh.”

Is é is an Tascfhórsa ann ná grúpa beag pobalbhunaithe ag a bhfuil ionadaithe don earnáil phoiblí, don earnáil phríobháideach, don earnáil pobail agus don earnáil dheonach. Tá sé tugtha mar údarás dó gníomhú mar fhórsa spreagtha chun feabhas a chur orthu seo:

  • Gnásanna sóisialta le haghaidh labhairt faoin meabhairshláinte ar bhealach atá chomh hoscailte is an bealach a labhraítear faoi shláinte fhisiciúil nó faoi shláinte fiacla
  • Feasacht ar sheirbhísí agus ar thacaí
  • Rochtain ar sheirbhísí agus ar thacaí ag amanna difriúla agus i gceantair dhifriúla
  • An nasc idir seirbhísí agus tacaí soláthraithe difriúla (eagraíochtaí poiblí, príobháideacha, pobail agus deonacha, etc.)

 

Is é painéal ionadaíoch don óige a thacóidh le hobair an Tascfhórsa. Déanfaidh Niall Breslin, Lust for Life, agus Emma Farrell, iarchomhalta de phainéal comhairleach don óige de chuid Jigsaw, comhchathaoirleacht ar an bpainéal.  Tionólfar fóram comhairliúcháin náisiúnta níos déanaí i mbliana chun a chinntiú go bhfaighfear réimse leathan tuairimí.
Tabharfar an t-eolas is deireanaí ar obair an Tascfhórsa ar http://health.govie/national-taskforce-on-youth-mental-health

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Na Baill den Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige:

Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta (Cathaoirleach)
Paul Reid, Bainisteoir Contae Fhine Gall (Cathaoirleach malartach)
An Dr Tony Bates, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Jigsaw
An tOll. Mary Cannon, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn
Rob Hennelly, an Cumann Lúthchleas Gael
An Dr Shari McDaid, Mental Health Reform
Moninne Griffith, BeLonG To
Mary Cunningham, Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann
Grainia Long, Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí
Cian Power, Leas-Uachtarán um Leas, Aontas na Mac Léinn in Éirinn
Ian Power, SpunOut.ie
Jim Breen, Cycle Against Suicide
Anne O’Connor, Seirbhísí Meabhairshláinte FSS
Kate O’Flaherty, Éire Shláintiúil
Colm Desmond, an Roinn Sláinte
Margaret Grogan, an Roinn Oideachais agus Scileanna
Patricia Hayden, an Roinn Oideachais agus Scileanna
Julie de Bailliencourt, Facebook
Ionadaí don Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige