Preasráitis

Tionólann an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí an 15ú cruinniú dá cuid

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an 15ú cruinniú dá cuid a thionól an 12 Aibreán 2018.

Le linn an chruinnithe, fuarthas an t-eolas is deireanaí ó Fhoireann Cur Chun Feidhme Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Tuarascáil Faireachais is déanaí ar CPE ón Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte, a foilsíodh an 6 Aibreán. Tá an tuarascáil sin ar fáil ag

http://www.hpsc.ie/a-/microbiologyantimicrobialresistance/strategyforthecontrolofantimicrobialresistanceinirelandsari/carbapenemresistantenterobacteriaceaecre/surveillanceofcpeinireland/cpemonthlysurveillancereports/

Cuireadh na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE i láthair an ghrúpa.  Sa tréimhse ceithre seachtaine ón 12 Márta go dtí an 8 Aibreán 2018, aimsíodh 26 othar nua ar a bhfuil CPE.

Tá na miontuairiscí ar gach cruinniú roimhe seo agus doiciméid ghaolmhara foilsithe ar leathanach Gréasáin tiomnaithe atá á óstáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

CRÍOCH

NÓTA D’EAGARTHÓIRÍ

Aontaíonn an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, an Lárionad um Ghalair a Rialú (sna Stáit Aontaithe) agus an Lárionad um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) lena chéile go bhfuil ionfhabhtuithe CPE ina mbagairt thromchúiseach ar shábháilteacht othar mar gheall ar a fhrithsheasmhaí atá siad in aghaidh roinnt ábhar frithmhiocróbach. Fágann sé sin gur beag rogha theiripeach atá ann chun othair ionfhabhtaithe a chóireáil ina n-aghaidh.  Maidir le cásanna ina bhfuil ionfhabhtú CPE ar dhaoine, baineann torthaí níos measa d’othair, rátaí níos airde galrachta agus básmhaireachta (os cionn 40-50%) agus costais níos airde ospidéil leo.

Fadhb mhéadaitheach do shláinte an duine ar fud an domhain is ea frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach. Ar bhonn domhanda, aithnítear an méadú ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach mar cheann amháin de na bagairtí féideartha is mó ar shláinte an duine agus ar shláinte ainmhithe. D’fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha a bheith aici don tsláinte phoiblí freisin.

Cad is baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae ann?        

Bagairt atá ag teacht chun cinn ar shláinte an duine, go háirithe i dtimpeallachtaí ospidéil, is ea baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE).  Tá baictéir CPE frithsheasmhach anois in aghaidh ábhar frithmhiocróbach cumhachtach den rogha dheireanach ar a dtugtar carbaipeineimí. Fágann sé sin go bhfuil sé níos dúshlánaí fós cóireáil a chur ina n-aghaidh i gcás go bhfuil siad ina gcúis le hionfhabhtú.  Tá baictéir CPE ina mbaictéir ghram-dhiúltacha a iompraítear sa ghoile agus atá frithsheasmhach in aghaidh fhormhór na n-antaibheathach atá ar fáil. I gcásanna áirithe, tá siad frithsheasmhach in aghaidh na n-antaibheathach uile atá ar fáil.  Tá baictéir CPE ina mbagairt chruthaithe ar shláinte an duine, go háirithe i dtimpeallachtaí ospidéil. Scoitear san fhaecas iad agus tarchuirtear trí theagmháil dhíreach agus indíreach iad. D’fhéadfadh tréimhse 4 seachtaine nó níos mó dul thart idir an teagmháil is cúis le fáil an orgánaigh agus an t-am a éiríonn CPE inbhraite i bhfaecas an duine lena mbaineann. Níos mó ná leath na n-othar uile a tholgann ionfhabhtuithe sruth fola de bharr CPE, faigheann siad bás dá bharr sin.

Cad is an Plean Éigeandála Sláinte Poiblí ann?

Is ionann an Plean Náisiúnta Éigeandála Sláinte ón Roinn Sláinte agus plean a bhfuil sé mar aidhm leis cabhrú le gach gníomhaireacht sláinte sa Stát freagairt d’éigeandáil sláinte poiblí ar bhealach comhtháite comhordaithe.

Cad is frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach ann?

Is é is frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach ann ná frithsheasmhacht miocrorgánaigh in aghaidh druga a bhí éifeachtach roimhe sin chun cóireáil a chur in aghaidh ionfhabhtuithe a mbíonn an miocrorgánach lena mbaineann ina gcúis leo. Tá miocrorgánaigh fhrithsheasmhacha (lena n-áirítear baictéir, fungais, víris agus seadáin) in ann ionsaí a sheasamh ó dhrugaí frithmhiocróbacha amhail drugaí frithbhaictéaracha (e.g. antaibheathaigh), drugaí frithfhungasacha, drugaí frithvíreasacha agus drugaí frithmhaláireacha. Dá bhrí sin, ní éireoidh le cóireálacha caighdeánacha ina n-aghaidh agus ní bheifear in ann fáil réidh leis an ionfhabhtú dá bharr sin, rud a mhéadóidh an baol go scaipfear an t-ionfhabhtú go daoine eile.

Tá éabhlóid tréithchineálacha frithsheasmhacha ina feiniméan nádúrtha a tharlaíonn nuair a mhacasamhlaíonn miocrorgánaigh iad féin trí earráid nó nuair a mhalartaítear tréithe frithsheasmhacha eatarthu. Brostaítear teacht chun cinn tréithchineálacha frithsheasmhacha nuair a bhaintear úsáid agus mí-úsáid as drugaí frithmhiocróbacha. Scaiptear frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach arís eile nuair a leantar droch-chleachtas rialaithe ionfhabhtuithe, nuair a bhíonn drochdhálaí sláintíochta i réim agus nuair a láimhseáiltear bia ar bhealach míchuí.

Cén difear a dhéanann frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach?

I dTuarascáil ón Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú agus ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach sa bhliain 2009, measadh go raibh baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí freagrach as thart ar 25,000 bás duine san Aontas Eorpach (AE) amháin sa bhliain 2007. Measadh go raibh costais chúram sláinte agus caillteanais táirgeachta ar fiú €1.5 billiún iad ag baint leo freisin. Luadh sa Tuarascáil chomh maith go mbuailtear ionfhabhtú atá bainteach le cúram sláinte thart ar 4 mhilliún othar in AE gach bliain.  (COMHTHUARASCÁIL THEICNIÚIL Ó ECDC/EMEA ‘The Bacterial Challenge: time to react’ (2009)).

Cad is an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 (iNAP) ann?

Is é aidhm Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 ná beartais agus gníomhartha a chur chun feidhme chun faireachán a dhéanamh ar Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach agus í a chosc agus a chomhrac ar fud na hearnála sláinte, na hearnála talmhaíochta agus na hearnála comhshaoil. Chun forbairt agus leathadh na miocrorgánach frithsheasmhach a chosc, baineann ríthábhacht le laghdú a dhéanamh ar an úsáid mhíchuí a bhaintear as cógais fhrithmhiocróbacha agus le hionfhabhtuithe agus galair a chosc.

Tugtar forbhreathnú ann don earnáil sláinte, don earnáil talmhaíochta agus don earnáil comhshaoil. Léirítear ann idirghabhálacha straitéiseacha tábhachtacha le haghaidh dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach ar fud na dtrí earnáil, ar aon dul le ceanglais na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Tá na hidirghabhálacha sin mar fhianaise ar an tiomantas atá ag Éirinn do chur chuige ‘an Aon Sláinte Amháin’ a fhorbairt agus a chur chun feidhme ar bhonn iomlánaíoch agus trasearnála i leith fhadhb na frithsheasmhachta in aghaidh ábhar frithmhiocróbach.

Cad is ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte ann?

Is ionann ionfhabhtú atá bainteach le cúram sláinte agus ionfhabhtú a fhaightear tar éis teagmháil leis na seirbhísí cúram sláinte. Cé gur minice a tharlaíonn sé sin tar éis cóireáil san ospidéal, tarlaíonn sé freisin tar éis cóireáil i gclinicí othar seachtrach, i dtithe altranais agus i dtimpeallachtaí eile cúram sláinte. Tugtar “ionfhabhtuithe atá faighte san ospidéal” freisin ar ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte agus ar tolgadh san ospidéal iad.

Cad is an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar ann?

Tá an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar lonnaithe sa Roinn Sláinte. Is í an Oifig a sholáthraíonn an cheannaireacht a theastaíonn i dtaca leis an mbeartas maidir le sábháilteacht othar, i dtaca le reachtaíocht a bhaineann le sábháilteacht othar agus i dtaca le maoirseacht. Tá trí phríomhréimse i gceist le hobair na hOifige, is iad sin: éifeachtacht chliniciúilfaireachas ar shábháilteacht othar agus tathant agus beartas otharhttp://health.gov.ie/national-patient-safety-office/