Preasráitis

Thug an tAire Helen McEntee aitheasc inniu do chomhdháil AE sa Bhruiséil maidir le hAosú Gníomhach agus Meabhairshláinte

D’fhreastail an tAire McEntee TD inniu ar chomhdháil sa Bhruiséil maidir le hAosú Gníomhach agus Meabhairshláinte. Ba é Deirdre Clune FPE a thug cuireadh don Aire freastal ar an gcomhdháil. Reáchtáil Páirtí an Phobail Eorpaigh agus Mental Health Europe an chomhdháil.  Bhí grúpa a chuimsigh thart ar 40 FPE agus ionadaithe tábhachtacha ó eagraíochtaí meabhairshláinte agus aosaithe ghníomhaigh san Eoraip i láthair ag an gcomhdháil, ar thug saineolaithe éagsúla ó áiteanna ar fud na hEorpa aitheasc di.

Ba é príomhthéama na comhdhála lae ná ‘Deiseanna agus rannpháirtíocht sa tsochaí ag gach aois a chinntiú’. Áiríodh iad seo leis na saincheisteanna beartais ábhartha a pléadh: cén fáth a bhfuil tábhacht le haosú gníomhach, an ghné Eorpach d’aosú gníomhach, agus Meabhairshláinte agus Aosú Gníomhach san áit oibre. Rinneadh plé freisin ar na bealaí is fearr a fhéadfaidh tíortha AE dul chun cinn a dhéanamh ar an tsaincheist thábhachtach sin sna blianta le teacht, go háirithe ag féachaint do bhrúnna déimeagrafacha a thiocfaidh chun cinn.

Dúirt an tAire: “Bhí ríméad orm freastal ar an gcomhdháil thábhachtach seo. Ní hé amháin go mbaineann sí leis an dá réimse shonracha freagrachta atá agam mar Aire, ach leagtar béim sa chomhdháil freisin nach mór dúinn cineálacha éifeachtacha cur chuige a fhorbairt in Éirinn agus ar fud na hEorpa maidir le haosú gníomhach agus meabhairshláinte. Chuir mé in iúl ag an gcomhdháil go bhfuil Éire i bhfabhar go hiomlán le comhaontuithe reatha chun dul chun cinn a dhéanamh ar chomhghníomhartha sa réimse seo agus go bhfoghlaimeoimis ó aon tionscnaimh uile-Eorpacha nua a bheidh ann sa todhchaí nó go gcuirfimis leo. Luaigh mé freisin go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta sa tír seo le blianta beaga anuas agus go bhfuil acmhainn réasúnta ag Éirinn tacú le smaointeoireacht agus pleananna AE le haghaidh aosú gníomhach agus meabhairshláinte de bharr na ngealltanas atá i gClár an Rialtais le haghaidh na réimsí sonracha cúraim sin. Ar ndóigh, is féidir linne agus le tíortha eile feabhsuithe a dhéanamh agus ghnóthaigh mé roinnt eolais nua an-úsáideach ón gcomhdháil. Mar a léirítear i dtéama foriomlán an lae, tá sé tábhachtach a chuimhneamh go bhféadann bearta feabhsaithe aosaithe ghníomhaigh agus meabhairshláinte feabhas a chur ar dheiseanna agus ar rannpháirtíocht do gach duine, lena n-áirítear daoine breacaosta”.