Preasráitis

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an 11ú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an t-aonú cruinniú dhéag dá cuid a thionól inniu an 25 Eanáir 2018.

Díríodh lena linn ar fheabhas a chur ar an bhfaireachas a dhéantar ar CPE agus ar na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE.

Dúirt an Fhoireann cheana féin go bhféadfaí feabhas a chur ar an bhfaireachas a dhéantar ar CPE ar leibhéal náisiúnta.  Dá réir sin, d’iarr sí ar an Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte tuarascáil mhíosúil faireachais ar CPE a ullmhú.  Cuireadh an chéad dréacht-tuarascáil ón Ionad i láthair ag an gcruinniú inniu.  Bhailigh an tIonad sonraí ó roinnt sruthanna difriúla sonraí – sonraí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE agus sonraí ón Aonad Faisnéise Gnó agus ón Rannóg Sláinte Poiblí i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ina measc – ar mhaithe le léargas náisiúnta níos cuimsithí a thabhairt.  Thug an grúpa aitheantas don obair a rinne an tIonad ar an tuarascáil a ullmhú agus chomhaontaigh sé, faoi réir roinnt leasuithe deiridh a dhéanamh uirthi, go bhfoilseofaí an tuarascáil roimh an gcéad chruinniú eile de chuid na Foirne. Beidh na sonraí uile, beagnach, don bhliain 2017 ar áireamh sa chéad tuarascáil, cé go bhfuil seans ann go bhfoilseofar roinnt sonraí do mhí na Nollag sa tuarascáil do mhí Eanáir. Is ar bhonn míosúil a fhoilseofar na tuarascálacha ina dhiaidh sin.

Cuireadh na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE i láthair an ghrúpa.  Sa tseachtain ón 8 Eanáir go dtí an 14 Eanáir 2018, aimsíodh deichniúr othar nua ar a bhfuil CPE. Sainaithníodh aon othar déag nua ar a bhfuil CPE sa tseachtain ina dhiaidh sin ón 15 Eanáir go dtí an 21 Eanáir 2018.

Tá na miontuairiscí ar gach cruinniú roimhe seo agus doiciméid ghaolmhara foilsithe ar leathanach Gréasáin tiomnaithe atá á óstáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

http://health.gov.ie/national-patient-safety-office/patient-safety-surveillance/antimicrobial-resistance-amr-2/public-health-emergency-plan-to-tackle-cpe/

Cad is baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae ann?  

Tá baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE), ar a dtugtar CRE freisin, ina dtarbhfhríd atá frithsheasmhach in aghaidh fhormhór na n-antaibheathach atá ar fáil, nó gach ceann díobh. Is sa phutóg a iompraítear na baictéir agus is féidir leo ionfhabhtú sruth fola a chruthú i ndaoine atá soghonta, amhail daoine scothaosta agus daoine a bhfuil imdhíonacht íseal orthu.

Tá baictéir CPE ina mbaictéir ghram-dhiúltacha a iompraítear sa ghoile agus atá frithsheasmhach in aghaidh fhormhór na n-antaibheathach atá ar fáil. I gcásanna áirithe, tá siad frithsheasmhach in aghaidh na n-antaibheathach uile atá ar fáil.  Tá baictéir CPE ina mbagairt chruthaithe ar shláinte an duine, go háirithe i dtimpeallachtaí ospidéil. Scoitear san fhaecas iad agus tarchuirtear trí theagmháil dhíreach agus indíreach iad. D’fhéadfadh tréimhse 4 seachtaine nó níos mó dul thart idir an teagmháil is cúis le fáil an orgánaigh agus an t-am a éiríonn CPE inbhraite i bhfaecas an duine lena mbaineann. Níos mó ná leath na n-othar uile a tholgann ionfhabhtuithe sruth fola de bharr CPE, faigheann siad bás dá bharr sin.

Tá cásanna CPE sainaitheanta ar fud an domhain le blianta beaga anuas.  Tá méadú bliantúil tagtha ar an líon cásanna atá feicthe againn in Éirinn freisin.  Tháinig méadú faoi dhó, beagnach, ar an líon cásanna sa bhliain 2016 agus meastar go méadóidh sé faoi thrian eile sa bhliain 2017.  Is féidir le leathadh na tarbhfhríde san ospidéal a bheith ina chúis le dúnadh leapacha, bardaí agus aonad, rud a bhainfeadh an bonn ón acmhainn a theastaíonn chun seirbhísí a chur ar fáil, chun othair ó Rannóga Éigeandála a ligean isteach agus chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar liostaí feithimh.

Tugtar le fios sa chomhairle Sláinte Poiblí agus sa chomhairle mhicribhitheolaíoch go bhfuil deis ann go fóill idirghabhálacha éifeachtacha a dhéanamh chun ár n-othair a chosaint, ár n-acmhainn ospidéal a chosaint ar dhúnadh neamhbheartaithe agus, ar deireadh, leathadh na tarbhfhríde a stopadh nó a laghdú.

Cad is éigeandáil sláinte poiblí ann?

Féachtar ar éigeandáil sláinte poiblí mar theagmhas tromchúiseach nó mar theagmhas nach rabhthas ag súil leis a tháinig chun cinn de bharr galar tógálach agus atá ina chúis, nó a d’fhéadfadh a bheith ina chúis, le bás nó le tinneas tromchúiseach i measc codanna móra den phobal, i measc réigiún ar leith nó i measc grúpa sonrach daoine aonair. Is teagmhas é a mbeidh tionchar mór aige ar ghnáthfheidhmiú an chórais sláinte agus ar an tsochaí i gcoitinne.

Cad is an Plean Éigeandála Sláinte Poiblí ann?

Is ionann an Plean Náisiúnta Éigeandála Sláinte ón Roinn Sláinte agus plean atá le cur i bhfeidhm i gcás go dtiocfaidh éigeandáil náisiúnta sláinte poiblí/éigeandáil mhórscála sláinte poiblí chun cinn de bharr ráig galair thógálaigh nó de bharr fadhb sláinte den chineál céanna. Tá sé mar aidhm leis an bplean cabhrú le gach gníomhaireacht sláinte sa Stát freagairt d’éigeandáil sláinte poiblí ar bhealach comhtháite comhordaithe.

Ag teacht sna sála ar chur i bhfeidhm an Phlean Éigeandála Sláinte Poiblí an 25 Deireadh Fómhair 2017, rinne an tAire Sláinte (an tUas. Simon Harris TD) an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí a thionól mar fhreagairt sláinte poiblí do CPE in Éirinn.

Cad is frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach ann?

Is é is frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach ann ná frithsheasmhacht miocrorgánaigh in aghaidh druga a bhí éifeachtach roimhe sin chun cóireáil a chur in aghaidh ionfhabhtuithe a mbíonn an miocrorgánach lena mbaineann ina gcúis leo. Tá miocrorgánaigh fhrithsheasmhacha (lena n-áirítear baictéir, fungais, víris agus seadáin) in ann ionsaí a sheasamh ó dhrugaí frithmhiocróbacha amhail drugaí frithbhaictéaracha (e.g. antaibheathaigh), drugaí frithfhungasacha, drugaí frithvíreasacha agus drugaí frithmhaláireacha. Dá bhrí sin, ní éireoidh le cóireálacha caighdeánacha ina n-aghaidh agus ní bheifear in ann fáil réidh leis an ionfhabhtú dá bharr sin, rud a mhéadóidh an baol go scaipfear an t-ionfhabhtú go daoine eile.

Tá éabhlóid tréithchineálacha frithsheasmhacha ina feiniméan nádúrtha a tharlaíonn nuair a mhacasamhlaíonn miocrorgánaigh iad féin trí earráid nó nuair a mhalartaítear tréithe frithsheasmhacha eatarthu. Brostaítear teacht chun cinn tréithchineálacha frithsheasmhacha nuair a bhaintear úsáid agus mí-úsáid as drugaí frithmhiocróbacha. Scaiptear frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach arís eile nuair a leantar droch-chleachtas rialaithe ionfhabhtuithe, nuair a bhíonn drochdhálaí sláintíochta i réim agus nuair a láimhseáiltear bia ar bhealach míchuí.

Cad is an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 (iNAP) ann?

Is é aidhm Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach 2017-2020 ná beartais agus gníomhartha a chur chun feidhme chun faireachán a dhéanamh ar Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach agus í a chosc agus a chomhrac ar fud na hearnála sláinte, na hearnála talmhaíochta agus na hearnála comhshaoil. Chun forbairt agus leathadh na miocrorgánach frithsheasmhach a chosc, baineann ríthábhacht le laghdú a dhéanamh ar an úsáid mhíchuí a bhaintear as cógais fhrithmhiocróbacha agus le hionfhabhtuithe agus galair a chosc.

Tugtar forbhreathnú ann don earnáil sláinte, don earnáil talmhaíochta agus don earnáil comhshaoil. Léirítear ann idirghabhálacha straitéiseacha tábhachtacha le haghaidh dul i ngleic le frithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach ar fud na dtrí earnáil, ar aon dul le ceanglais na hEagraíochta Domhanda Sláinte. Tá na hidirghabhálacha sin mar fhianaise ar an tiomantas atá ag Éirinn do chur chuige ‘an Aon Sláinte Amháin’ a fhorbairt agus a chur chun feidhme ar bhonn iomlánaíoch agus trasearnála i leith fhadhb na frithsheasmhachta in aghaidh ábhar frithmhiocróbach.

Cad is ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte ann?

Is ionann ionfhabhtú atá bainteach le cúram sláinte agus ionfhabhtú a fhaightear tar éis teagmháil leis na seirbhísí cúram sláinte. Cé gur minice a tharlaíonn sé sin tar éis cóireáil san ospidéal, tarlaíonn sé freisin tar éis cóireáil i gclinicí othar seachtrach, i dtithe altranais agus i dtimpeallachtaí eile cúram sláinte. Tugtar “ionfhabhtuithe atá faighte san ospidéal” freisin ar ionfhabhtuithe atá bainteach le cúram sláinte agus ar tolgadh san ospidéal iad.