Preasráitis

Thionóil an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um CPE an 10ú cruinniú dá cuid inniu

Rinne an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí um Baictéir Charbaipeineimfhriotaíocha Enterobacteriaceae (CPE) an deichiú cruinniú dá cuid a thionól inniu an 11 Eanáir 2018.

Díríodh lena linn ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ar na ceanglais shonracha scagthástála a chur chun feidhme ar fud na nGrúpaí Ospidéal, ar an eolas is déanaí a fháil ón Sainghrúpa agus ar na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE.

Thug an Fhoireann Cur Chun Feidhme an t-eolas is déanaí ar chur chun feidhme na gceanglas scagthástála i réimsí cúraim chriticiúil agus i mbardaí haemaiteolaíochta agus trasphlandaithe ar fud na seacht nGrúpa Ospidéal de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).  Chuir sé cinn de na seacht nGrúpa Ospidéal in iúl go bhfuil na ceanglais scagthástála curtha chun feidhme ina n-iomláine acu sna réimsí tábhachtacha sin.  Chuir Grúpa Ospidéal an Deiscirt/an Iardheiscirt in iúl go bhfuil na ceanglais scagthástála curtha chun feidhme go páirteach aige ach gheall sé go dtabharfadh sé tús áite do na ceanglais a chur chun feidhme ina n-iomláine.  Leanfaidh an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí le dlúthfhaireachán a dhéanamh ar an obair sin agus iarrfaidh sí dearbhú ó FSS maidir le cur chun feidhme na gceanglas scagthástála CPE.

D’fhreastail an tOllamh Hilary Humphreys, Cathaoirleach an tSainghrúpa, ar an gcruinniú agus thug sé an t-eolas is déanaí ar obair an ghrúpa. Tagann an Sainghrúpa le chéile ar bhonn míosúil agus bhí dhá chruinniú aige go dtí seo.  Agus é ag déanamh plé ar bhallraíocht an tSainghrúpa, dúirt an tOllamh Humphreys, “Is é an tOllamh Marc Bonten an saineolaí idirnáisiúnta sa ghrúpa. Is Micribhitheolaí Cliniciúil ón Ísiltír é, tír a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi mar gheall ar na córais um ionfhabhtú a chosc agus a rialú atá i bhfeidhm aici”. Thug sé le fios go bhfuil an grúpa ag cur na bailchríche ar a athbhreithniú ar an doiciméad “Ceanglais maidir le hothair a scagthástáil i gcomhair CPE san earnáil ospidéal géarmhíochaine” agus ar an dréachtdoiciméad “Treoir maidir le hidirghabhálacha CPE le haghaidh tarchur CPE a rialú san earnáil ospidéal géarmhíochaine” agus go bhfuil sé beartaithe ag an ngrúpa an próiseas sin a chur i gcrích ag an gcéad chruinniú eile i mí Feabhra.

Cuireadh na figiúirí is déanaí ón tSaotharlann Tagartha Náisiúnta CPE i láthair an ghrúpa.  Sa tseachtain ón 1 Eanáir go dtí an 7 Eanáir 2018, aimsíodh seisear othar nua ar a bhfuil CPE.

Tá na miontuairiscí ar gach cruinniú roimhe seo agus doiciméid ghaolmhara foilsithe ar leathanach Gréasáin tiomnaithe atá á óstáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.