Preasráitis

Téann sé chun tairbhe do gach duine nuair a éiríonn le caiteoir tobac éirí as – an tAire Corcoran Kennedy

Foilsítear an Measúnú Teicneolaíochta Sláinte ó HIQA ar idirghabhálacha scoir den tobac

Dúirt an tAire Marcella Corcoran Kennedy inniu go dtéann sé chun tairbhe do gach duine nuair a éiríonn le caiteoir tobac éirí as. Bhí an tAire ag labhairt de réir mar a d’fháiltigh sí roimh fhoilsiú an mheasúnaithe teicneolaíochta sláinte ón Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) ar idirghabhálacha scoir den tobac. Aimsíodh sa tuarascáil gurb éifeachtach maidir le cabhrú le daoine éirí as tobac a chaitheamh atá gach idirghabháil a dhéantar agus go bhfuil siad níos éifeachtaí ó thaobh costais de ná scor neamhchuidithe.

Mar chuid de “Éire atá Saor ó Thobac”, beartas tobac an Rialtais, d’iarr an Roinn Sláinte ar HIQA measúnú teicneolaíochta sláinte a dhéanamh ar a éifeachtaí ón taobh cliniciúil de agus ó thaobh éifeachtúlacht chostais de atá táirgí agus seirbhísí cógaisíochta agus neamhchógaisíochta le haghaidh scor den tobac.

Ag fáiltiú di roimh an measúnú, dúirt an tAire Corcoran Kennedy: “Tá breis agus 850,000 caiteoir tobac ann in Éirinn agus is mian leis an gcuid is mó díobh éirí as. Is é an fhírinne ghruama, áfach, go marófar duine amháin as gach beirt díobh de bharr galar a bhaineann le tobac mura n-éiríonn siad as. Maidir leis na daoine sin a dhéanann iarracht éirí as, is ina n-aonar, gan modhanna fianaisebhunaithe a rochtain, a dhéanann siad amhlaidh. Ar an drochuair, teipeann ar an-chuid de na hiarrachtaí scoir sin. Is eol dúinn go n-éiríonn leis na hidirghabhálacha a dhéantar chun cabhrú le daoine éirí as an tobac.”

“Píosa tábhachtach oibre is ea an measúnú seo ó HIQA agus ba mhaith liom HIQA, a Shainghrúpa Comhairleach agus gach duine a rinne aighneachtaí sa phróiseas comhairliúcháin phoiblí a mholadh. Leis an staidéar seo, soláthraítear an fhianaise a theastaíonn le haghaidh treoirlínte náisiúnta cliniciúla a fhorbairt maidir le hidirghabhálacha scoir den tobac, rud a bhfuil an Roinn seo agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag obair air faoi láthair. Ina theannta sin, beidh sé ina bhonn eolais le cinntí beartais arb é is aidhm dóibh feabhsuithe a chur ar sheirbhísí scoir den tobac sa tseirbhís sláinte poiblí”.

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy: “Tá freagracht orainn as a chinntiú go dtugann ár seirbhísí sláinte gach cabhair is gá do chaiteoirí tobac nuair a spreagaimid iad éirí as le go mbeidh siad in ann an sprioc sin a bhaint amach. Nuair a éiríonn le caiteoir tobac éirí as, téann sé chun tairbhe don chaiteoir tobac, do na daoine a bhfuil sé gaolta nó cairdiúil leo, don phobal ina gcónaíonn sé agus do na seirbhísí sláinte.”

Anuas ar dhéileáil le pobal leathan caiteoirí tobac, cuirtear comhairle ar fáil leis an measúnú teicneolaíochta sláinte maidir le mná torracha a chaitheann tobac agus caiteoirí tobac ag a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte.

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Is gá dúinn a aithint nach ionann gach caiteoir tobac. Mná torracha a chaitheann tobac agus nach féidir leo éirí as, mar shampla, ní féidir leo tairbhe a bhaint as roinnt de na cógais atá ar fáil don phobal i gcoitinne mar gheall ar an riocht atá orthu. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go soláthróidh ár seirbhísí máithreachais na tacaí síceolaíocha a theastaíonn ó dhaoine chun éirí as an tobac, faoi mar atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta Máithreachais. Is gá dúinn aird ar leith a thabhairt freisin ar úsáideoirí seirbhísí meabhairshláinte a chaitheann tobac. Tá fianaise ann gur féidir torthaí a fheabhsú do dhaoine den sórt sin trí leas a bhaint as idirghabhálacha ard-déine ina n-úsáidtear meascán de chógas agus de thacaíocht iompraíochta. Mar sin, is gá go mbeidh scor den tobac ina chuid dhílis de phlean cúraim na ndaoine sin.”

Measúnú teicneolaíochta sláinte ar idirghabhálacha scoir den tobac

Nóta d’eagarthóirí

  • Is é tobac a mharaíonn caiteoir amháin as gach beirt in Éirinn. Is ionann é sin agus beagán faoi bhun 6,000 bás gach bliain mar gheall ar ghalair a bhaineann le tobac.
  • Caitheann 23% de dhaoine tobac faoi láthair. Díobh sin, caitheann 19% tobac gach lá agus caitheann 4% tobac ó am go ham.
  • Mar gheall ar an mbaol méadaithe galair agus báis atá ann i measc caiteoirí tobac, is suntasach atá an costas eacnamaíoch a ghabhann le caitheamh tobac in Éirinn. Measadh go raibh caitheamh tobac freagrach as costas €460 milliún don chóras cúram sláinte sa bhliain 2013. Ina theannta sin, measadh go raibh costas €1 billiún agus €9 billiún faoi seach i gceist leis an táirgiúlacht agus leis an leas a cailleadh de bharr caitheamh tobac. Nuair a scoireann duine den tobac, is amhlaidh go laghdaíonn sé an baol go bhfulaingeoidh sé formhór na ngalar a bhaineann le caitheamh tobac agus an baol go bhfaighidh sé bás de bharr caitheamh tobac ag an am céanna.
  • Sa bheartas Éire atá Saor ó Thobac, arb é beartas tobac an Rialtais é, leagtar amach sraith beart a bhfuil sé mar aidhm leo leitheadúlacht an tobac a laghdú in Éirinn. Is é seo a leanas ceann amháin de na moltaí sa bheartas sin: “Scrúdú a dhéanamh ar an bhfianaise (náisiúnta agus idirnáisiúnta) atá ann maidir leis na torthaí ar theiripe athchurtha nicitín agus ar chineálacha cur chuige eile a úsáid.”
  • D’iarr an Roinn Sláinte ar an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) measúnú teicneolaíochta sláinte a dhéanamh ar éifeachtacht chliniciúil agus ar chostéifeachtacht na dtáirgí agus na seirbhísí le haghaidh scor den tobac – táirgí agus seirbhísí cógaisíochta agus neamhchógaisíochta araon.
  • Is é is measúnú teicneolaíochta sláinte ann ná próiseas taighde ildisciplínigh ina mbailítear faisnéis faoi theicneolaíocht sláinte agus ina ndéantar achoimre ar an bhfaisnéis sin. Bíonn raon réimsí difriúla i gceist leis an bhfaisnéis, lena n-áirítear éifeachtacht chliniciúil agus sábháilteacht, costéifeachtacht agus tionchar buiséadach, gnéithe eagrúcháin agus sóisialta, agus saincheisteanna eiticiúla agus dlíthiúla. Déantar an fhaisnéis a bhailiú agus a chur i láthair ar bhealach córasach, neamhchlaonta agus trédhearcach.