Clár Fógraí

Táillí oideas tarscaoilte le haghaidh iarrthóirí tearmainn

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, tar éis rialacháin a shíniú lena ndíolmhaítear iarrthóirí tearmainn atá ag maireachtáil faoi sholáthar díreach ón táille oideas a ghearrtar ar shealbhóirí cárta liachta.

Dúirt an tAire Varadkar go mbainfidh an díolúine sin “cuid den ualach airgeadais atá ar dhaoine atá ag maireachtáil faoi sholáthar díreach, daoine a raibh oibleagáid orthu roimhe seo an táille oideas a íoc ón tacaíocht theoranta a fuair siad ón Stát.”

Is é an Grúpa Oibre um Sholáthar Díreach agus an Próiseas Cosanta – ar bhunaigh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais é – a mhol an díolúine. I dtuarascáil a foilsíodh ag deireadh mhí an Mheithimh, tharraing an grúpa oibre aird ar na hábhair imní a bhí ag iarrthóirí tearmainn a bhfuil fadhbanna sláinte ainsealacha acu faoina inacmhainne atá sé an táille oideas a íoc ón tacaíocht bhunúsach sheachtainiúil €19.10 a fhaigheann siad.

San am i láthair, éilítear ar shealbhóirí cárta liachta táille oideas €2.50 in aghaidh na míre a íoc, faoi réir theorainn €25 in aghaidh na míosa do gach duine nó teaghlach. I gcás duine atá ag maireachtáil faoi sholáthar díreach, is féidir leis an tsuim sin bheith cothrom le haon trian dá ioncam. Is mó i bhfad an sciar sin ná an sciar i measc aon ghrúpa eile sa tsochaí, is cuma cé acu is daoine ar pá nó daoine gan phá iad.

Go dtí seo, ní bhaineann na haon díolúintí eile ón táille oideas ach le hothair atá páirteach sa Scéim um Chóireáil Meatadóin agus le leanaí atá faoi chúram Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi na hAchtanna um Chúram Leanaí, 1991 go 2007.