Preasráitis

Tagann an tAire Corcoran Kennedy agus an tAire Harris le chéile le ASH Ireland

Tháinig an tAire Marcella Corcoran Kennedy, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, agus an tAire Simon Harris, an tAire Sláinte, le chéile le hionadaithe ó ASH Ireland inniu.

Ag an gcruinniú, d’athdheimhnigh na hAirí an tiomantas atá acu don bheartas Éire atá Saor ó Thobac – is é sin, Beartas an Rialtais um Thobac – a chur chun feidhme. “Toisc go bhfaigheann thart ar 5,870 duine in Éirinn bás gach bliain de dheasca galair atá bainteach le tobac, táimid tiomanta do leanúint le laghdú a dhéanamh ar an líon daoine a chaitheann tobac in Éirinn,” a dúirt an tAire Corcoran Kennedy.  “Tá Éire ina ceannaire domhanda maidir le rialú tobac agus maidir leis an tacaíocht atá tugtha againn d’fheachtais oideachasúla phoiblí amhail an feachtas QUIT de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), rud a bhfuil ag éirí go geal leis.  Agus é i bhfeidhm ó mhí an Mheithimh 2011, tá 600,000 iarracht déanta ar éirí as an tobac a bhuí leis an bhfeachtas. Tá tacaíocht tugtha aige do na mílte duine déanamh amhlaidh freisin. Comhlánaíonn an feachtas an-rathúil sin an beartas atá ag an Rialtas Éire atá Saor ó Thobac a bhaint amach faoin mbliain 2025, beartas a bhfuilim ag tnúth le é a chur chun feidhme tuilleadh le linn an ama a chaithfidh mé mar Aire Stáit le Freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte,” a dúirt an tAire Corcoran Kennedy.

Rinne na hAirí agus na hionadaithe ó ASH Ireland plé ar roinnt saincheisteanna, lenar áiríodh tabhairt isteach amach anseo pacáistithe chaighdeánaithe do tháirgí tobac, an Treoir um Tháirgí Tobac a trasuíodh in Éirinn le déanaí, feachtais fógraíochta agus feasachta, agus an ról a bheidh ag praghas méadaithe an tobac maidir le daoine a chur ó thobac.

“Táim ag tnúth le bheith ag oibriú go dlúth le ASH Ireland agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha eile maidir lenár n-iarracht náisiúnta ar bhogadh i dtreo Éire atá saor ó thobac a bhaint amach,” a dúirt an tAire Corcoran Kennedy.

CRÍOCH