Preasráitis

Tá ról tábhachtach le himirt ag Eacnamaíocht Bhaile maidir le cabhrú le daoine óga saol sláintiúil inbhuanaithe a chaitheamh – an tAire Corcoran Kennedy

 

Osclaíonn an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte mórchomhdháil maidir le hEacnamaíocht Bhaile – Stíleanna Maireachtála Inbhuanaithe Sláintiúla: Beartas, Oideolaíocht agus Cleachtas

D’oscail Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, mórchomhdháil idirnáisiúnta inniu (Dé hAoine an 24 Márta 2017) maidir le hEacnamaíocht Bhaile (Stíleanna Maireachtála Inbhuanaithe Sláintiúla: Beartas, Oideolaíocht agus Cleachtas).

Agus í ag fáiltiú roimh gach duine a bhí i láthair, dúirt an tAire “Is é an croíchuspóir atá le hEacnamaíocht Bhaile mar ábhar ná daoine aonair agus teaghlaigh a chumhachtú chun gnáthfhadhbanna praiticiúla a shárú. Cuireann an t-ábhar ar chumas daoine óga chun a bheith ina mbaill ghníomhacha eolacha den tsochaí freisin. Tá ról tábhachtach le himirt ag an ábhar maidir lenár gcuid oibre chun gach duine in Éirinn a dhéanamh níos sláintiúla. Is í an timpeallacht scoile an áit ina bhforbraíonn ár ndaoine óga na luachanna, an t-eolas agus na hinniúlachtaí a theastaíonn uathu chun saol iomlán sásúil a chaitheamh. Is áit í freisin inar féidir leo tuiscint a ghnóthú ar a thábhachtaí atá cothú, buiséadú, bainistíocht acmhainní agus dea-shláinte fhisiciúil agus folláine mheabhrach. Is eochairscileanna iad sin is gá dár ndaoine óga go léir a fhoghlaim agus molaim gach duine atá ag plé le hEacnamaíocht Bhaile ar an obair iontach a dhéanann siad.”

Ba é téama na comhdhála ná Stíleanna Maireachtála Inbhuanaithe Sláintiúla: Beartas, Oideolaíocht agus Cleachtas – scrúdú á dhéanamh ar an méid a chuireann beartas, oideachas agus cleachtas le stíleanna maireachtála inbhuanaithe sláintiúla a chruthú. Reáchtáladh an chomhdháil i gColáiste San Aingeal, Sligeach, agus tugadh le chéile lena linn gairmithe oideachais as cúig ilchríoch atá ag obair i réimsí a bhaineann le sláinte, le hinbhuanaitheacht, le cur chun cinn na sláinte agus le heacnamaíocht bhaile.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Le linn dúinn ár mbeartas Éire Shláintiúil a fhorbairt, d’fhéachamar le foghlaim ó na heiseamláirí agus ón dea-chleachtas atá i réim i dtíortha eile. Tugtar an-deis dúinn le linn imeachtaí cosúil leis an gceann seo eolas agus taithí a chomhroinnt le chéile agus leanúint lenár gcuid oibre chun Éire níos sláintiúla a chruthú.”

Nóta d’Eagarthóirí

Tá an chomhdháil á hóstáil ag Coláiste San Aingeal i gcomhar leis an gCónaidhm Idirnáisiúnta um Eacnamaíocht Bhaile, ar eagraíocht neamhrialtasach idirnáisiúnta atá ag plé le hEacnamaíocht Bhaile agus le hEolaíocht Tomhaltais í.  Fuair an chomhdháil tacaíocht ón gcreat Éire Shláintiúil, arb é an creat Rialtais chun sláinte agus folláine mhuintir na hÉireann a fheabhsú é.