Preasráitis

Tá pleananna chun rochtain ar chógais bhithchosúla chost-éifeachtúla a mhéadú ag dul ar aghaidh le hoscailt an chomhairliúcháin phoiblí – an tAire Harris

Is é aidhm an chéad Bheartais Náisiúnta de chuid na hÉireann um Chógais Bhithchosúla luach níos fearr ar airgead a sholáthar d’othair agus do cháiníocóirí

D’fhógair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, inniu go bhfuiltear ag oscailt comhairliúchán poiblí ar chógais bhithchosúla. Úsáidfear an comhairliúchán chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt an chéad Bheartais Náisiúnta de chuid na hÉireann um Chógais Bhithchosúla, rud a bhfuil mar aidhm leis úsáid na gcógas níos cost-éifeachtúla sin a mhéadú in Éirinn.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Harris: “Tá sé ríthábhachtach go gcinntímid go mbíonn rochtain ag othair ar sholáthar inbhuanaithe cógas atá sábháilte agus éifeachtach.  Is féidir le hÉirinn leas a bhaint as na cógais bhithchosúla nua atá á gcur ar an margadh agus luach níos fearr ar airgead a thabhairt d’othair agus do cháiníocóirí.  Le linn tréimhse ina bhfuilimid ag iarraidh cothromaíocht a bhaint amach idir an acmhainneacht agus an rochtain ar chógais nua, tá sé ríthábhachtach go bhfuil beartais i bhfeidhm againn chun méadú a dhéanamh ar an úsáid a bhaintear as cógais bhithchosúla atá níos saoire agus chomh héifeachtach céanna mar chuid amháin den réiteach.

“Thug mé tús áite do Bheartas Náisiúnta nua um Chógais Bhithchosúla a fhorbairt sa bhliain 2017. Tá ríméad orm go bhfuilimid ag dul ar aghaidh leis an bpróiseas comhairliúcháin seo.  Fáiltím go mór roimh rannpháirtíocht gach geallsealbhóra, lena n-áirítear othair, gairmithe cúram sláinte, soláthraithe agus comhlachtaí rialála.

“Is é an toradh a bheidh ar Bheartas Náisiúnta fianaisebhunaithe um Chógais Bhithchosúla go dtabharfar soiléire agus cinnteacht don tseirbhís sláinte, don tionscal agus d’othair maidir le húsáid na gcógas bithchosúil. Chomh maith leis sin, cinnteofar nach gcaillfidh an Rialtas a dhíriú ar luach níos fearr a sholáthar ar ár gcaiteachas cógaisíochta.”

Tá an páipéar comhairliúcháin ar fáil ar líne ag http://health.gov.ie/consultations agus is é an 22 Meán Fómhair 2017 an dáta deiridh ar a nglacfar le haighneachtaí.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Tá cógas bitheolaíoch comhdhéanta d’orgánaigh bheo, amhail baictéir nó giosta.

Is é is cógas bithchosúil ann ná cógas bitheolaíoch atá fíorchosúil le cógas bitheolaíoch ceadaithe (an cógas tagartha). Ní féidir cógais bhithchosúla a údarú lena n-úsáid ach tar éis dhul as feidhm na paitinne don chógas tagartha. Níl aon difríochtaí móra ón taobh cliniciúil de idir na cógais sin agus an cógas tagartha. Maidir le cógais chineálacha, áfach, is gnách go mbíonn siad níos neamhchostasaí le cur ar an margadh ná an cógas tagartha mar gur lú na costais taighde agus forbartha atá ag baint leo.

Mar thoradh ar na costais níos ísle agus an iomaíocht do sciar den mhargadh, is gnách go mbíonn siad i bhfad níos saoire ná an cógas tagartha. Luann an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA): ‘Is féidir le córais chúram sláinte tairbhe a bhaint as iomaíocht cógas bithchosúil mar go bhfuiltear ag súil go gcuirfidh sí feabhas ar an rochtain a bhíonn ag othair ar chógais bhitheolaíocha atá sábháilte, éifeachtach agus ar dhea-chaighdeán cruthaithe’.

Beidh an comhairliúchán poiblí ar siúl thar thréimhse sé seachtaine dar críoch an 22 Meán Fómhair.

Is féidir aighneachtaí a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas: an páipéar comhairliúcháin a íoslódáil agus é a sheoladh ar ais trí ríomhphost chuig biosimilar_consultation@health.gov.ie nó trí chasadh an phoist chuig an Roinn; nó cóip den pháipéar comhairliúcháin a iarraidh ón Roinn agus í a sheoladh ar ais chuici trí chasadh an phoist.