Preasráitis

Tá Éire le dul i mbun idirbheartaíochta leis an mBeilg, leis an Ísiltír, le Lucsamburg agus leis an Ostair maidir le praghsáil agus soláthar drugaí – an tAire Harris

D’fhógair Simon Harris, an tAire Sláinte, inniu (Dé Máirt) go bhfuil Éire le dul i mbun idirbheartaíochta leis an mBeilg, leis an Ísiltír, le Lucsamburg agus leis an Ostair maidir le praghsáil agus soláthar drugaí.

Eiseoidh an tAire Litir Intinne chuig na hAirí Sláinte sna ceithre thír sin, rud lena gcuirfear in iúl go foirmiúil go bhfuil spéis ag Éirinn i ndul isteach sa chomhar atá ar bun maidir le praghsáil agus soláthar drugaí, rud ar a dtugtar Tionscnamh BeNeLuxA.

Dúirt an tAire Harris: “Tá ríméad orm go bhfuil ceadú foirmiúil tugtha ag an gComh-aireacht d’Éirinn tús a chur leis an idirbheartaíocht. Táim ag súil le dul i mbun oibre leis na tíortha sin chun iniúchadh a dhéanamh ar na deiseanna atá ann rochtain inacmhainne ar chógais nua a chinntiú d’othair Éireannacha trí fhaisnéis a chomhroinnt agus beartais a mhalartú. Mar a tharlaíonn, beidh mé ag dul chun na Beilge agus chun na hÍsiltíre sna seachtainí atá le teacht agus tá súil agam go mbeidh mé in ann tús a chur leis an bplé leis na hAirí Sláinte sa dá thír sin lena linn.

“Ceann amháin de na príomhchuspóirí atá agam is ea rochtain ar chógais nua nuálacha a chinntiú ar bhealach inacmhainne inbhuanaithe. Is dúshlán é sin nach mbaineann le hÉirinn amháin. Bíonn lear tíortha ag dul i ngleic leis na fadhbanna sin freisin. Is é sin an fáth a bhfuil an Roinn seo i mbun teagmhála le tíortha eile san Eoraip le dhá bhliain anuas. Is é aidhm na hoibre sin teacht ar réitigh maidir le praghsáil, inbhuanaitheacht agus soláthar cógas.

“Ar leibhéal na nAirí agus na nOifigeach, tá páirt á glacadh ag Éirinn i roinnt fóraim Eorpacha dheonacha.  Creidim go leanfar le forbairt an chláir oibre chomhoibríoch sin sa todhchaí. Comhar dea-bhunaithe is ea comhar BeNeLuxA agus is céim shuntasach chun cinn é. Leis sin, cuirfear ar chumas na hÉireann iniúchadh a dhéanamh ar na deiseanna atá ann rochtain inacmhainne inbhuanaithe ar chógais nua nuálacha a chinntiú d’othair i dtimpeallacht a bhíonn ag éirí níos dúshlánaí de bharr na bpraghsanna arda a bhíonn cuideachtaí cógaisíochta á ngearradh ar chógais.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Tionscnamh BeNeLuxA um Beartas Cógaisíochta

Bunaíodh comhar BeNeLuxA sa bhliain 2015 d’fhonn “inbhuanaitheacht na gcóras náisiúnta cúram sláinte agus inacmhainneacht na dtáirgí leighis a chothú mar fhreagairt do phraghsanna arda, do dhrochiarmhairtí na ndreasachtaí agus don fhíric go bhfuil tíortha aonair i mbun idirbheartaíochta leis an tionscal”.  Shainaithin an grúpa ceithre réimse comhair:

·        Iniúchadh na Timpeallachta
·        Measúnú Teicneolaíochta Sláinte
·        Comhroinnt faisnéise agus malartú beartais
·        Idirbheartaíocht chomhpháirteach ar phraghsanna

Forbhreathnú
Tugtar gealltanas i gClár an Rialtais go ndéanfaí “na costais a bhaineann le cóireálacha agus drugaí nua, i measc nithe eile, a chur ar fáil a bhrú anuas” agus go ndéanfaí “iniúchadh ar dheiseanna leas a bhaint as cumhacht ceannaigh trí thionscnaimh náisiúnta nó Eorpacha” ar mhaithe leis an gcuspóir sin a bhaint amach.

Tá a lán cógas nua ar na bacáin agus meastar go dtabharfar údarú margaidh san Eoraip do thart ar 40-45 móilín nua i ngach ceann de na cúig bliana romhainn.  Is sa spás ardteicneolaíochta a thiocfaidh an fás agus na dúshláin chun cinn san am atá le teacht.