Preasráitis

Tá €100,000 i gcistiú á chur ar fáil ag Éire Shláintiúil do parkrun i mbeart comhpháirtíochta nua

D’fhógair Leo Varadkar, an tAire Sláinte, inniu go leathfaí parkrun, an tionscnamh móréilimh, ar fud na tíre a bhuí le tionscnamh comhpháirtíochta nua agus €100,000 i gcistiú.

Bhronn rannóg Éire Shláintiúil den Roinn Sláinte agus de FSS deontas €100,000 ar parkrun Ireland mar chuid den chomhpháirtíocht nua lena mbaineann Lúthchleasaíocht Éireann, an Chomhairle Spóirt agus Philip Lee Solicitors.

Gach seachtain, eagraíonn parkrun rith 5 km saor in aisce ag 29 ionad ar fud na hÉireann i dtimpeallacht fearann páirce. Tugtar spreagadh do gach duine páirt a ghlacadh iontu, beag beann ar aois agus ar chumas. A bhuí leis an gcomhpháirtíocht nua, tá sé imeacht nua parkrun á bpleanáil a dhéanfaidh tionscnamh náisiúnta de go bunúsach. Tosófar rith i gCill Airne agus i nDún Dealgan ag an deireadh seachtaine seo chugainn agus cuirfear cinn eile ar siúl i mBaile Átha Luain, i gCathair Luimnigh agus i gCathair Chorcaí. Tosaíodh rith nua i Ros Mhic Thriúin, i gCrann Phapáin, i Sligeach, i mBaile an Hartaigh agus i gCábán tSíle agus táthar ag pleanáil parkrun sóisearach do leanaí idir 4 bliana d’aois agus 14 bliana d’aois freisin.

Dúirt an tAire Varadkar: “tairgeann parkrun deiseanna iontacha do dhaoine páirt a ghlacadh i rith 5 km i dtimpeallacht spraíúil dhearfach. Tá sé ina thionscnamh iontach do reathaí ar bith atá ag teacht chun cinn. Ní gá duit ach logáil isteach, d’uimhir a íoslódáil agus páirt a ghlacadh i rith 5 km i do pháirc áitiúil. Taifeadtar d’am agus is féidir leat an dul chun cinn atá déanta agat ó sheachtain go seachtain a chur i gcomparáid. Ní fhéadfadh sé bheith níos fusa agus tá sé saor in aisce ar fad.

“Tá parkrun ar fáil i 29 láthair timpeall na hÉireann cheana féin agus tá suas le sé imeacht nua á bpleanáil faoin gcomhpháirtíocht nua seo. Tá ríméad orm go dtacóidh Éire Shláintiúil le parkrun mar go bhfuil sé an-éifeachtach agus go bhfuil sé cruthaithe go bhfuil ag éirí leis. Is é is dóichí go mbeidh saol sláintiúil sona ag daoine atá gníomhach. Is mian liom go mór spreagadh a thabhairt do níos mó daoine bheith gníomhach go fisiciúil in Éirinn agus is bealach iontach chun déanamh amhlaidh é sin.”

Rith beagnach 37,000 rannpháirtí 1,000,000 km in imeachtaí parkrun ag 29 láthair timpeall na hÉireann ó thosaigh sé anseo in 2012. Tá 1.5 milliún clárú san iomlán aige ar fud an domhain ó seoladh é sa Ríocht Aontaithe agus glacann 100,000 rannpháirtí páirt ann gach seachtain in 12 thír (14 thír roimh i bhfad). Tá sé ar an imeacht rannpháirtíochta reathaíochta aonair is mó ar domhan anois.  Is mó an fás atá tagtha air in Éirinn ná an fás atá tagtha air i dtíortha eile.

Ag fáiltiú roimh an gcomhpháirtíocht nua dó, dúirt Matt Shields, bainisteoir tíre parkrun Ireland: “Tá gné éigin d’éiteas teaghlaigh agus pobail parkrun ann a oireann go maith don chultúr Éireannach agus, tar éis an tacaíocht a fuaireamar ó gach leibhéal, ón rialtas go dtí an pobal, a chur léi, ní cúis iontais é go bhfuil ag éirí chomh maith sin le parkrun in Éirinn. Laistigh de dhá bhliain, bhunaíomar 29 imeacht go dtí seo agus beidh sé cinn sa bhreis ag teacht roimh i bhfad. Chomh maith leis sin, tá an t-ionchas go mbeidh parkrun sóisearach ar siúl do leanaí idir 4 bliana d’aois agus 14 bliana d’aois ag éirí níos dóchúla. Tá bealach nua chun gníomhaíochta atá seachtainiúil, saor in aisce agus cairdiúil ag gach duine anois, beag beann ar aois, ar inscne agus ar chumas. Táim cinnte go mbainfear éachtaí den chineál céanna amach sna blianta 2015 agus 2016 tríd an tacaíocht a thabharfaidh Éire Shláintiúil, an Chomhairle Spóirt, Lúthchleasaíocht Éireann agus Philip Lee, ár dtacadóir tráchtála is déanaí.”

D’fháiltigh John Foley, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Lúthchleasaíocht Éireann, roimh an bhfógra inniu freisin. Dúirt sé: “Tá ríméad ar Lúthchleasaíocht Éireann dul i gcomhpháirtíocht le parkrun de réir mar a fhásann sé fud fad na hÉireann. Breathnaímid ar parkrun mar bhealach foirfe do gach duine, beag beann ar aois, le páirt a ghlacadh in aclaíocht trí rith i dtimpeallacht neamhiomaíoch chairdiúil. Tá roinnt mhaith de chlubanna Lúthchleasaíocht Éireann ag oibriú go deonach gach seachtain chun cabhrú leis na rití agus tá roinnt de na rannpháirtithe ag dul isteach i ngrúpaí Fit4Life a gclub, ar grúpaí iad a thagann le chéile go rialta. Táimid ag súil le caidreamh fadtéarmach a choimeád le parkrun de réir mar a oibrímid le chéile chun cabhrú le daoine bheith gníomhach agus sláintiúil.”

Dúirt John Treacy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Comhairle Spóirt: “Tá ríméad ar an gComhairle Spóirt tacú le tionscnamh parkrun. Is é is aidhm dúinn rannpháirtíocht a spreagadh ar fud na hÉireann i measc daoine de gach aois agus de gach cineál cumais agus bacainní a choisceann rannpháirtíocht i spórt a bhaint. Trínár Líonra Náisiúnta Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt, bhíomar ábalta tacú le himeachtaí parkrun ar fud na tíre agus deiseanna a chur ar fáil do níos mó daoine bheith níos gníomhaí ar bhonn níos minice.”

Dúirt Alice Whittaker, Comhpháirtí in Philip Lee: “Tá ríméad ar Philip Lee a bheith ar cheann amháin de na príomheagraíochtaí a thacaíonn le parkrun in Éirinn.  Tá éiteas láidir againn de chur chun cinn tionscnamh spóirt, sláinte, pobail agus dearfach a spreagadh laistigh den ghnólacht.  Ós rud é gur tionscnamh pobalbhunaithe den scoth é, oireann parkrun ar bhealach foirfe do Philip Lee, atá lán de reathaithe díograiseacha agus de dhaoine a bhfuil spéis acu i spórt.”

D’fháiltigh an Dr Cate Hartigan, Stiúrthóir Cúnta Náisiúnta um Chur Chun Cinn agus Feabhsú na Sláinte in FSS, roimh an bhfógra inniu freisin. Dúirt sí: “Tá ríméad orainn leanúint ar aghaidh ag tacú le parkrun in 2015 agus é a chur san áireamh i gclár Éire Shláintiúil dár gcuid. Ceann de na hathruithe is tábhachtaí is mian linn go léir a fheiceáil in Éirinn is ea spreagadh a thabhairt do níos mó pobal bheith gníomhach agus na tairbhí ollmhóra a ghabhann leis sin a fheiceáil. Táimid ag súil go mór le leanúint ar aghaidh ag oibriú le parkrun chun tacú leis an rannpháirtíocht phobail agus leis an obair dheonach atá ina ngné bhunriachtanach den tionscnamh agus a chuireann go mór lenár sláinte agus folláine fhoriomlán in Éirinn.”

Dúirt an tAire Varadkar mar fhocal scoir: “Is mian liom comhpháirtíocht nua parkrun idir an tseirbhís phoiblí, an earnáil chorparáideach, earnáil an phobail, an earnáil dheonach agus eagraíocht náisiúnta spóirt a mholadh. Tugann an tionscnamh seo tacaíocht agus cumhacht do dhaoine athrú dearfach a dhéanamh le haghaidh áit níos sláintiúla le cónaí ann a dhéanamh d’Éirinn agus le haghaidh fís Éire Shláintiúil a bhaint amach.”

CRÍOCH

Nótaí d’eagarthóirí:

  1. Is é is Éire Shláintiúil ann ná an creat náisiúnta le haghaidh sláinte agus folláine fheabhsaithe in Éirinn. Is ann d’ábhair mhóra imní i dtaca le leibhéil ísle de ghníomhaíocht fhisiciúil in Éirinn. Tá Plean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Fhisiciúil á fhorbairt ag an Roinn Sláinte, ag an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus ag roinnt príomhpháirtithe leasmhara eile chun spreagadh a thabhairt do mhuintir na hÉireann gabháil do leibhéil mhéadaithe de ghníomhaíocht fhisiciúil. Is é seo an chéad uair a dhéanfaidh raon páirtithe leasmhara éagsúla beart comhbheartaithe chun spreagadh a thabhairt do níos mó daoine in Éirinn bheith gníomhach. Táthar ag súil leis go gcuirfear an Plean faoi bhráid an Rialtais agus go seolfar é níos moille i mbliana. Beidh Éire Shláintiúil ag cur ranníocaíocht airgeadais (arna cistiú ag FSS) ar fáil do parkrun chun leanúint de chur i bhfeidhm parkrun maidir le tuilleadh ionad ar fud na tíre, chun spriocdhíriú ar limistéir faoi mhíbhuntáiste agus chun tionscnamh nua parkrun sóisearach a chur chun cinn.
  2. Eagraíonn parkrun rití amaithe seachtainiúla saor in aisce 5 km ar fud an domhain. Tá siad ar oscailt do gach duine agus tá siad saor in aisce, sábháilte agus éasca le páirt a ghlacadh iontu. Cuirtear na himeachtaí sin ar siúl i dtimpeallachtaí deasa fearann páirce agus spreagtar daoine de gach cineál cumais le páirt a ghlacadh iontu; idir dhaoine atá tar éis reathaíocht a thosú agus lúthchleasaithe sna Cluichí Oilimpeacha agus idir lúthchleasaithe sóisir agus lúthchleasaithe ag a bhfuil níos mó taithí. Tá fáilte roimh gach duine acu.
  3. Rith beagnach 37,000 rannpháirtí beagnach 1,000,000 km in imeachtaí parkrun i 29 láthair timpeall na hÉireann
  4. Is é “parkrun” an t-ainm – tá focal amháin agus “p” beag ann. Téigh chuig www.parkrun.ie le haghaidh tuilleadh faisnéise
  5. Is í an Chomhairle Spóirt an ghníomhaireacht Stáit ar a bhfuil freagracht as pleanáil, treorú agus comhordú a dhéanamh ar fhorbairt inbhuanaithe spóirt iomaíoch agus spórt caitheamh aimsire in Éirinn. Feic tuilleadh ag www.irishsportscouncil.ie
  6. Is é Lúthchleasaíocht Éireann an Comhlacht Rialaithe Náisiúnta don Lúthchleasaíocht in Éirinn. Tá sé mar chuspóir príomha aici an spórt a chur chun cinn agus a fhorbairt ag gach leibhéal, ó reathaíocht chaitheamh aimsire agus comórtais scoile go tacú leis na lúthchleasaithe is fearr de chuid na hÉireann i gcomórtais idirnáisiúnta.
  7. Tá Philip Lee ar cheann amháin de na príomhghnólachtaí dlí tráchtála in Éirinn. Tá sé ina cheannaire aitheanta i roinnt réimsí den dlí, lena n-áirítear comórtas, tógáil, sonraí, fostaíocht, fuinneamh, cúrsaí comhshaoil, an tAontas Eorpach, maoin intleachtúil, comhpháirtíocht phríobháideach phoiblí, soláthar, eastát réadach agus dlí cánachais. Feic www.philiplee.ie