Preasráitis

Tá Bord neamhspleách nua do FSS le bunú ag an Rialtas

Fuair Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ceadú an Rialtais inniu le haghaidh Bille a dhréachtú chun Bord neamhspleách a bhunú do FSS. Tá Scéim Ghinearálta an Bhille á foilsiú faoi láthair.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire: “Leag na himeachtaí a thit amach le roinnt bheag seachtainí anuas béim an athuair go bhfuil gá práinneach ann le muinín an phobail as FSS a thabhairt ar ais trí shraith gníomhartha a dhéanamh a bhfuil mar aidhm leo bainistíocht, rialachas agus cuntasacht na heagraíochta a neartú. Gné thábhachtach den obair sin is ea Bord a bhunú do FSS.

Ní leor an socrú rialachais do FSS a sholáthraítear le struchtúr reatha FSS, rud a chuir mé in iúl don Choiste Sláintecare agus a léiríodh sa tuarascáil ón gCoiste.

Ba cheart féachaint ar bhunú Bhord FSS mar chuid de phacáiste níos leithne moltaí a rinneadh sa Tuarascáil Sláintecare ar mhaithe le struchtúir shláinte a leasú. Tá sé mar aidhm agam, mar chuid den fhreagairt uaim don Tuarascáil Sláintecare, ceadú a fháil ón Rialtas le haghaidh an tseirbhís sláinte a athchumrú chun go n-áireofar léi “ionad náisiúnta” níos straitéisí a chomhlíonfaidh feidhmeanna ar leibhéal náisiúnta, mar aon le comhlachtaí réigiúnacha nua a mbeidh freagracht orthu as seirbhísí comhtháite cúram sláinte agus cúraim shóisialta a sholáthar.

“Táim den tuairim dhaingean gurb é an toradh a bheidh ar struchtúr rialachais Bhoird a mbeidh inniúlachtaí láidre aige ar fud príomhréimsí ná go neartófar an mhaoirseacht a dhéanfar ar FSS agus feidhmíocht FSS go dtí go n-atheagrófar í tuilleadh. Faoin reachtaíocht nua, beidh an Bord cuntasach don Aire as comhlíonadh a fheidhmeanna agus beidh freagracht air as Príomhoifigeach Feidhmiúcháin a cheapadh. Beidh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin freagrach don Bhord agus glacfaidh an Bord freagracht as feidhmíocht an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin a mheasúnú.

Táim den tuairim dhaingean gurb é an toradh a bheidh ar Bhord láidir a cheapadh ná go gcinnteofar rialachas láidir FSS. Oibreoimid ar son an Bille a fhoilsiú a luaithe is féidir. Táim ag súil le hobair i gcomhar le comhaltaí den Oireachtas chun an Bille a thabhairt trí na Tithe i mbliana.”

CRÍOCH

Nótaí

  • Foráiltear leis an Scéim Ghinearálta do bhord neamhfheidhmiúcháin atá comhdhéanta de naonúr, lena n-áirítear an Cathaoirleach agus an Leas-Chathaoirleach. Beidh an t-údarás ag an mBord feidhmeanna FSS a chomhlíonadh agus beidh sé cuntasach don Aire as comhlíonadh a fheidhmeanna.
  • Beidh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ag FSS a bheidh freagrach don Bhord as comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna.
  • Seachas i gcás an chéad Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin, beidh sé faoin mBord an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin a cheapadh. Foráiltear leis an Scéim Ghinearálta gurb é an duine atá i seilbh an phoist mar Ard-Stiúrthóir díreach roimh bhunú an Bhoird an duine a bheidh ar an gcéad Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin.   Tá folúntas ann faoi láthair sa phost mar Ard-Stiúrthóir agus coinneofar faoi athbhreithniú na forálacha reachtacha maidir leis an gcéad Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin a cheapadh chun aird a thabhairt ar an dul chun cinn ar an bhfolúntas sin a líonadh. Tabharfaidh an tAire forálacha eile le haghaidh cheapadh an chéad Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin ar aghaidh lena mbreithniú ag an Oireachtas i gcás nár ceapadh an chéad Ard-Stiúrthóir faoin am is dócha go rithfear an reachtaíocht.