Preasráitis

Tá Baile Átha Cliath ar an mbaile nua is fearr don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach – an tAire Corcoran Kennedy

Freastalaíonn an tAire ar chruinnithe tábhachtacha sa Bhruiséil ar mhaithe le tairiscint na hÉireann chun an Ghníomhaireacht a óstáil a chur ar aghaidh

Dúirt Marcella Corcoran Kennedy TD, an tAire Stáit le freagracht as Cur Chun Cinn na Sláinte, inniu go bhfuil Baile Átha Cliath ar an mbaile nua is fearr don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach. Beidh ar an nGníomhaireacht í féin a athlonnú ó Londain chuig Ballstát eile den Aontas Eorpach (AE) mar gheall ar an gcinneadh a rinne an Ríocht Aontaithe chun imeacht ón Aontas.

Bhí an tAire ag labhairt tar éis di cuairt a thabhairt ar an mBruiséil, áit a raibh roinnt cruinnithe aici le príomh-gheallsealbhóirí, le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa agus le Sabine Weyand, Príomh-Idirbheartaí Cúnta AE maidir leis an mBreatimeacht.

Dúirt an tAire Corcoran Kennedy, “Imríonn an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach ról ríthábhachtach maidir leis an tsláinte phoiblí a chosaint agus a chur chun cinn do 500 milliún saoránach Eorpach. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go n-íoslaghdófar an difear a dhéanfadh an t-athlonnú dá cuid oibre. Creidim go láidir go n-éascódh Baile Átha Cliath aistriú réidh don Ghníomhaireacht, rud a chinnteodh cosaint leanúnach shaoránaigh AE agus a chuirfeadh na tionscail a rialálann an Ghníomhaireacht iad ar a suaimhneas.”

Tá Éire den tuairim láidir go bhfuil Baile Átha Cliath ar an suíomh is fearr don Ghníomhaireacht ar roinnt cúiseanna éagsúla:

  • Bheadh Baile Átha Cliath ina rogha an-tarraingteach do bhaill foirne na Gníomhaireachta agus dá dteaghlach agus chabhródh aistriú chuig an gcathair leis an oiread ball foirne reatha agus is féidir a choinneáil.
  • Is suíomh ina labhraítear Béarla é Baile Átha Cliath agus tá Béarla ar an teanga oibre sa Ghníomhaireacht agus sa tionscal cógaisíochta.
  • Tá dea-cháil idirnáisiúnta ar an Údarás Rialála Táirgí Sláinte, rialálaí leigheasanna na hÉireann, agus tá sé ag tabhairt tacaíocht shuntasach don Ghníomhaireacht cheana féin. D’fhéadfaí an tacaíocht sin a mhéadú arís eile sa chás go ndéanfaí an Ghníomhaireacht a athlonnú go Baile Átha Cliath.

Dúirt an tAire freisin, “Chuirfeadh athlonnú na Gníomhaireachta chuig Baile Átha Cliath borradh suntasach faoin gcathair toisc go bhfostaíonn an Ghníomhaireacht 900 ball foirne go díreach agus go dteastaíonn uaithi 350 leaba óstáin gach oíche chun freastal ar chuairteoirí.”

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire, “Is é an rud a theastaíonn uainn, ar mhaithe le gach saoránach san Eoraip, ná cinneadh ceart tapa a fháil maidir le hathlonnú na Gníomhaireachta tábhachtaí seo. Teastaíonn ón nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach áit ina gcinnteofar inbhuanaitheacht na Gníomhaireachta amach anseo. Creidim go láidir gurb é Baile Átha Cliath an áit sin.”

CRÍOCH
Nótaí d’Eagarthóirí

  • Cuireadh grúpa idir-rannach/idirghníomhaireachta ar bun a bhfuil sé de dhualgas air togra mionsonraithe a ullmhú chun Baile Átha Cliath a chur chun cinn mar shuíomh nua don Ghníomhaireacht.
  • Cuimsíonn an grúpa sin Roinn an Taoisigh, an Roinn Sláinte, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte, an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail (Éire), Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus an Bord Taighde Sláinte.
  • San am i láthair, tá an grúpa ag tabhairt togra mionsonraithe chun críche agus tá sé ag dul i mbun plé le Coimisiún AE, le príomh-gheallsealbhóirí agus le Ballstáit eile chun Baile Átha Cliath a chur chun cinn mar shuíomh nua don Ghníomhaireacht.