Preasráitis

Tá an tAire Simon Harris ag iarraidh go gcuirfear ciste nua €7 milliún i bhfeidhm le haghaidh athchur cromáin agus glúine agus le haghaidh gnáthaimh scolóise

Mar chuid den chistiú breise €40 milliún atá áirithithe ag an Aire Harris, tá ciste €7m ann le haghaidh clár spriocdhírithe liosta feithimh a sholáthar le haghaidh gnáthaimh ortaipéideacha, dromlaigh agus scolóise. Mar sin, beidh laghdú 600 othar ann ar liostaí feithimh faoi dheireadh na bliana mar chuid de Thionscnamh Geimhridh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte don bhliain 2016-2017.

Is é an aidhm atá leis an ngné sin den phlean ná laghdú a dhéanamh ar an líon daoine atá ag feitheamh le gnáthamh ortaipéideach, dromlaigh nó scolóise i láithreáin ainmnithe.

Samplaí de na gníomhartha a dtabharfar fúthu is ea an tsuim €3m a chuirfear ar fáil chun 570 gnáthamh ortaipéideach breise a sholáthar san Ionad Náisiúnta Atreorúcháin Threasaigh ar an gCeapach agus an tsuim €2m a chuirfear ar fáil chun gnáthaimh ortaipéideacha bhreise a sholáthar in Ospidéal Beaumont, in Ospidéal Thamhlachta, in Ospidéal Thulach Mhór, in Ospidéal Phort Láirge agus in Ospidéal na Gaillimhe d’fhonn liosta feithimh 18 mí a bheith againn faoi dheireadh na bliana. Tá suim bhreise €2m á cur ar fáil d’othair scolóise freisin ionas go mbeifear in ann na 39 n-othar ógánta atá ar an liosta feithimh i dTamhlacht agus 15-20 othar péidiatraiceach eile a chóireáil faoi dheireadh na bliana.

Ag labhairt dó faoin ngné sin den Phlean, dúirt an tAire Sláinte, “Cuirim fáilte ar leith roimh an iarracht atá á déanamh chun rochtain ar ghnáthaimh ortaipéideacha a fheabhsú. Is gá dúinn an phian atá ar dhaoine a mhaolú agus aiseag beatha a thabhairt dóibh ach cromáin agus glúine nua a sholáthar. Chomh maith leis sin, táim cinnte gur féidir linn na bearta sonracha a theastaíonn chun liostaí feithimh scolóise a laghdú d’ógánaigh agus do leanaí a chur i gcrích. Tá sé ríthábhachtach gnáthaimh thráthúla a chur ar fáil do na leanaí sin chun an deis is fearr is féidir a thabhairt dóibh dea-cháilíocht na beatha a bheith acu agus iad ag fás aníos.”

Déanfar faireachán cúramach ar na socruithe bainistíochta agus rialachais chliniciúil i ngach ospidéal agus tabharfaidh siad go léir tuairisc sheachtainiúil ar dhul chun cinn ar feadh shaolré an phlean.