Preasráitis

Tá an Stát chun mórchoigilteas a dhéanamh faoi bhun beart nua praghsála drugaí

 • Le comhaontú nua ceithre bliana le Cumann Cúram Sláinte Cógaisíochta na hÉireann (IPHA), laghdófar an praghas a íocfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) as cógais ón 1 Lúnasa
 • A bhuí le meicníocht níos fearr praghsála, coinneofar praghsanna cógais in Éirinn ar chonair anuas agus coigleofar thart ar €600 milliún san iomlán thar thréimhse ceithre bliana, móide coigilteas breise ó chuideachtaí nach baill de IPHA iad
 • Tacóidh an coigilteas agus an próiseas nua measúnaithe le FSS infheistiú i gcógais nuálacha nua d’othair Éireannacha

Chuir Simon Harris TD, an tAire Sláinte, fáilte inniu roimh an gcomhaontú ar thángthas air le Cumann Cúram Sláinte Cógaisíochta na hÉireann (IPHA) ar Chreat-Chomhaontú ceithre bliana maidir le Cógais a Sholáthar agus a Phraghsáil.

Ag labhairt dó faoin gComhaontú nua, dúirt an tAire:

“Tá lúcháir orm go mbainfear luach níos fearr amach don Stát leis an mbeart nua seo agus go soláthrófar leis rochtain níos fearr d’othair ar dhrugaí nua agus ar dhrugaí reatha araon. Tabharfar an costas cógas in Éirinn níos gaire don chostas i dtíortha Eorpacha eile dá bharr freisin.

“Mar gheall ar an gcomhaontú nua seo le IPHA agus lena fheidhmiú le cuideachtaí nach baill de IPHA iad, beidh laghdú ann ar an gcostas a íocfaidh FSS as cógais ón 1 Lúnasa agus soláthrófar coigilteas ar fiú thart ar €600 milliún é thar an gcéad cheithre bliana eile. Bainfear coigilteas breise amach ó chuideachtaí nach baill de IPHA iad freisin.”

“Tá sé mar aidhm ag an Rialtas deimhin a dhéanamh de go mbeidh rochtain ag othair Éireannacha ar chógais nuálacha nua go fóill, go mbeidh Éire fós ar thús cadhnaíochta san Eoraip maidir le luathrochtain ar chógais agus go mbeidh na cógais sin ar fáil ar phraghas réasúnta agus laistigh de na hacmhainní atá ar fáil. Mar thoradh ar an gcomhaontú seo le IPHA, beidh FSS i riocht i bhfad níos fearr chun freastal ar an éileamh méadaitheach ar chógais reatha agus chun infheistiú i gcógais nua thar an gcéad cheithre bliana eile.”

“Chomh maith leis sin, is fearr i bhfad na forálacha praghsála sa chomhaontú seo ná iad sin a bhí sa chomhaontú roimhe.  Mar chuid de na forálacha sin, is ó naoi dtír go 14 thír a leathnófar an bascaed tagartha a úsáidtear chun praghsanna in Éirinn a shocrú, agus an Ghréig, an Iodáil agus an Phortaingéil ar áireamh ann den chéad uair riamh. Ina theannta sin, áirítear leis an gcomhaontú nua, den chéad uair riamh, athailíniú bliantúil praghais chun a chinntiú go laghdófar an praghas ar chógais in Éirinn ar aon dul le hathruithe praghais ar fud na dtíortha tagartha. Laghdófar an costas foriomlán ar chógais sna blianta atá romhainn arís eile de bharr lacáiste nua 5.25% ar tháirgí ospidéil, rud a mhéadófar go 5.5% ina dhiaidh sin.”

Is ionann an comhaontú seo agus an toradh ar dhianphróiseas casta idirbheartaíochta idir oifigigh an Stáit agus IPHA le roinnt blianta anuas agus ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do na gealltanais atá tugtha ag IPHA thar ceann a chuid ballchomhlachtaí,” a dúirt an tAire freisin.

Creat-Chomhaontú maidir le Cógais a Sholáthar agus a Phraghsáil

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí:

Áirítear iad seo a leanas leis na príomhghnéithe praghsála den chomhaontú nua praghsála:

 • Tréimhse: Beidh an comhaontú nua praghsála i bhfeidhm don tréimhse ón 1 Lúnasa 2016 go dtí an 31 Iúil 2020.
 • Comhdhéanamh an Bhascaeid Tagartha: Ba ó naoi dtír go 14 thír a leathnaíodh an bascaed tíortha a úsáidfear chun tabhairt faoi phraghsáil tagartha idirnáisiúnta do na hathailínithe bliantúla praghsála, agus an tSualainn, an Phortaingéil, Lucsamburg, an Ghréig agus an Iodáil á gcur leis na tíortha a bhí ar áireamh ann cheana féin, is iad sin: an Ostair, an Bheilg, an Danmhairg, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ísiltír, an Spáinn agus an Ríocht Aontaithe. Toisc tíortha níos saoire a bheith ar áireamh sa bhascaed anois, beidh laghdú iarmhartach ann ar phraghsanna in Éirinn.
 • Modheolaíocht: Is é an mhodheolaíocht a úsáidfear go fóill ná meánphraghsanna na n-earraí sa bhascaed tagartha, arna gcoigeartú de réir airgeadra.
 • Minicíocht na nAthailínithe Praghais: Athailíneofar praghsanna ar bhonn bliantúil as seo amach (déanfar an chéad athailíniú an 1 Lúnasa 2016 agus déanfar é ina dhiaidh sin an 1 Iúil sna blianta 2017, 2018 agus 2019). Cinnteoidh an méid sin go mbainfidh an Stát luach níos fearr ar airgead amach ar an gcostas cógas le linn shaolré an Chomhaontaithe de réir mar a laghdófar na praghsanna i dtíortha eile an bhascaeid le himeacht ama.
 • An lacáiste don tSeirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil (Scéimeanna Pobail): Méadófar an lacáiste a íoctar leis an tSeirbhís Aisíocaíochta Cúraim Phríomhúil (rud is comhionann le 4% faoi láthair) go 5.25% ón 1 Meitheamh 2016 Méadófar an lacáiste faoi 0.25% go 5.5% ón 1 Lúnasa 2018 i leith.
 • Lacáiste Ospidéil: Beart nua sa chomhaontú seo is ea go mbeidh lacáiste 5.25% i bhfeidhm maidir le táirgí ospidéil ón 1 Meitheamh 2016, rud a mhéadófar go 5.5% ón 1 Lúnasa 2018.
 • Laghduithe praghais ar mhóilíní beaga de bharr cailliúint eisiachais:  Is go 50% den phraghas bunaidh díreach ón monarcha a laghdófar an praghas ar chógais reatha a bhfuil a bpaitinní dulta in éag. Murab ionann agus an Comhaontú sa bhliain 2012, beidh an laghdú go 50% i bhfeidhm láithreach agus ní laghdófar praghsanna de réir a chéile.
 • An lascaine le haghaidh cógais bhitheolaíocha ar theacht isteach i margadh na hÉireann dóibh: Laghdófar an praghas ar chógais bhitheolaíocha faoi 20% agus méadófar an lacáiste go 12.5% ar theacht isteach sa mhargadh do chógais bhitheolaíocha chomhchosúla. Beidh ról ríthábhachtach ag cógais bhitheolaíocha chomhchosúla maidir le feabhas a chur ar chost-éifeachtúlacht an bhille cógas sna blianta atá romhainn. Dá bhrí sin, is leis an gclásal seo a bhaintear an chothromaíocht chuí amach idir laghdú a dhéanamh ar an gcostas a íocann FSS as cógais agus cógais bhitheolaíocha nua a mhealladh isteach sna margaí.
 • Prionsabail Nua Aisíocaíochta: Úsáidfear sraith athbhreithnithe prionsabal agus próiseas atá ag teacht leis an Acht Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar) 2013 mar bhonn eolais don phróiseas measúnaithe le haghaidh táirgí nua, rud a sholáthrófar trédhearcacht agus cinnteacht mhéadaithe sa phróiseas.