Preasráitis

Tá an iasacht ón mBanc Eorpach Infheistíochta ina mórléiriú muiníne as an Ospidéal nua do Leanaí agus as Éirinn i gcoitinne – an tAire Harris

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Dé hAoine) roimh an bhfógairt ón mBanc Eorpach Infheistíochta go dtabharfaidh sé €490 milliún ar iasacht d’Éirinn chun tacú léi an t-ospidéal nua do leanaí agus na hionaid ghaolmhara othar seachtrach agus chúram práinne a thógáil.

Is é sin an iasacht chaipitil aonair is mó atá tugtha ag an mBanc d’Éirinn riamh. Tá sí cothrom le beagnach leath na hinfheistíochta €1bn a bheidh ag teastáil ón státchiste chun an croí-ospidéal agus an dá ionad othar seachtrach agus cúram práinne a fhorbairt. A bhuí leis an maoiniú fadtéarmach sin, laghdófar an costas foriomlán úis a thabhóidh an Stát i leith an t-ospidéal nua do leanaí agus na hionaid a mhaoiniú.

Ag labhairt dó ag an bhfógairt inniu, dúirt Simon Harris, an tAire Sláinte, “Tá lúcháir orm gur chinn an Banc Eorpach Infheistíochta an tionscadal ríthábhachtach seo a ghlacadh chuige agus a fhormhuiniú tríd an iasacht seo a thabhairt dúinn. Tá an t-ospidéal nua do leanaí ar an infheistíocht chaipitil is suntasaí i gcúram sláinte i stair an Stáit, agus ní hé amháin go bhfuil an iasacht ón mBanc ina léiriú muiníne as an tionscadal sin, ach tá sí ina léiriú muiníne as Éirinn i gcoitinne freisin.”

A bhuí le bunú an ospidéil nua do leanaí, tá deis uathúil ann samhail nua chúraim a thabhairt isteach le haghaidh gach seirbhíse péidiatraicí, rud a chabhróidh linn dul i ngleic leis na dúshláin atá ann faoi láthair agus a bheidh ann sa todhchaí maidir le sláinte an linbh agus dul chun cinn ollmhór a bhaint amach i gcúram sláinte leanaí. Beidh níos mó i gceist leis an ospidéal ná seirbhísí leighis amháin. Beidh na saoráidí nua san ospidéal nua do leanaí agus na hionaid in Ospidéal Uí Chonghaile agus in Ospidéal Thamhlachta ina n-institiúid diantaighde acadúil cúram sláinte freisin.

Beidh an t-ospidéal nua do leanaí críochnaithe sa bhliain 2022. Tá dhá cheann nua d’ionaid othar seachtrach péidiatraiceach agus chúram práinne á dtógáil chomh maith, ceann amháin in Ospidéal Uí Chonghaile, ar an taobh thuaidh den chathair, a osclófar sa bhliain 2019 agus ceann eile in Ospidéal Thamhlachta, ar an taobh theas den chathair, a osclófar sa bhliain 2020.

Dúirt an tAire Harris, “Tugann an t-ospidéal nua sin deis iontach dúinn seirbhísí péidiatraiceacha do leanaí in Éirinn a bhunathrú chun feabhais trí othair agus baill foirne ó na trí ospidéal do leanaí atá ann cheana a thabhairt le chéile san aon eagraíocht amháin. Leis sin, cuirfear feabhas ar an eispéireas agus na torthaí do leanaí agus dá dteaghlach.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

An fhógairt ón mBanc Eorpach Infheistíochta agus síniú na hiasachta €490m don státchiste chun tógáil an ospidéil nua do leanaí agus dhá cheann d’ionaid othar seachtrach péidiatraiceach agus chúram práinne i mBaile Átha Cliath a pháirtmhaoiniú.

Rachaidh Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta isteach sa Chonradh don iasacht thar ceann na hÉireann.

Is é €1.07bn an costas caipitil iomlán atá ag baint leis an ospidéal nua do leanaí agus na hionaid othar seachtrach péidiatraiceach agus chúram práinne a thógáil agus a chóiriú.

Sainaithníodh an t-ospidéal nua do leanaí mar thionscadal a d’fhéadfadh bheith oiriúnach do thacaíocht ón mBanc Eorpach Infheistíochta.

Ag gníomhú di i gcomhar leis an nGníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt Náisiúnta, le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, le Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh agus leis an nGrúpa Ospidéal do Leanaí, d’oibrigh an Roinn Sláinte leis an mBanc níos luaithe i mbliana chun teacht ar mhaoiniú le haghaidh an t-ospidéal agus na hionaid chúram práinne a fhorbairt.

I mí Mheán Fómhair 2017, ghlac na páirtithe uile páirt i gceardlann lae díchill chuí agus thug siad cuairt ar champas Ospidéal San Séamas, ar lena linn a reáchtáil Bord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraicigh agus Bord an Ghrúpa Ospidéal do Leanaí seisiún faisnéise don Bhanc.

Mar eolas, is banc poiblí idirnáisiúnta é an Banc Eorpach Infheistíochta. Tá sé faoi úinéireacht ag na 28 mBallstát, Éire ina measc. Is gnách go mbíonn an Banc in ann maoiniú a chur ar fáil ar rátaí atá níos ísle ná iad sin a thairgeann soláthraithe maoinithe san earnáil phríobháideach agus margaí bannaí flaithiúnais. Roimh an maoiniú seo, bhí thart ar €3.9 billiún soláthartha ag an mBanc d’Éirinn cheana féin ón mbliain 2012 i leith. Áiríodh leis sin suimeanna a tugadh ar iasacht do Státchiste na hÉireann, do thionscadail phríobháideacha phoiblí in Éirinn agus d’iasachtaithe Éireannacha eile (i.e. Bord Gáis, Bord Soláthair an Leictreachais, an Ghníomhaireacht Airgeadais do Thithe, Ollscoileanna Éireannacha éagsúla, etc.).

Aithníonn an Banc gurb amhlaidh, chun infheistíochtaí a dhéanamh i mbonneagar, gur gá maoiniú suntasach a chur ar fáil ar chostais réasúnta. Mar sin, féachann sé le tacaíocht a thabhairt do thionscadail riachtanacha bhonneagair atá uaillmhianach agus inbhuanaithe. Sainaithníodh tionscadal an ospidéil nua do leanaí mar thionscadal oiriúnach mar gheall ar an tábhacht straitéiseach atá ag baint leis agus mar gheall ar an acmhainn atá aige tionchar dearfach a imirt ar an ngeilleagar.