Preasráitis

Síníonn Simon Harris, an tAire Sláinte, na Rialacháin um Ghalair Aicídeacha (Leasú), 2016, isteach sa dlí

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na Rialacháin um Ghalair Aicídeacha (Leasú), 2016, a shíniú isteach sa dlí inniu.  Leis na Rialacháin, déantar galar atá infhógartha in Éirinn de Ghalar Víreas Zika agus ceanglaítear go dtabharfar fógra reachtúil faoi chásanna an ghalair.

Úsáidtear an fhaisnéis sin chun cásanna a imscrúdú agus, ar an mbealach sin, chun leathadh an ghalair agus cásanna eile a chosc. Cabhróidh an fhaisnéis freisin le ráigeanna féideartha den ghalar a shainaithint go luath.

Is é an Grúpa Comhordaithe um Bagairtí Sláinte a bhíonn ag comhordú na freagartha ag leibhéal náisiúnta. Chuir an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) Fochoiste Comhairleach Eolaíoch ar Víreas Zika ar bun. Rinne an Fochoiste comhairle shonrach maidir le víreas Zika a eisiúint ina dhiaidh sin do ghairmithe sláinte agus do ghrúpaí ábhartha eile.

Mar gheall ar na dálaí timpeallachta atá againn in Éirinn, áfach, ní chothaítear taiscí ná veicteoirí nádúrtha víreas Zika. Dá bhrí sin, meastar gurb íseal an baol go dtarchuirfear an galar ar aghaidh in Éirinn.

Mar sin féin, ba cheart d’Éireannaigh atá chun taisteal go tíortha ina bhfuil galar víreas Zika i réim comhairle chuí a lorg sula dtaistealóidh siad agus réamhchúraimí cuí a dhéanamh in aghaidh ionfhabhtú agus iad thar lear.

Ag fáiltiú dó roimh na Rialacháin, dúirt an tAire, “Ba mhaith liom béim a chur ar an bhfíric go nglacaimid dáiríre leis an mbagairt do shláinte phoiblí a ghabhann le galar víreas Zika. Mar sin, fianaise ar an tiomantas atá agam do bhearta cuí a dhéanamh chun muintir na hÉireann a chosaint is ea an leasú seo ar na Rialacháin um Ghalair Aicídeacha a shíniú mar dhlí, lena ndéantar galar infhógartha de víreas Zika”.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí:

Is ionann Galar Víreas Zika agus ionfhabhtú víreasach a chruthaíonn miontinneas a mhaireann idir 2 lá agus 7 lá i bhformhór na gcásanna. Ní bhíonn aon chomharthaí den ghalar le brath ar thart ar 80% de dhaoine a n-ionfhabhtaíonn víreas Zika iad.

Meastar go bhfuil nasc láidir ann idir víreas Zika agus éalang ó bhroinn ar a dtugtar micriceifealacht. Is é is micriceifealacht ann ná fabht breithe inar lú ceann an bhabaí ná ceann babaithe eile den ghnéas céanna agus den aois chéanna. Is minic a bhíonn inchinn bheag ag babaithe ar a bhfuil micriceifealacht. D’fhéadfadh nár fhorbair an inchinn mar ba cheart agus d’fhéadfadh sé bheith bainteach le moill ar fhorbairt. Anuas air sin, táthar ag déanamh staidéar ar an nasc idir galar víreas Zika agus siondróm Guillain-Barré freisin.

Dhearbhaigh Ard-Stiúrthóir na hEagraíochta Domhanda Sláinte (EDS) an 1 Feabhra 2016 gurbh ionann an líon suntasach cásanna de mhicriceifealacht agus de neamhoird néareolaíocha atá bainteach le víreas Zika a tháinig aníos le déanaí agus Éigeandáil Sláinte Poiblí lena mBaineann Imní Idirnáisiúnta (PHEIC) faoi na Rialacháin Idirnáisiúnta Sláinte (2005).

Sa fhreagairt don Éigeandáil Sláinte Poiblí lena mbaineann Imní Idirnáisiúnta maidir le víreas Zika, baineadh leas as na struchtúir a cuireadh i bhfeidhm agus an taithí a gnóthaíodh ón bhfreagairt do ghéarchéim Ebola. Rinne an Grúpa Comhordaithe um Bagairtí Sláinte plé ar Ghalar Víreas Zika, lenar áiríodh freagairt na seirbhíse sláinte agus comhordú trasearnála, ag an gcruinniú dá chuid i mí Feabhra 2016. Pléifear é ag an gcéad chruinniú eile níos moille an mhí seo.

Bhunaigh an tIonad Faireachais um Chosaint Sláinte Fochoiste Comhairleach Eolaíoch ar Víreas Zika chun comhairle a chur ar fáil maidir le hábhair atá bainteach le víreas Zika in Éirinn. Rinne an Fochoiste comhairle shonrach maidir le víreas Zika a eisiúint ina dhiaidh sin do ghairmithe sláinte agus do ghrúpaí ábhartha eile. Is sa tSeirbhís Tagartha Náisiúnta maidir le Víris i mBaile Átha Cliath a dhéantar tástálacha diagnóiseacha i gcomhair víreas Zika.

Mar gheall ar na dálaí timpeallachta atá againn in Éirinn, áfach, ní chothaítear taiscí ná veicteoirí nádúrtha víreas Zika (Aedes aegypti agus Aedes albopictus (muiscítí)). Dá bhrí sin, meastar gurb íseal an baol go dtarchuirfear galar Zika ar aghaidh in Éirinn. Is é an príomhábhar imní, áfach, an baol atá ann d’Éireannaigh a bhíonn ag taisteal i dtíortha ina bhfuil galar víreas Zika i réim.

Tá tuilleadh faisnéise agus comhairle sláinte ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Ionaid Faireachais um Chosaint Sláinte agus tá comhairle taistil ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.