Preasráitis

Síníonn an tAire Harris comhaontú idirnáisiúnta a bhfuil mar aidhm leis rochtain inacmhainne thráthúil ar chógais nua a áirithiú d’othair Éireannacha

Shínigh Simon Harris, an tAire Sláinte, comhaontú inniu (Dé hAoine) chun obair i gcomhar leis an Ostair, leis an mBeilg, leis an Ísiltír agus le Lucsamburg ar mhaithe le rochtain inacmhainne thráthúil ar chógais nua a áirithiú d’othair Éireannacha. Síníodh an comhaontú chun dul isteach sa Tionscnamh reatha BeNeLuxA um Beartas Cógaisíochta ag an gcruinniú de chuid Chomhairle Airí na Comhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí (EPSCO) i Lucsamburg.

Ag labhairt dó i Lucsamburg, dúirt an tAire Harris, “Tá lúcháir orm go bhfuil Éire ina comhalta den Tionscnamh BeNeLuxA um Beartas Cógaisíochta anois. Ceann de na príomhchuspóirí atá agam mar Aire Sláinte is ea rochtain thráthúil ar chógais nua a áirithiú d’othair agus é sin a dhéanamh ar bhealach inacmhainne inbhuanaithe. Dá bhrí sin, tá rún daingean agam obair i gcomhar le mo chomhghleacaithe Eorpacha chun teacht ar réitigh inoibrithe i dtimpeallacht a bhíonn ag éirí níos dúshlánaí i gcónaí.

“Tabharfaidh an comhar seo sárdheiseanna d’Éirinn chun faisnéis agus saineolas a chomhroinnt ar chógais. Táim ag iarraidh go gcuirfear na cógais is nuaí agus is nuálaí ar fáil ar bhealach tráthúil dár saoránaigh uile. Cabhróidh an comhar seo linn an méid sin a dhéanamh trína chinntiú gur féidir cógais a fhoinsiú ar phraghas atá inacmhainne agus inbhuanaithe i gcomhthéacs na n-éileamh éagsúil ar acmhainní ar fud ár seirbhíse sláinte ar fad”.

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Tionscnamh BeNeLuxA um Beartas Cógaisíochta

Bunaíodh comhar BeNeLuxA sa bhliain 2015 d’fhonn “inbhuanaitheacht na gcóras náisiúnta cúram sláinte agus inacmhainneacht na dtáirgí leighis a chothú mar fhreagairt do phraghsanna arda, do dhrochiarmhairtí na ndreasachtaí agus don fhíric go bhfuil tíortha aonair i mbun idirbheartaíochta leis an tionscal”.

Is iad seo a leanas cuspóirí an Tionscnaimh: feabhas a chur ar an rochtain atá ag othair ar chóireálacha inacmhainne ar ardchaighdeán; feabhas a chur ar sheasamh na n-íocóirí sa mhargadh trí dhul i mbun idirbheartaíochta comhpháirtí; méadú a dhéanamh ar thrédhearcacht na praghsála idir na tíortha atá páirteach sa chomhar; saineolas beartais a chomhroinnt agus díriú ar fhorbairt eolais; agus cabhrú le dúshláin sláinte náisiúnta a réamh-mheas ar bhealach níos éifeachtaí trí scanadh físe.

Shainaithin an grúpa ceithre réimse comhair:

–        Idirbheartaíocht chomhpháirteach ar phraghsanna

–        Scanadh Físe

–        Measúnú Teicneolaíochta Sláinte

–        Comhroinnt faisnéise agus malartú beartais

Bheadh na nithe seo a leanas i measc na dtairbhí a bhainfeadh Éire as an gcomhar:

  • Agus í ag obair i gcomhar go rathúil le tíortha a bhfuil an dearcadh céanna acu agus atá aici féin, is féidir Éire a chumasú feabhas a chur ar an rochtain fhadtéarmach ar dhrugaí nuálacha ar phraghsanna inacmhainne agus, ar an mbealach sin, tairbhe shoiléir a sholáthar do gach geallsealbhóir.
  • Mar thoradh ar an straitéis praghsála atá á glacadh ag cuideachtaí áirithe, ní féidir le hÉirinn (ná aon tír) glacadh go díreach leis na praghsanna atá á lorg ag gach monaróir. De bharr na straitéisí sin, tá baol ann go gcuirfí moill ar an rochtain ar chógais áirithe.
  • Tá baol ann sa mheántéarma freisin nach mbeadh othair in ann teacht ar tháirgí atá fíornuálach toisc nach bhfuil sé d’acmhainn ag córais sláinte na táirgí sin a cheannach. Is féidir a mheas gur fadhb praghsála nó fadhb cistiúcháin í an staid atá roimh Éirinn agus roimh thíortha eile. Meastar in Éirinn gur fadhb praghsála í, tríd is tríd. Chun a chinntiú go mbeidh cógais nuálacha ar fáil d’othair nach bhfuiltear ag freastal orthu faoi láthair, is gá do chuid mhór cuideachtaí athbhreithniú bunúsach a dhéanamh ar a samhail praghsála.
  • Chun inbhuanaitheacht ár gcórais sláinte a chinntiú amach anseo, is gá d’Éirinn leanúint le praghsanna a lorg atá níos ísle ná na liostphraghsanna a ghearrann cuideachtaí ar a dtáirgí.  Oibreoidh na comhaltaí den Tionscnamh BeNeLuxA le chéile chun réitigh phragmatacha a shainaithint ar na dúshláin atá romhainn anois ó thaobh praghsáil, inbhuanaitheacht agus soláthar cógas de.
  • Cuirtear an t-othar atá i lár an chuir chuige chomhoibríoch idirnáisiúnta.