Preasráitis

Seoltar comhairliúchán poiblí ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha i seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta a fhaigheann cistiú poiblí

Thar ceann an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a bunaíodh chun scrúdú a dhéanamh ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha i seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta a fhaigheann cistiú poiblí, sheol an Roinn Sláinte comhairliúchán poiblí inniu (an 26 Márta).

Bainfidh an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách leas as na freagairtí don chomhairliúchán chun a scrúdú conas ba cheart an caidreamh idir an Stát agus eagraíochtaí deonacha i réimse an chúraim sláinte agus shóisialta a fhorbairt sa todhchaí.

Dúirt an Dr Catherine Day, Cathaoirleach an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách: “Sa chomhairliúchán atá á sheoladh inniu, táthar ag iarraidh tuairimí faoin luach a bhaineann leis an earnáil dheonach agus faoi conas a bheifear in ann an breisluach sin a chaomhnú sa todhchaí, agus aghaidh á tabhairt ag an am céanna ar athruithe i sochaí na hÉireann agus ar ionchais a bhíonn ag méadú maidir le conas a sholáthraítear cúram sláinte agus sóisialta pearsanta. Táthar ag lorg tuairimí ann faoi raon leathan saincheisteanna sonracha a bhfuil ár n-aird á dtarraingt orthu ó chuireamar tús lenár gcuid oibre i mí Lúnasa anuraidh. Tá súil agam go dtógfaidh roinnt mhaith de na daoine a bhfuil spéis acu sna saincheisteanna sin beagáinín ama chun freagra a thabhairt ar an gcomhairliúchán agus cabhrú linn ár n-athbhreithniú a chur i gcrích.”

Beidh an comhairliúchán ar oscailt go dtí an 4 Bealtaine agus is mian leis an nGrúpa Athbhreithnithe go mór éisteacht le tuairimí an phobail.

Ag labhair dó faoin seoladh, dúirt an tAire Harris: “Tá soláthraithe deonacha agus neamhreachtúla, lena n-áirítear eagraíochtaí reiligiúnacha agus creideamhbhunaithe, tá siad ag cur go mór le soláthar na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta in Éirinn leis na céadta bliain anuas. Fáiltím roimh sheoladh an chomhairliúcháin phoiblí seo mar go dtugtar deis leis don líon ard páirtithe leasmhara rannchuidiú leis na socruithe atá ann faoi láthair agus a bheidh ann sa todhchaí idir eagraíochtaí deonacha agus an Stát. Mholfainn d’aon duine a bhfuil spéis aige nó aici ann freagra a thabhairt ar an gcomhairliúchán. Táim ag súil go mór le moltaí an Ghrúpa Athbhreithnithe Neamhspleách a fháil níos moille i mbliana.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Tá an nasc chuig ceistneoir an chomhairliúcháin ar fáil ag http://health.gov.ie/ga/comhairliuchain. Ní mór freagraí a chur isteach faoi 5pm an 4 Bealtaine 2018.

Chuir an tAire Sláinte Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách ar bun chun scrúdú agus fiosrú ar ról na n-eagraíochtaí deonacha i soláthar na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta in Éirinn, chun breithniú a dhéanamh ar na saincheisteanna atá ag teacht chun cinn faoi láthair agus ar na saincheisteanna ar dóigh dóibh teacht chun cinn sa todhchaí; agus chun moltaí a dhéanamh ar conas ba cheart an caidreamh idir an Stát agus eagraíochtaí deonacha i réimse na seirbhísí sláinte agus sóisialta pearsanta a fhorbairt sa todhchaí. Tá an Dr Catherine Day ar an gcathaoirleach ar an ngrúpa agus oibríonn an tOllamh Jane Grimson agus an tOllamh Deirdre Madden mar chomhaltaí den ghrúpa. Tá na téarmaí tagartha agus beathaisnéisí na gcomhaltaí den ghrúpa ar fáil anseo.