Preasráitis

Seolfaidh an tAire McEntee próiseas comhairliúcháin ar scéim reachtúil nua cúram baile a bhunú Foilseofar an tuarascáil ar sholáthar cúram baile i dtíortha eile ar ball

D’fhógair Helen McEntee TD, an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta, inniu go bhfuil próiseas comhairliúcháin le seoladh d’fhonn scéim reachtúil nua cúram baile a bhunú. Cuirfear tús leis an bpróiseas sna míonna le teacht. Idir an dá linn, déanfar foilsiú ar ball ar athbhreithniú a rinne an Bord Taighde Sláinte ar an dóigh a ndéantar seirbhísí cúram baile a chistiú agus a rialáil i gceithre thír eile san Eoraip. Ba é an Roinn Sláinte a choimisiúnaigh an tuarascáil sin sa bhliain 2016.

Dúirt an tAire McEntee: ‘Is í an chloch is mó ar mo phaidrín a chinntiú go bhfaighidh daoine scothaosta na tíre seo an cúram is fearr is féidir.  I gcás roinnt mhaith daoine, is féidir an cúram sin a chur ar fáil ina dteach féin, agus iad ag fanacht i measc na ndaoine agus na bpobal a bhfuil grá acu dóibh. Ar an drochuair, is í an Scéim Tacaíochta do Thithe Altranais (Scéim Chothrom na Féinne) an t-aon scéim reachtúil amháin atá i bhfeidhm againn sa tír seo chun cúram a thabhairt dár ndaoine scothaosta. Táim meáite ar an scéal sin a athrú agus scéim reachtúil nua cúram baile a bhunú.

“Bíonn ag méadú ar an tábhacht a bhaineann le cúram baile mar chuid de na tacaí a thairgimid do dhaoine scothaosta agus leanfaidh an tacaíocht a bhaineann leis ar aghaidh ag méadú sa todhchaí de réir mar a mhéadaíonn an líon daoine scothaosta atá sa tír.  Meastar go mbíonn thart ar 20% de na daoine sa tír seo atá os cionn 65 bliana d’aois ag fáil seirbhís tacaíochta phobalbhunaithe de chineál éigin ón Stát gach bliain.  Le Plean Seirbhíse Náisiúnta FSS, socraítear sprioc chun 10.57 milliún Uair Cúram Baile, 16,750 Pacáiste Cúram Baile agus 190 Pacáiste Dianchúram Baile a sholáthar do chliaint a bhfuil riachtanais chasta acu. Ní rialálann an Stát cúram baile faoi láthair, áfach, agus ní chuirtear ar fáil é ar bhonn reachtúil.

“Tá páirt á glacadh ag an Roinn Sláinte i bpróiseas mionsonraithe faoi láthair lena gcinnfear cad é an cineál scéim cúram baile is fearr d’Éirinn ó thaobh rialáil agus cistiú de. Rinneadh obair ullmhúcháin sa réimse seo cheana, lena n-áirítear athbhreithniú an Bhoird Taighde Sláinte ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta. Bainfear úsáid as an obair ullmhúcháin sin chun eolas a dhéanamh d’fhorbairt na scéime reachtúla nua cúram baile agus chun an earnáil thábhachtach sin a rialáil. Próiseas casta is ea a fháil amach go díreach cén cineál scéime a n-éireoidh leis. Cé go ndéanfaidh an Roinn forbairt ar a bhfuil bainte amach ag Scéim Chothrom na Féinne, caithfimid níos mó a dhéanamh ná í a chóipeáil nó cúram baile a chomhtháthú inti.

“Le linn dúinn scéim nua cúram baile a chruthú, ní mór dúinn pleanáil le haghaidh an mhéadaithe réamh-mheasta a bheidh ann i líon na ndaoine sa phobal agus scéim agus córas rialála a cheapadh atá cost-éifeachtúil agus inbhuanaithe. De bhreis air sin, ní mór dúinn a chinntiú nach ndéanfaimid dochar do na socruithe atá i bhfeidhm cheana féin i dtithe fud fad na hÉireann. Ó na deiseanna a bhí agam labhairt le daoine scothaosta agus lena dteaghlach, is eol dom go bhfuil socruithe neamhfhoirmiúla cúram baile i bhfeidhm ag roinnt mhaith díobh. Ní mór dúinn a chinntiú nach é an toradh a bheidh ar aon scéim nua, ina gcuimseofar rialacháin nua, go bhfuil aon socruithe neamhfhoirmiúla atá i bhfeidhm faoi láthair á gcur i gcontúirt nó á srianadh.

“Tríd an bpróiseas comhairliúcháin, a mbeartaítear tús a chur leis sna míonna le teacht, tabharfar deis do gach duine a bhfuil tuairimí acu faoin ábhar seo na tuairimí sin a chur in iúl. Ar na daoine sin tá na daoine scothaosta iad féin, a dteaghlach agus oibrithe cúram sláinte. Is togra ríthábhachtach é seo a mbeidh impleachtaí aige do ghlúnta daoine scothaosta.  Táim ag súil le dul i dteagmháil le gach grúpa agus duine aonair agus le polaiteoirí ar fud an tsaoil pholaitiúil chun a chinntiú go gcruthóimid córas lena dtabharfar deis do dhaoine fanacht ina dteach féin ar feadh na tréimhse is faide is féidir agus cúram a fháil le dínit de réir mar a théann siad in aois.”