Preasráitis

Seolann Varadkar scéim thrialach radacach €2M chun soláthar foirne altranais a bhunathrú chun feabhais

Sheol Leo Varadkar, an tAire Sláinte, agus an Dr Siobhan O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais, cur chuige nua maidir le leibhéil soláthar foirne altranais in ospidéil inniu. Is é aidhm an chuir chuige nua tús áite a thabhairt d’othair.

Leis an tionscadal trialach €2 mhilliún i dtrí ospidéal, idir ospidéil bheagscála agus ospidéil mhórscála, cuirfear deireadh leis an gcleachtas um leibhéil soláthar foirne altranais a ríomh bunaithe ar mhéid an bharda agus, ina áit sin, altraí a leithdháileadh de réir riachtanais na n-othar ar leith sa bharda sin.

Chuaigh an Dr Siobhan O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais, agus ceannairí ceardchumann altranais i bpáirt leis an Aire Varadkar chun an chéad Chreat náisiúnta um sholáthar foirne sábháilte altranais agus meascán scileanna in ospidéil ghéarmhíochaine a sheoladh. Triailfear an Creat in aonaid ghinearálta agus i sainaonaid mhíochaine agus mháinliachta othar cónaitheach i dtrí ospidéal géarmhíochaine. Ina theannta sin, tá sé ar an gcéad pháipéar beartais ar tháirg Oifig an Phríomhoifigigh Altranais riamh é.

Dúirt an tAire Varadkar: “Is éard atá i gceist leis an gcur chuige seo ná athrú suntasach béime nuair atáthar ag ríomh an lín altraí agus an chineáil altra le haghaidh gach barda. In ionad an líon altraí a mheaitseáil le méid an bharda, meaitseálfar altraí leis an gcineál othair agus leis an líon othar sa bharda agus lena riachtanais ar leith sa tionscadal trialach seo. Ba cheart go mbeadh tionchar láithreach aige sin ar shábháilteacht agus cháilíocht an chúraim agus ar eispéireas na n-othar.

“Tá tairbhí móra do bhaill foirne ag gabháil leis freisin mar go bhfeabhsófar a n-ualach oibre agus go gcinnteofar go mbeidh soláthar foirne níos réadúla ag bardaí. Ba cheart go gcruthódh sé timpeallacht oibre níos dearfaí agus iomlaoid laghdaithe foirne san fhadtéarma Léiríonn sé tiomantas dílis an Rialtais do chúram sábháilte othar.”

Beifear in ann an tionscadal a thriail níos déanaí i mbliana de bharr an chistithe €2 mhilliún arna leithdháileadh. Leagtar an Creat le haghaidh na trialach amach sa Tuarascáil Eatramhach le Moltaí a foilsíodh inniu, lena n-áirítear modh chun soláthar foirne sábháilte altranais agus meascán scileanna a ríomh d’ospidéil ghéarmhíochaine. Moltar ann go háirithe go dtiocfaí raon tosca isteach in ionad an chuir chuige ‘a oireann do chách’ nuair atáthar ag ríomh soláthar foirne sábháilte altranais agus meascán scileanna.

Is é an sprioc dheiridh ná an lucht oibre altranais a chobhsú, cúram d’othair a ardú agus timpeallacht oibre níos sláintiúla agus níos tarraingtí a dhéanamh d’ospidéil le haghaidh na foirne.

Sainaithnítear ceithre bharúil phríomha ba cheart a úsáid nuair a bheifear ag ríomh an lín altraí agus an chineáil altra a úsáidfear in aon bharda ar leith:

· Ba cheart an riachtanas othar aonair a thomhas chun an t-éileamh iarbhír ar chúram altranais a shainaithint trí thomhas géarchúise agus spleáchais, mar shampla;

· Ba cheart an meascán scileanna laistigh den fhoireann altranais ina hiomláine agus na huaireanta altranais a theastaíonn chun freastal ar riachtanas othar a mheasúnú chun an meascán scileanna is fearr agus an líon is fearr a dhéanamh amach chun críche cúram sábháilte, éifeachtach agus éifeachtúil a chur ar fáil;

· Tá faireachán ar an gcultúr barda agus eagrúcháin ina léirithe tábhachtacha ar cheannaireacht éifeachtach a fhéadann dul i bhfeidhm ar an timpeallacht barda agus eagrúcháin agus ar chúram agus eispéireas foirne atá sábháilte, éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar;

· Faireachán ar thorthaí othar a bhaineann le cáilíocht agus sábháilteacht, lena n-áirítear eispéireas na n-othar, othrais bhrú agus titimí agus bainistíocht laethúil ar spreagthaigh shábháilteachta amhail cúram altranais nach dtugtar, féadann sé a bheith ina mheicníocht le haghaidh na freagartha láithreach riachtanaí agus aitheantais d’údair imní faoi shábháilteacht othar mar aon lena mbainistíocht sa mheántéarma agus san fhadtéarma ar fud ospidéal.

Moltar sa Chreat athruithe ag leibhéal eagrúcháin freisin chun faireachán leanúnach ar leibhéil soláthar foirne laistigh d’ospidéil agus ar fud grúpaí ospidéal a chinntiú. Tugtar breac-chuntas ann ar struchtúr uileghabhálach rialachais lucht oibre altranais inar codanna dílse iad freagracht an bharda don bhord agus freagracht an bhoird don bharda as cinntí soláthar foirne sábháilte altranais.

Ba é Grúpa Stiúrtha a chuimsigh 17 mball a dhréachtaigh an Creat. Dúirt an Dr Siobhan O’Halloran, Cathaoirleach an Ghrúpa Stiúrtha: ‘Fíor-rannpháirtíocht a bhí sa bhealach a d’fhorbair an Grúpa Stiúrtha an obair seo agus rinneadh amhlaidh trí rannpháirtíocht le haltraí cliniciúla ag leibhéal áitiúil. Sholáthair saibhreas an chuir chuige sin bealach atá dírithe ar an othar chun soláthar foirne altranais a dhéanamh amach a chinntíonn an chothromaíocht cheart le haghaidh eispéireas na n-othar agus eispéireas na foirne, rud atá ríthábhachtach agus riachtanach inár gcuid seirbhísí’.

An Bealach ar Aghaidh

Leagtar amach sa Tuarascáil seo bealach nua ar fad chun soláthar foirne altranais a phleanáil agus a eagrú. Tugtar sonraí inti faoin mbealach ar aghaidh le cur chun feidhme an chuir chuige nua sin a bhrú chun cinn. Moltar inti go ndéanfaí an creat a thástáil chun a dheimhniú go bhfuil sé in ann a chuspóirí beartaithe a chomhlíonadh.

Tá grúpa feidhmithe trialach á bhunú chun an tástáil a phleanáil agus a chomhordú ar fud na bliana 2016. Cuirfidh an grúpa sin comhairle ar fáil faoi na suíomhanna treorach a roghnófar lena gcur san áireamh, rud lena n-áireofaí rogha de bhardaí ginearálta agus de shainbhardaí míochaine agus máinliachta ar fud ospidéal géarmhíochaine de mhéideanna éagsúla.

Ar an tionscadal treorach a chur i gcrích, ullmhóidh Coiste Stiúrtha an Tascfhórsa Tuarascáil Deiridh agus Moltaí.

Léigh an tuarascáil anseo

Críoch

Tuilleadh Faisnéise

Oifig an Phríomhoifigigh Altranais

Sa bhliain 2013, cheap an Roinn Sláinte an Dr Siobhan O’Halloran mar Phríomhoifigeach Altranais ag leibhéal an Ard-Rúnaí Chúnta. Tá sí ar an gcéad Phríomhoifigeach Altranais dá cuid. Cinnteoidh an ceapachán go ndéanfar ionadaíocht do ról an altranais agus an chnáimhseachais ag an leibhéal is airde ó thaobh ceapadh beartais don tseirbhís sláinte de. Lean forbairt Oifig an Phríomhoifigigh Altranais (OCNO) ar aghaidh ag ceapadh triúr Leas-Phríomhoifigeach Altranais sa bhliain 2014 mar seo a leanas: an Dr Philippa Ryan Withero, le freagracht shonrach as Rialachas agus Cleachtas Cliniciúil; an Dr AnneMarie Ryan, le freagracht shonrach as Beartas agus Reachtaíocht um Altranas agus Cnáimhseachas agus; Susan Kent, le freagracht shonrach as Sláinte Ban, as Sláinte Leanaí agus as Seirbhísí Leasa agus Cúraim Phríomhúil. Is é cuspóir na bpost sin ná rannchuidiú na ngairmeacha altranais agus cnáimhseachais a uasmhéadú trí chultúr sábháilteachta othar a bhrú chun cinn ach córais láidre chuntasachta agus freagrachta a fhorbairt.

An Tascfhórsa um Sholáthar Foirne agus Meascán Scileanna

Tugtar gealltanais sa Chlár don Rialtas (2011-2016) go ndéanfar na seirbhísí sláinte in Éirinn a athchóiriú agus a athstruchtúrú go radacach. Áirítear leo sin: an t-aistriú beartaithe ó chúram ospidéal géarmhíochaine go cúram príomhúil; bunú na gclár cúraim chliniciúil; tabhairt isteach an chúraim liachleachtóirí ginearálta saor in aisce; bunú na n-iontaobhas ospidéil agus athchóiriú airgeadais go córas “leanann airgead an t-othar”/an ceannaitheoir/an soláthraí. Tá treocht shoiléir ann i dtreo tuilleadh cúraim chomhtháite idirdhisciplínigh a bheith mar bhonn agus thaca ag na hathruithe sin. I dteannta a chéile, tugann na hathchóirithe dúshláin ilchineálacha agus, go deimhin, deiseanna ilchineálacha don lucht oibre altranais.

Tá raon leathan dúshlán ann a bhaineann le leibhéil de sholáthar foirne cuí altranais agus de mheascán scileanna a dhéanamh amach in ospidéil agus i suíomhanna pobail in Éirinn. Ábhar plé atá an t-ábhar um sholáthar foirne altranais le roinnt blianta anuas, go háirithe ó foilsíodh The Report of the Commission on Nursing (1998). Tagraíodh do sholáthar foirne cuí agus do mheascán scileanna a chinntiú i bhfiosrúcháin agus in imscrúduithe, léiríodh é i dtaighde agus measann othair agus a gcúramóirí gur gné thábhachtach é de dhul i bhfeidhm ar cháilíocht an chúraim.

Cuspóir an Tascfhórsa

Níl sé furasta cinneadh a dhéanamh ar an líon is fearr altraí. Tá cothromaíocht mhín le baint amach chun ceanglais eacnamaíocha, éifeachtúlachta agus sábháilteacht othar a chomhlíonadh. Chun an chothromaíocht sin a bhaint amach, is gá saineolas ábhartha a chur i bhfeidhm maidir leis an bpróiseas cinnteoireachta. Ba chun na cúise sin a cheadaigh an tAire Reilly go mbunófaí tascfhórsa chun forbairt a dhéanamh ar chreat lena gcinnfí na riachtanais atá ag an lucht oibre altranais i raon speisialtachtaí móra ó thaobh soláthar foirne agus meascán scileanna de. Chuaigh an Tascfhórsa i mbun oibre i mí Mheán Fómhair 2014. Díríodh i gCéim I den tionscadal ar chreat soláthar foirne agus meascán scileanna a fhorbairt maidir le suíomhanna ginearálta agus sainsuíomhanna cúram míochaine agus máinliachta in ospidéil aosach. Is é an Príomhoifigeach Altranais a dhéanann cathaoirleacht air agus glacann sé cur chuige comhpháirtíochta maidir lena bhallraíocht, rud lena n-áirítear ionadaíocht ó na comhlachtaí seo a leanas: Ospidéil Ghéarmhíochaine FSS agus na Roinne Sláinte, Rannóga Acmhainní Daonna FSS agus na Roinne Sláinte, Stiúrthóir Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais FSS, ionadaithe ó na Cláir Náisiúnta Chliniciúla um Ghéarmhíochaine agus um Máinliacht, Rannóg FSS um Fheabhsú Cáilíochta, Cumann na hÉireann um Stiúrthóirí Altranais agus Cnáimhseachais, Cumainn Foirne an INMO agus SIPTU agus saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta san ábhar.

Ghlac an Tascfhórsa páirt i líon suntasach gníomhaíochtaí ina chuid oibre, lena n-áirítear: 20 cruinniú de chuid Ghrúpa Stiúrtha an Tascfhórsa, 14 chruinniú réigiúnacha, 9 gcinn de láithreoireachtaí agus d’fhóraim dhíospóireachta, raon cruinnithe faisnéise geallsealbhóirí le 22 gheallsealbhóir, lena n-áirítear Príomhoifigigh Feidhmiúcháin ar Ospidéil, HIQA, Cumann Leighis na hÉireann (IMO), an Chomhairle um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (CORU), Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (RCSI), an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Cumann Othar na hÉireann, Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (NMBI) agus roinnt mhaith geallsealbhóirí eile.

Chomh maith leis sin, d’eisigh an Tascfhórsa 6 nuachtlitir ar fud an chórais ospidéal géarmhíochaine chun seirbhísí a choinneáil ar an eolas faoi fhorbairtí.

An Tástáil Treorach

Sa tástáil treorach, tástálfar an chiall le gach ceann de na comhpháirteanna thuas agus conas is féidir an creat ina iomláine a chur i bhfeidhm sa chleachtas ar bhealach iontaofa. Tá grúpa treorach pleanála agus feidhmithe á bhunú chun maoirseacht a dhéanamh ar an tástáil treorach i raon bardaí ginearálta agus sainbhardaí míochaine agus máinliachta ar fud raon ospidéal géarmhíochaine de mhéideanna éagsúla.

Tástálfar na nithe seo a leanas sa tástáil treorach:

1) Meicníochtaí le haghaidh tomhas géarchúise agus spleáchais agus uaireanta altranais sa lá altranais, lena n-áirítear an bonneagar riachtanach TFC chun tacú leis na meicníochtaí sin;

2) Moltaí an chreata maidir le soláthar foirne sábháilte in aghaidh na próifíle reatha soláthar foirne chun méid na bearna/an fhorluí a dhéanamh amach;

3) An méid a rachaidh an creat i bhfeidhm ar chobhsaíocht an lucht oibre altranais trí am gníomhaireachta/ragobair a thiontú;

4) Méid an tionchair ar shábháilteacht othar agus eispéireas na foirne;

5) Na riachtanais le haghaidh cur i bhfeidhm náisiúnta amach anseo.

Baill den Ghrúpa Stiúrtha

1. An Dr Siobhán O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais, an Roinn Sláinte (Cathaoirleach)

2. An Dr Philippa Ryan Withero, Príomhoifigeach Altranais Cúnta, an Roinn Sláinte

3. An tOllamh P. Anne Scott, Ollamh le hAltranas, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. Déan Feidhmiúcháin, Dámh an Oideachais, na Sláinte agus an Phobail, Liverpool John Moores University, Learpholl, an Ríocht Aontaithe (ón 1 Lúnasa 2014).

4. Joan Regan, Príomhoifigeach, Ospidéil Ghéarmhíochaine, an Roinn Sláinte

5. Helen Byrne, Ceann Pleanála agus Feidhmíochta, Ospidéil Ghéarmhíochaine, FSS

6. Sheila McGuinness, Cumann na hÉireann um Stiúrthóirí Altranais agus Cnáimhseachais, Stiúrthóir Altranais, Ospidéal Beaumont

7. John Delamere, Ceann Caidrimh Chorparáidigh Fostaithe, FSS

8. Gabrielle Jacob, Príomhoifigeach Cúnta, Pleanáil Lucht Oibre, an Roinn Sláinte

9. An Dr Michael Shannon, Stiúrthóir, Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais, FSS

10. An Dr Garry Courtney, Ceann Cliniciúil, an Clár Náisiúnta Cliniciúil um Ghéarmhíochaine, FSS

11. Liam Doran, Ard-Rúnaí, Cumann Altraí agus Cnáimhseach na hÉireann (INMO)

12. Kevin Figgis, Eagraí Earnála, an Rannóg Sláinte, an Ceardchumann Seirbhísí, Tionsclaíoch, Gairmiúil agus Teicniúil (SIPTU)

13. Margaret Gleeson, Príomhstiúrthóir Altranais, an Clár Náisiúnta Cliniciúil um Ghéarmhíochaine, FSS

14. Catherine Farrell, Bainisteoir Cláir, an Clár Náisiúnta Cliniciúil um Ortaipéidic (ag déanamh ionadaíocht don Chlár Náisiúnta Cliniciúil um Máinliacht), FSS

15. Avilene Casey, Cumann na hÉireann um Stiúrthóirí Altranais agus Cnáimhseachais, Stiúrthóir Náisiúnta Altranais, an Rannóg um Fheabhsú Cáilíochta agus Oifig an Stiúrthóra Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais

16. An tOllamh Jonathan Drennan, Ollamh le Taighde Cúram Sláinte, University of Southampton, an Ríocht Aontaithe

17. Mary Wynne, Stiúrthóir Ceantair, Oifig an Stiúrthóra Seirbhísí Altranais agus Cnáimhseachais, FSS