Preasráitis

Seolann Varadkar agus an Príomhaltra Straitéis trí bliana agus Tionscnamh maidir le Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais

Is é aidhm na Straitéise ról na n-altraí agus na gcnáimhseach a neartú ar fud na seirbhíse sláinte

Tháinig Leo Varadkar, an tAire Sláinte, le chéile leis an Dr Siobhan O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais, inniu chun Straitéis a hoifige don tréimhse 2015–2017 agus tionscnamh maidir le Luachanna Altranais agus Cnáimhseachais a sheoladh.

Is é Straitéis Oifig an Phríomhoifigigh Altranais a chinntiú go mbíonn tuiscint leathan ann ar an ról atá ag Oifig an Phríomhoifigigh Altranais ar fud an Rialtais agus ar an ról atá aici i mbeartas sláinte a fhorbairt.

Leagtar amach sa Straitéis Fís, Misean agus Luachanna na hOifige. Leagtar béim inti freisin ar na Cuspóirí Straitéiseacha atá ag an Oifig go dtí deireadh na bliana 2017, is iad sin:

  1. Sain-ionchur agus saintreoir beartais a thabhairt chun tacú le tosaíochtaí an rialtais agus chun infheistíocht phoiblí sa chóras sláinte a bharrfheabhsú;
  2. An ról atá ag altraí agus ag cnáimhsigh a neartú ar mhaithe le scóip an chleachtais a bharrfheabhsú ar fud na seirbhíse sláinte;
  3. Cur le táirgiúlacht, le cobhsaíocht, le cumas agus le hinniúlacht altraí agus cnáimhseach agus an méid sin a thaispeáint trí leas a bhaint as sonraí láidre.
  4. Altraí agus cnáimhsigh a chumasú a bheith ina gcomhpháirtithe iomlána i gcúram sláinte a dhearadh agus a fheabhsú trí fheabhas a chur ar cheannaireacht, ar inniúlacht agus ar na deiseanna a bhíonn ar fáil.

Cuirfear comhlíonadh na gcuspóirí sin, i measc nithe eile, san áireamh agus rath na hOifige á mheas ag deireadh na bliana 2017.

Ina theannta sin, forbraíodh tionscnamh cumarsáide agus comhairliúcháin chun daingniú a dhéanamh ar na luachanna atá mar bhonn taca ag cleachtas altranais agus cnáimhseachais. Is é an sprioc atá leis an tionscnamh a chinntiú go ndéanfar luachanna amhail bá, comhbhá agus inniúlacht a threisiú i gcleachtas agus i gcultúr altranais agus cnáimhseachais ar fud na suíomhanna uile. Beidh comhairliúchán fairsing ann le geallsealbhóirí mar chuid den tionscnamh agus forbrófar stór dea-chleachtais lena linn.

Mar sin, cabhrófar leis an lucht altranais agus cnáimhseachais cur le cultúr cúraim shábháilte othar.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

  1. Sa bhliain 2013, cheap an Roinn Sláinte an Dr Siobhan O’Halloran mar Phríomhoifigeach Altranais ag leibhéal an Rúnaí Chúnta. Tá sí ar an gcéad Phríomhoifigeach Altranais dá cuid. Is é is aidhm don cheapachán sin a chinntiú go gcuirtear cúrsaí altranais agus cnáimhseachais san áireamh agus beartas á fhorbairt.
  2. Imríonn Oifig an Phríomhoifigigh Altranais ról tábhachtach straitéiseach agus ceannaireachta agus cuireann sí treoir ghairmiúil beartais agus comhairle fhianaisebhunaithe maidir le cúrsaí altranais agus cnáimhseachais ar fáil. Tá an Oifig bunaithe ar shamhail comhpháirtíochta ina n-oibríonn cliniceoirí agus státseirbhísigh le chéile chun beartas a fhorbairt.
  3. Cuireann triúr leas-Phríomhoifigeach Altranais saineolas altranais agus cnáimhseachais ar fáil don Phríomhoifigeach Altranais. Is iad seo a leanas na trí réimse ghinearálta a bhfuil freagracht ar na leas-Phríomhoifigigh Altranais astu faoi seach: (i) Sláinte na mBan, Sláinte agus Leas Leanaí, agus Seirbhísí Cúraim Phríomhúil; (ii) Beartas agus Reachtaíocht um Altranas agus Cnáimhseachas; agus (iii) Rialachas agus Cleachtas Cliniciúil.
  4. Ba í an bhliain 2015 an chéad bhliain iomlán ina raibh an Oifig i mbun oibre.