Preasráitis

Seolann Simon Harris, an tAire Sláinte, Caighdeáin Náisiúnta nua um Sheirbhísí Máithreachais Níos Sábháilte Níos Fearr

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, na Caighdeáin Náisiúnta nua um Sheirbhísí Máithreachais Níos Sábháilte Níos Fearr a sheoladh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar maidin.  Ba é an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA) a d’fhorbair na Caighdeáin nua, agus é ag obair i gcomhar le Grúpa Comhairleach a chuimsigh raon leathan geallsealbhóirí.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire, “Tá sé ráite agam roimhe seo go raibh an bhliain 2016 ina bliain shuntasach do sheirbhísí máithreachais. Tá seoladh na gcaighdeán inniu ar an imeacht deireanach de bhliain inar cuireadh an chéad Straitéis Náisiúnta Máithreachais riamh den tír seo i láthair. Thángthas ar chomhaontú maidir le hathfhorbairt an Ospidéil nua Náisiúnta Máithreachais an mhí seo caite freisin.

“Tá na caighdeáin atá á seoladh inniu dlúthnasctha leis an Straitéis Máithreachais, ina samhlaítear tír: ina bhfuil rochtain ag mná agus ag babaithe ar chúram sábháilte ar ardchaighdeán sa suíomh is oiriúnaí dá riachtanais; ina dtugtar tús áite do mhná agus do theaghlaigh i ngach seirbhís agus ina gcaitear leo go hómósach, go tuisceanach agus le dínit; ina dtugtar tacaíocht do thuismitheoirí roimh thoircheas, le linn toirchis agus ina dhiaidh chun an tús is fearr is féidir sa saol a thabhairt dá leanbh.

Thug an tAire faoi deara go réitítear an bealach le haghaidh seirbhís mháithreachais nua níos fearr a chur ar fáil mar thoradh ar na Caighdeáin nua agus ar an Straitéis Náisiúnta Máithreachais nua ar fhoilsigh an Roinn Sláinte í i mí Eanáir 2016.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire, “Leis na Caighdeáin seo, mar aon leis an raon tionscnamh um shábháilteacht othar atá ar siúl sa Roinn Sláinte, tacófar le cinntí cliniciúla níos fearr níos sábháilte a dhéanamh agus le seirbhís sláinte níos ceangailte a chruthú, rud a sholáthróidh torthaí níos fearr d’othair.”

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

Cuimsítear leis na Caighdeáin Náisiúnta um Sheirbhísí Máithreachais Níos Sábháilte Níos Fearr an tréimhse réamhthoirchis, an tréimhse toirchis, an tréimhse luí seoil, an bhreith féin agus an tréimhse iarbhreithe (suas le sé seachtaine tar éis na breithe), agus tá feidhm acu maidir le gach seirbhís mháithreachais. Áirítear leis na seirbhísí sin aonaid mháithreachais agus suíomhanna cúraim phríomhúil agus suíomhanna cúram pobail, ach gan a bheith teoranta dóibh. Is féidir amharc ar na Caighdeáin anseo ;

Seoladh an Straitéis Náisiúnta Máithreachais an 27 Eanáir 2016. Cuirfear cistiú méadaithe ar fiú beagnach €7m é ar fáil do sheirbhísí máithreachais sa bhliain 2017, rud a fhágann go mbeifear in ann leanúint leis an Straitéis Náisiúnta Máithreachais a chur chun feidhme. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil anseo.

Rinne an tAire Simon Harris an Oifig Náisiúnta um Shábháilteacht Othar a sheoladh an 8 Nollaig anuraidh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Is ar na nithe seo a leanas a dhíreoidh an Oifig: tionscnaimh thábhachtacha a stiúradh faoin mbeartas sábháilteachta othar; a chinntiú go mbíonn seirbhísí sláinte sábháilte bunaithe ar dhea-shonraí agus go dtacaítear leo leis an reachtaíocht; tús a chur le faireachas a dhéanamh ar fhaisnéis sábháilteachta othar chun bonn eolais a chur faoi fheabhsuithe ar chúram ospidéil agus ar chúram pobail agus chun na feabhsuithe sin a threorú; samhail a cheapadh le haghaidh seirbhís náisiúnta nua um thathant othar; agus an creat náisiúnta um éifeachtacht chliniciúil a leathnú chun cúram sláinte fianaisebhunaithe a chur chun cinn. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil anseo.