Preasráitis

Seolann Simon Harris, an tAire Sláinte, Beartas Nua um Ardchleachtas Altranais agus Cnáimhseachais

  • Tá sé cruthaithe go dtéann róil Ardchleachtóirí chun tairbhe d’othair
  • Tá sé beartaithe an líon Ardchleachtóirí Altranais ó 420 Ardchleachtóir go 750 Ardchleachtóir

Sheol Simon Harris TD, an tAire Sláinte, samhail nua inniu (Déardaoin) le haghaidh ardchleachtas altranais agus cnáimhseachais a fhorbairt tríd an doiciméad beartais dar teideal ‘Cleachtas Altranais agus Cnáimhseachais a Fhorbairt ó Leibhéal Céimí go hArdleibhéal’ a fhoilsiú.  Dúirt an tAire Harris go n-imreodh gairm an altranais agus an chnáimhseachais ról ríthábhachtach sa chlár athchóirithe sláinte Sláintecare a chur chun feidhme agus go mbeadh fíorthionchar ag gabháil leis an méid a chuireann ardchleachtóirí leis a mhéadú.

Ag seoladh an bheartais dó, dúirt an tAire Harris: “Sa bhliain 2017, chuir an chéad 124 Ardchleachtóir is Iarrthóirí tús lena gclár oideachais mar chuid den treoirscéim le haghaidh an bheartais seo.  I láthair na huaire, tá breis agus 420 duine d’altraí agus de chnáimhsigh ag cleachtadh ar ardleibhéal againn. Folaíonn an figiúr sin an líon atá cláraithe agus an chonair i dtreo clárú. Is é an aidhm anois go mbeidh 2% den fhórsa saothair altranais agus cnáimhseachais ag obair mar Ardchleachtóirí, rud a d’fhágfadh go méadófaí an líon go thart ar 750 Ardchleachtóir.

“Ní gá a rá go mbeidh ról ríthábhachtach ag an Altranas agus ag an gCnáimhseachas sa chlár athchóirithe sláinte Sláintecare a chur chun feidhme. Léirítear san fhianaise ar fad gurb amhlaidh, i gcás go bhfuil líon dóthanach ardchleachtóirí ag obair i réimsí sonracha, go mbeidh siad in ann déileáil le roinnt de na príomhdhúshláin sa tseirbhís sláinte.  Folaíonn siad sin riochtaí fadtéarmacha a bhainistiú, an rochtain atá ag othair ar sheirbhísí a fheabhsú, agus agaí feithimh a laghdú.

“Is féidir an méid sin a fheiceáil cheana féin i dtreoirscéim an bheartais sin, rud a léirigh go raibh méadú ann san acmhainn i gclinicí othar seachtrach agus go raibh laghdú ann sna rátaí ligin isteach i Rannóga Éigeandála d’othair a bhfuil fadhbanna riospráide acu.  Chonaic Ardchleachtóirí is iarrthóirí níos mó ná 11,000 othar sa dara sé mhí den bhliain seo caite. Ábhar mór spreagtha a bhí sna torthaí sin agus tá siad ag teacht go hiomlán le Sláintecare.  Toradh atá ar an tsamhail nua is ea go gcinntíonn sí go soláthraítear cúram don duine ceart, ag an am ceart agus san áit cheart – chomh cóngarach don bhaile agus is féidir.  Rud tábhachtach, cuirtear conair gairme i bhfeidhm le haghaidh altraí agus cnáimhseach leis an tsamhail nua. Is gné thábhachtach í sin de bhaill foirne a choinneáil.”

Dúirt an Dr Siobhán O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais sa Roinn Sláinte, a bhí freagrach as an mbeartas a fhorbairt: “Ar chéim a bhaint amach, beidh Ardchleachtóir Altranais in ann raon iomlán cúraim a thabhairt don othar, amhail measúnú, idirghabháil a dhéanamh, cógas a oideasú, agus scaoileadh amach. Tá fianaise le feiceáil i dtreoirscéim réamaiteolaíochta gur féidir othair a fheiceáil ar bhealach níos tapa, gur féidir leo a gcóireáil a thosú níos luaithe agus gur féidir iad a scaoileadh amach níos luaithe, ar nithe iad a bhfuil dea-thionchar acu ar an othar agus ar liostaí feithimh.

“In ospidéal eile a ghlac páirt sa treoirscéim, toradh a bhí i gcúram speisialtóra riospráide luath a bheith á sholáthar ag Ardchleachtóirí Altranais ba ea laghdú ó 100% go 22% sa líon othar a ligeadh isteach san ospidéal. Chonaic lianna comhairleacha gach othar laistigh de cheithre huaire is fiche.

“Chomh maith leis sin, tá Ardchleachtóirí Altranais ag soláthar seirbhísí do dhaoine scothaosta sa phobal, rud a chruthaíonn eispéiris níos fearr d’othair agus a chuireann deireadh leis an ngá le dul chuig rannóg éigeandála.

“Is íseal go dtí seo atá an líon ardchleachtóirí in Éirinn, i gcomparáid le tíortha eile.  Is é aidhm an bheartais seo um Chleachtas Altranais agus Cnáimhseachais a Fhorbairt ó Leibhéal Céimí go hArdleibhéal ná aghaidh a thabhairt air sin ach cuíchóiriú a dhéanamh ar an bpróiseas trína bhféadfaidh altra nó cnáimhseach cleachtadh ar ardleibhéal.

“Tá sé beartaithe againn anois tacú le cleachtadh a fhorbairt ó leibhéal céimí go hardleibhéal laistigh de dhá bhliain ar a laghad.  Tá sé sin ag teacht leis an gcleachtas idirnáisiúnta reatha sa réimse.  Chomh maith leis sin, cuireann sé ar chumas altraí agus cnáimhseach úsáid a bhaint as na hinniúlachtaí a ghnóthaigh siad agus iad ag iarraidh clárú. Is é an cuspóir deiridh go bhforbrófar an acmhainn altranais agus cnáimhseachais ar dhóigh a dtacaíonn le hothair agus le riachtanais seirbhíse.

“Is é atá sa chomhoibriú a bhí ar bun idir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Sláinte chun an beartas a thabhairt chun críche ná aitheantas soiléir dá thábhachtaí atá an t-altranas agus an cnáimhseachas do shláinte an phobail.”

CRÍOCH

Nótaí don Eagarthóir

Léigh an Beartas um Ardchleachtas Altranais agus Cnáimhseachais a Fhorbairt ó Leibhéal Céimí go hArdleibhéal anseo.

Sainaithnítear san fhianaise idirnáisiúnta an tionchar tairbhiúil atá ag Ardchleachtóirí Altranais ar na seirbhísí sláinte de bharr a saineolais, raon leathan a gcáilíochtaí agus a gcumais chun raon iomlán cúraim a sholáthar.

Leis an mbeartas seo, tugtar aghaidh ar an dóigh a mbainimid úsáid as ár bhfórsa saothair oilte eolasach altranais agus cnáimhseachais ach athrú a dhéanamh ar an dóigh a gcuirimid oideachas agus oiliúint ar altraí agus ar chnáimhsigh ó leibhéal céimí go hardleibhéal. Tugtar aghaidh leis freisin ar an dóigh a n-aithnímid scileanna agus oideachas trí phróiseas um cháilíochtaí agus nótaí mínithe a thabhairt, mais chriticiúil ardchleachtóirí a chruthú i limistéir ardriachtanais, agus próiseas um thionchar agus éifeachtacht na samhla a thomhas.

Sa bhliain 2016, ba chláraithe ar ardleibhéal a bhí 0.2% den phobal altranais agus cnáimhseachais.  Agus an beartas á fhorbairt, thástáil Oifig an Phríomhoifigigh Altranais sa Roinn Sláinte an tsamhail, tar éis di coiste stiúrtha geallsealbhóirí tábhachtacha a chur ar bun chun forbairt na suíomhanna roghnaithe taispeántóra a mhaoirsiú.

Forbraíodh 164 phost bhreise Ardchleachtóra Altranais thar dhá bhliain.  Tá na poist ann i réimse na nGalar Ainsealach (Riospráid agus Réamaiteolaíocht), i réimse an Chúraim Neamhsceidealaithe (Míochaine Éigeandála agus Géarmhíochaine) agus i réimse an Chúraim do Dhaoine Scothaosta. Bhí na poist sin lonnaithe i dtimpeallachtaí géarchúraim agus i dtimpeallachtaí cúram pobail araon. Cuid bhunriachtanach d’fhorbairt an bheartais ba ea tionchar an Ardchleachtais a thomhas. Dá bhrí sin, forbraíodh tacar sonraí íosta.  Is é sin an chéad uirlis sonraí chaighdeánaithe náisiúnta a úsáidfear chun tomhas agus léiriú a dhéanamh ar an tionchar atá ag idirghabhálacha Ardchleachtais Altranais agus Chnáimhseachais, bíodh siad díreach nó indíreach.